Ŋgasele na li tɛgɛ jɛɛlɛ pe kɔrɔgɔ lige wogo ki na
27
1 Mala, naa Nowa, naa Ogila, naa Milika konaa Tiriza pàa pye Zelofadi sumborombiile. Zelofadi to wo lawi ŋa Efɛri, Efɛri to wo lawi ŋa Galaadi, Galaadi to wo lawi ŋa Makiri, Makiri to wo lawi ŋa Manase, ma yiri wa Manase setiriye yi ni; Manase to wo lawi ŋa Zhozɛfu. A ki sumborombiile kaŋgurugo 2 pè si kari ma saa yere Moyisi, naa saraga wɔfɔ Eleyazari, naa Izirayɛli woolo teele konaa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe yɛgɛ sɔgɔwɔ wa filisaga paraga go ki yɔn na, mɛɛ pe pye fɔ: 3 «We to wìla ku wa gbinri wi ni, ɛɛn fɔ, wi sila pye Kore pinlɛyɛɛnlɛ pe ni, poro mbele pàa je ma yiri Yawe Yɛnŋɛlɛ li kɔrɔgɔ. Wìla ku wi yɛɛra kapege ko kala na, wi sila pinambyɔ se. 4 Kii daga we to wi mɛgɛ ki kɔ ki wɔ wa wi setirige woolo pe sɔgɔwɔ, naa wi sila pinambyɔ se ko kala na. Ye kɔrɔgɔ ka kan we yeri paa we to wi nɔsepiile pe yɛn.» 5 A Moyisi wì si kari ki kala li ni wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 6 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi yɔn sogo maa pye fɔ: 7 «Tanga yɛn Zelofadi sumborombiile pe yeri. Kɔrɔgɔ ka kan pe yeri ki pye pe wogo paa pe to wi nɔsepiile pe yɛn. Ma pe to kɔrɔgɔ ki kan pe yeri. 8 Ko puŋgo na, maga yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ: ‹Na naŋa wa ka ku mbege ta wii pinambyɔ se, yoo kɔrɔgɔ ki kan wi sumborombyɔ wi yeri. 9 Na kaa pye sumborombyɔ woro wi yeri, yoo kɔrɔgɔ ki kan wi nɔsepiile nambala pe yeri. 10 Na kaa pye nɔsepiile nambala woro wi yeri, yoo kɔrɔgɔ ki kan wi to wi nɔsepiile nambala pe yeri. 11 Na kaa si pye wo wa woro wa, yoo kɔrɔgɔ ki kan wi sege woo ŋa wì yɔngɔ wi ni ma wɛ wi yeri. Ko fɔ wo wi yaa wi kɔrɔgɔ ki li. Ki wogo ŋga ki yaa pye lasiri wi ŋgasele Izirayɛli woolo pe kan, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ lìgi yo Moyisi wi kan we.› »
Pàa Zhozuwe wi wɔ maa tɛgɛ wa Moyisi wi yɔnlɔ
12 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye fɔ: «Lugu wa Abarimu tara yanwiga ki go na ma tara nda mi yaa kan Izirayɛli woolo pe yeri ti wele. 13 Mari wele jɛŋgɛ, ko puŋgo na, ma yaa ku mbe taga wa ma tɛlɛye mbele pàa ku pe na, paa ma ndɔ Arɔn wi yɛn; 14 katugu ye sila logo na yeri wa Zɛn gbinri wi ni, naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pàa yiri na kɔngɔri na na we. Mi yɛn kpoyi yɛgɛ ŋga na, ye sila ki gbɔgɔ Izirayɛli woolo pe yɛgɛ na, naa yàa tɔnmɔ pi pye a pì janri ma yiri wa walaga ki ni we. Meriba tɔnmɔ pi wogo ko mi yɛn na para ki na, kìla pye wa Kadɛshi, wa Zɛn gbinri wi ni 15 A Moyisi wì si para Yawe Yɛnŋɛlɛ li ni maa pye fɔ: 16 «Yawe Yɛnŋɛlɛ, mboro Yɛnŋɛlɛ na ma maa yinwege wɔnwɔn pi kaan sɛnwee wi ni fuun wi yeri, lere wa wɔ wi pye to Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe go na; 17 ŋa wi mbe ya keli pe yɛgɛ mbaa malaga gbɔɔn, mbaa pe yɛgɛ sinni kala li ni fuun ni, jaŋgo Yawe Yɛnŋɛlɛ ma woolo pe gbogolomɔ piga ka pye paa yaayoro ŋgbelege yɛn ŋga kɔnrifɔ woro ki na
18 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi yɔn sogo ma yo fɔ: «Nuni pinambyɔ Zhozuwe wi yɛn lere ŋa na yinnɛ li yɛn wi ni. Wi yeri wa ma yɛɛ tanla, mɔɔ kɛyɛn yi taga wi na (mbege naga fɔ mùu wɔ). 19 Ma kari wi ni wa saraga wɔfɔ Eleyazari wo naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe yɛgɛ sɔgɔwɔ, ma suu tɛgɛ wa ma yɛɛ yɔnlɔ pe ni fuun pe yɛgɛ na. 20 Fanŋga ŋga ki yɛn ma yeri, ma ka kan wi yeri jaŋgo Izirayɛli gbogolomɔ woolo paa nuru wi yeri. 21 Wi yaa kaa kee wa saraga wɔfɔ Eleyazari wi yɛgɛ sɔgɔwɔ. Eleyazari wi yaa kaa mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yewe wi kan yaara nda pe yinri Urimu ti ni. Zhozuwe wo naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe ni pe yaa kaa pe kagala ke ni fuun ke piin mbaa yala Eleyazari wi sɛnyoro to ni.» 22 A Moyisi wì si ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo ma ŋgban wi ni ki pye. Wìla pan Zhozuwe wi ni maa yerege saraga wɔfɔ Eleyazari wo naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe yɛgɛ sɔgɔwɔ. 23 A Eleyazari wì suu kɛyɛn yi taga Zhozuwe wi na maa tɛgɛ wi tunŋgo ki na paa yɛgɛ ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan, a wìgi yo we.