KAGALA ŊGELE LEELE PAA CƐN KE CƐNWƐ WA MOWABU TARA
28–32
Saara nda ti daga mbaa woo pilige pyew
28
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni ma yo fɔ 2 wigi sɛnrɛ nda ti yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ: «Yege tɛgɛ wa ye kotogo na fɔ yarikanra nda ti daga mbaa kaan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, ye daga mbaa ti kaan wagati ŋa wì kɔn ma tɛgɛ wi ni. To ti yɛn yaakara nda pe ma wɔ na yeri saraga mari sogo kasɔn ni, ti nuwɔ taan pi yɛn mala ndanla we.
3 «Ki yo Izirayɛli woolo pe kan fun fɔ: ‹Saara nda pe ma sogo kasɔn ni, to nda ye daga mbaa kaan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, ti nda: Pilige nuŋgba nuŋgba pyew, ye yaa pan mbe simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn wɔ na yeri saraga, mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba ma pye jɛrɛgisaga fu. Pe yaa pye saraga sogowogo pilige pyew. 4 Ye yaa nuŋgba wɔ pinliwɛ ni, mbe sanŋa wi wɔ yɔnlɔkɔgɔ. 5 Ye yaa muwɛ saraga culo taanrindaanri taga pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe na, mba pè oliviye tige pire sinmɛ piiri litiri shyɛn pinlɛ pi ni. 6 Ko yɛn saraga sogowogo pilige pyew, yɛgɛ ŋga na pàa ki koŋgbanŋga ki wɔ wa Sinayi yanwiga ki na we. Ki yɛn saraga ŋga pe ma sogo kasɔn ni, ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla. 7 Simbapɔlɔ yirifɔnŋɔ ŋa pe yaa wɔ saraga pinliwɛ ni, ye yaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki litiri shyɛn taga wi na, ki sinmɛ wɛlɛwɛ mba pe ma pye saraga ma wo, ye yaa pi wo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ wa cɛnsaga paraga go ki ni. 8 Simbapɔlɔ shyɛn woo ye yaa wi wɔ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri yɔnlɔkɔgɔ yɛgɛ ni, mbe muwɛ saraga naa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ti taga wi na paa pinliwɛ woro ti yɛn, ki yɛn saraga ŋga pe ma sogo kasɔn ni, ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla.›
Saara nda ti daga mbaa woo cɛnpilige ki ni
9 «Cɛnpilige ni ye yaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn wɔ saraga, mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba ma pye jɛrɛgisaga fu. Ye yaa muwɛ saraga culo kɔgɔlɔni taga pe na, mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni, naa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki ni. 10 Ko yɛn saraga sogowogo ŋga ki yaa la woo cɛnpilige pyew, mbe taga ŋga ki yaa la woo pilige pyew ki na, naa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki ni.
Saara nda ti daga mbaa woo yevɔnŋgɔ pyew ki pilige koŋgbanŋga ki na
11 «Yevɔnŋgɔ pyew ki pilige koŋgbanŋga ki na, ye yaa napɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn, naa simbapɔlɔ nuŋgba wɔ saraga sogowogo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, konaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ kɔlɔshyɛn ni, mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba ma pye jɛrɛgisaga fu. 12 Napɔlɔ nuŋgba nuŋgba pyew ye yaa muwɛ saraga culo kɔlɔjɛrɛ taga wi na, mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni. Ye muwɛ saraga culo kɔgɔlɔni taga simbapɔlɔ wi na, mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni. 13 Simbapɔlɔ yirifɔnŋɔ nuŋgba nuŋgba pyew ye yaa muwɛ saraga culo taanri taga wi na, mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni. Ko yɛn saraga sogowogo, saraga ŋga pe ma sogo kasɔn ni, ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla. 14 Napɔlɔ nuŋgba nuŋgba pyew ye yaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki litiri tijɛrɛ taga wi na. Simbapɔlɔ nuŋgba nuŋgba pyew ye yaa duvɛn litiri taanri taga wi na; simbapɔlɔ yirifɔnŋɔ nuŋgba nuŋgba pyew ye yaa duvɛn litiri shyɛn taga wi na. To ti yɛn saraga sogowogo ŋga ki yaa la woo yɛlɛ li yevɔnŋgɔ pyew ki pilige koŋgbanŋga ki na. 15 Ye yaa sikapɔlɔ nuŋgba wɔ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri mbe kapere ti kala yagawa ja, mbe taga wa pilige pyew saraga sogowogo ki na konaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki ni.
Saara nda ti daga mbe wɔ Paki fɛti wi na
16 «Yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga, ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo ki na, ye yaa Paki fɛti wi pye mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ. 17 Ki yeŋge ki pilige kɛ ma yiri kaŋgurugo wogo ki na, fɛti wi yaa lɛ. Ye yaa leve fu buru ka fɔ sa gbɔn pilige kɔlɔshyɛn. 18 Fɛti wi pilige koŋgbanŋga ki na, ye yaa gbogolo mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ. Ye se ka tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni. 19 Ye yaa saraga sogowogo wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, ko yɛn napɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn, naa simbapɔlɔ nuŋgba konaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ kɔlɔshyɛn, mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba ma pye jɛrɛgisaga fu. Ko yaa pye saraga ŋga pe ma sogo kasɔn ni. 20 Ye yaa muwɛ taga yaayogo nuŋgba nuŋgba pyew ki na yarikanga, mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni. Napɔlɔ nuŋgba nuŋgba pyew ye yaa muwɛ saraga culo kɔlɔjɛrɛ taga wi na; ye yaa muwɛ culo kɔgɔlɔni taga simbapɔlɔ wi na. 21 Ye yaa muwɛ culo taanrindaanri tagataga simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe na. 22 Ye sikapɔlɔ nuŋgba wɔ fun saraga mbe kapere ti kala yagawa ja, pe kapyege ŋga pe ma pye mbe kapere ti kala yagawa ja ki pye ye kan. 23 Ki saara nda ti ni fuun ye yaa lari woo mbe taga saraga sogowogo ŋga ye yaa la woo pilige pyew, pinliwɛ ni ki na. 24 Yaa ti woo fɛti wi pilige pyew fɔ sa piliye kɔlɔshyɛn yi kɔ. To yɛn saara yaakara nda pe ma sogo kasɔn ni, ti nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla. To yaa wɔ mbe taga pilige pyew saraga sogowogo ki na konaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki ni. 25 Fɛti wi pilige kɔlɔshyɛn wogo ki na, ye yaa gbogolo mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ. Ye se ka tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni.
Saara nda ti daga mbaa woo yarilire fɔnndɔ koŋgbannda ti kɔnsanga wi ni
26 «Yarilire koŋgbannda ti kɔnsanga ni, na yaga pan muwɛ saraga ni mbe yiri wa ye yarilire fɔnndɔ koŋgbannda ti ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan, ye Pantikɔti fɛti wi na, ye yaa gbogolo mbanla gbɔgɔ. Ye se ka tunŋgo ka kpɛ pye. 27 Ye yaa saraga sogowogo wɔ, ŋga ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla, ko yɛn napɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn, naa simbapɔlɔ nuŋgba, konaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn, mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba. 28 Ye yaa muwɛ taga yaayogo nuŋgba nuŋgba pyew ki na yarikanga, mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni. Napɔlɔ nuŋgba nuŋgba pyew ye yaa muwɛ culo kɔlɔjɛrɛ taga wi na; ye yaa muwɛ culo kɔgɔlɔni taga simbapɔlɔ wi na. 29 Ye yaa muwɛ culo taanrindaanri tagataga simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ kɔlɔshyɛn pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe na. 30 Ye yaa sikapɔlɔ nuŋgba wɔ fun saraga jaŋgo pe kapyege ŋga pe ma pye mbe kapere ti kala yagawa ja ki pye ye kan. 31 Ye yaa ki saara nda ti ni fuun ti wɔ mbe taga pilige pyew saraga sogowogo ki na; naa ki muwɛ saraga ki ni. Ye yaa ki yaayoro ti wɔ ti pye jɛrɛgisaga fu, ye yaa duvɛn saara nda pe ma wo ti taga ti na.