26
1 a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sigi yo Moyisi wo naa saraga wɔfɔ Arɔn wi pinambyɔ Eleyazari pe kan fɔ:2 «Ye Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe jiri mbe yala pe seye yi ni, mbege lɛ mbele pè ta yɛlɛ nafa nafa pe na konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, poro mbele pe mbe ya mbe malaga gbɔn we.»
3 A Moyisi naa saraga wɔfɔ Eleyazari wi ni pè si para Izirayɛli woolo pe ni ma pe ta wa Mowabu tara funwa lara falafala ti ni, wa Zhuridɛn gbaan wi yɔn na, wa Zheriko ca ki yɛsinmɛ na, mɛɛ pe pye fɔ: 4 «We yaa nambala pe ni fuun pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ mbege lɛ mbele pè ta yɛlɛ nafa nafa pe na konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.»
Izirayɛli woolo mbele pàa yiri wa Ezhipiti tara ma pan pe mɛrɛ ti nda:
5 Izirayɛli pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Urubɛn. Urubɛn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hanɔki setirige piile pa pàa yiri wa Hanɔki wi ni; Palu setirige piile pa pàa yiri wa Palu wi ni; 6 Hɛzirɔn setirige piile pa pàa yiri wa Hɛzirɔn wi ni; Karimi setirige piile pa pàa yiri wa Karimi wi ni. 7 Poro pàa pye Urubɛn setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri taanri naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa ma yiri kɛ (43 730).
8 Eliyabu to wo lawi ŋa Palu. 9 Eliyabu pinambiile pe mɛrɛ to lari nda: Nemuwɛli, naa Datan, konaa Abiramu. Ki Datan wo naa ki Abiramu wi ni poro pàa pye Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe teele. Pàa taga Kore naa wi pinlɛyɛɛnlɛ pe na ma yiri Moyisi naa Arɔn pe kɔrɔgɔ, ma je Yawe Yɛnŋɛlɛ li na. 10 Tara tìla jɛnw ma pe tɔn ma pinlɛ Kore wi ni, pilige ŋga ni kasɔn kìla wi pinlɛyɛɛnlɛ cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (250) sanmbala pe sogo we. Kìla pye paa yɛgɛ nagawa yɛn mbaa Izirayɛli woolo sanmbala pe yɛrɛgi. 11 Konaa ki ni fuun, Kore wi pinambiile poro sila ku.
12 Simeyɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni: Nemuwɛli setirige piile pa pàa yiri wa Nemuwɛli wi ni; Yamini setirige piile pa pàa yiri wa Yamini wi ni; Yakini setirige piile pa pàa yiri wa Yakini wi ni; 13 Zera setirige piile pa pàa yiri wa Zera wi ni; Sawuli setirige piile pa pàa yiri wa sawuli wi ni. 14 Poro pàa pye Simeyɔn cɛnlɛ woolo pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ shyɛn (22 200).
15 Gadi pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni: Zefɔn setirige piile pa pàa yiri wa Zefɔn wi ni; Hagi setirige piile pa pàa yiri wa Hagi wi ni; Shuni setirige piile pa pàa yiri wa Shuni wi ni; 16 Ozini setirige piile pa pàa yiri wa Ozini wi ni; Eri setirige piile pa pàa yiri wa Eri wi ni; 17 Arɔdi setirige piile pa pàa yiri wa Arɔdi wi ni; Arɛli setirige piile pa pàa yiri wa Arɛli wi ni. 18 Poro pàa pye Gadi setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa shyɛn naa cɛnmɛ kaŋgurugo (40 500).
19 Zhuda pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Pe ni, Ɛri naa Ona poro shyɛn poro la ku wa Kana tara. 20 Zhuda wi pinambiile sanmbala pe mɛrɛ to lari nda: Shela setirige piile pa pàa yiri wa Shela wi ni; Perɛzi setirige piile pa pàa yiri wa Perɛzi wi ni; Zera setirige piile pa pàa yiri wa Zera wi ni. 21 Perɛzi pinambiile pàa pye shyɛn: Hɛzirɔn setirige piile pa pàa yiri wa Hɛzirɔn wi ni; Hamuli setirige piile pa pàa yiri wa Hamuli wi ni. 22 Poro pàa pye Zhuda setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni naa cɛnmɛ kaŋgurugo (76 500).
23 Isakari pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni. Tola setirige piile pa pàa yiri wa Tola wi ni; Puva setirige piile pa pàa yiri wa Puva wi ni; 24 Yashubu setirige piile pa pàa yiri wa Yashubu wi ni; Shimirɔn setirige piile pa pàa yiri wa Shimirɔn wi ni. 25 Poro pàa pye Isakari setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa taanri ma yiri tijɛrɛ naa cɛnmɛ taanri (64 300).
26 Zabulɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni: Serɛdi setirige piile pa pàa yiri wa Serɛdi wi ni; Elɔn setirige piile pa pàa yiri wa Elɔn wi ni; Yaleyɛli setirige piile pa pàa yiri wa Yaleyɛli wi ni. 27 Poro pàa pye Zabulɔn cɛnlɛ woolo pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa taanri naa cɛnmɛ kaŋgurugo (60 500).
28 Manase naa Efirayimu pàa pye Zhozɛfu pinambiile ma yala pe setiriye yi ni. 29 Manase pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Makiri setirige piile pa pàa yiri wa Makiri wi ni; Makiri pinambyɔ Galaadi wi setirige piile pa pàa yiri wa Galaadi wi ni. 30 Galaadi pinambiile pe mɛrɛ ti nda mbe yala pe setiriye yi ni: Yezɛri setirige piile pa pàa yiri wa Yezɛri wi ni; Elɛki setirige piile pa pàa yiri wa Elɛki wi ni; 31 Asiriyɛli setirige piile pa pàa yiri wa Asiriyɛli wi ni; Sishɛmu setirige piile pa pàa yiri wa Sishɛmu wi ni; 32 Shemida setirige piile pa pàa yiri wa Shemida wi ni; Efɛri setirige piile pa pàa yiri wa Efɛri wi ni. 33 Efɛri pinambyɔ Zelofadi wi sila pinambyɔ se, ɛɛn fɔ sumborombiile wìla se. Pe mɛrɛ ti nda: Mala, naa Nowa, naa Ogila, naa Milika, konaa Tiriza. 34 Poro pàa pye Manase setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri shyɛn, naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn (52 700).
35 Efirayimu pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni. Shutela setirige piile pa pàa yiri wa Shuleta wi ni; Bekɛri setirige piile pa pàa yiri wa Bekɛri wi ni; Tahan setirige piile pa pàa yiri wa Tahan wi ni. 36 Shutela pinambyɔ wo lawi ŋa Eran. Eran setirige piile pa pàa yiri wa Eran wi ni. 37 Poro pàa pye Efirayimu setirige piile seye ye. Pàa pye nambala waga nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn, naa cɛnmɛ kaŋgurugo (32 500). Ki cɛngɛlɛ shyɛn ŋgele koro kàa pye Zhozɛfu setirige piile wele, mbe yala pe seye yi ni.
38 Bɛnzhamɛ pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni. Bela setirige piile pa pàa yiri wa Bela wi ni; Ashibɛli setirige piile pa pàa yiri wa Ashibɛli wi ni; Ayirɛmu setirige piile pa pàa yiri wa Ayirɛmu wi ni; 39 Shufamu setirige piile pa pàa yiri wa Shufamu wi ni; Ufamu setirige piile pa pàa yiri wa Ufamu wi ni. 40 Bela pinambiile pàa pye shyɛn; pe mɛrɛ ti nda: Aridi setirige piile pa pàa yiri wa Bela pinambyɔ Aridi wi ni; Naama setirige piile pa pàa yiri wa Naama wi ni. 41 Poro pàa pye Bɛnzhamɛ setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kaŋgurugo naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (45 600).
42 Dan piile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe sege ki ni. Shuhamu setirige piile pa pàa yiri wa Shulamu wi ni. Dan sege woolo poro pàa pye wi pinambyɔ Shuhamu wi setirige piile wele. 43 Shuhamu setirige piile pe seye yi nambala pàa pye waga nafa taanri ma yiri tijɛrɛ naa cɛnmɛ kaŋgurugo (64 500).
44 Asɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni. Yimina setirige piile pa pàa yiri wa Yimina wi ni; Yishivi setirige piile pa pàa yiri wa Yishivi wi ni; Beriya setirige piile pa pàa yiri wa Beriya wi ni. 45 Beriya pinambiile pe mɛrɛ ti nda mbe yala pe setiriye yi ni. Hebɛri setirige piile pa pàa yiri wa Hebɛri wi ni; Malikiyɛli setirige piile pa pàa yiri wa Malikiyɛli wi ni. 46 Asɛri wìla sumborombyɔ se fun, pàa pye naa yinri Sera. 47 Poro pàa pye Asɛri setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri taanri naa cɛnmɛ tijɛrɛ (53 400).
48 Nɛfitali pinambiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe setiriye yi ni: Yazeyɛli setirige piile pa pàa yiri wa Yazeyɛli wi ni; Guni setirige piile pa pàa yiri wa Guni wi ni; 49 Yezɛri setirige piile pa pàa yiri wa Yezɛri wi ni; Shilɛmu setirige piile pa pàa yiri wa Shilɛmu wi ni. 50 Poro pàa pye Nɛfitali setirige piile pe seye ye. Pàa pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kaŋgurugo naa cɛnmɛ tijɛrɛ (45 400).
51 Izirayɛli woolo mbele fuun pàa jiri, pàa pye nambala waga cɛnmɛ kɔgɔlɔni ma yiri nuŋgba, naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa ma yiri kɛ (601 730).
Tara ti mbaa yɛɛlɛ yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ làa ki naga
52 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni naa maa pye fɔ: 53 Tara ti yɛɛlɛ cɛngɛlɛ ke na ti pye ke kɔrɔgɔ, mbe yala cɛnlɛ nuŋgba nuŋgba pyew li leele pe yɔn ki ni. 54 Cɛnlɛ na woolo ka lɛgɛ, tara nda pe yaa ta kɔrɔgɔ ti yaa gbɔgɔ. Cɛnlɛ na woolo si lɛgɛ, pe tara nda pe yaa ta kɔrɔgɔ ti se gbɔgɔ. Cɛnlɛ nuŋgba nuŋgba pyew li yaa li kɔrɔgɔ ta wa tara ti ni mbe yala li leele mbele pè jiri pe yɔn ki ni. 55 Konaa ki ni fuun, ye yaa pɛtɛ gbɔn mbe si tara ti yɛɛlɛ. Cɛnlɛ nuŋgba nuŋgba pyew li yaa ka li tasaga ta mbe yala li woolo pe yɔn ki ni. 56 Pɛtɛ gbɔngɔ ki yaa pye mbe si mbele pè lɛgɛ konaa mbele pee lɛgɛ pe tara ti kankan pe yeri.
Levi setirige piile pe jirisaga shyɛn wogo
57 Levi setirige piile pàa pe jiri ma yala pe setiriye yi ni. Pe mɛrɛ ti nda: Gɛrishɔn setirige piile pa pàa yiri wa Gɛrishɔn wi ni; Kehati setirige piile pa pàa yiri wa Kehati wi ni; Merari setirige piile pa pàa yiri wa Merari wi ni. 58 Levi setirige piile pe seye yo ya layi yɛɛn: Libini sege woolo, naa Eburɔn sege woolo, naa Mahali sege woolo, naa Mushi sege woolo konaa Kore sege woolo. Kehati wo pinambyɔ lawi ŋa Amiramu. 59 Amiramu wìla Levi sumborombyɔ Yokebɛdi ŋa pàa se wa Ezhipiti tara wi pɔri wi jɔ. Piile taanri pàa se, pe mɛrɛ ti nda: Arɔn, naa Moyisi konaa pe nɔsepyɔ sumboro Miriyamu wi ni. 60 Arɔn pinambiile pàa pye tijɛrɛ, pe mɛrɛ ti nda: Nadabu, naa Abiyu, naa Eleyazari konaa Itamari. 61 Ɛɛn fɔ, Nadabu naa Abiyu poro la ku katugu pàa kari kasɔn ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ ŋga li sila ki konɔ kan pe yeri. 62 Levi setirige piile mbele pàa jiri, nambala pe ni fuun mbege lɛ mbele pàa ta yeŋge nuŋgba nuŋgba pe na, naa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, pàa pye lere waga nafa ma yiri taanri (23 000). Pe sila Levi setirige piile pe jiri mbe pe pinlɛ Izirayɛli woolo pe ni, katugu pe sila daga mbe tara ta kɔrɔgɔ paa Izirayɛli woolo sanmbala pe yɛn.
Leele pe jinriwɛ pi kɔsɛnrɛ
63 Izirayɛli woolo mbele Moyisi naa saraga wɔfɔ Eleyazari wi ni pàa jiri ma pe ta wa Mowabu tara funwa lara falafala ti ni, wa Zhuridɛn gbaan wi yɔn na, wa Zheriko ca ki yɛsinmɛ na, poro la wɛlɛ yɛɛn. 64 Moyisi naa saraga wɔfɔ Arɔn wi ni pàa Izirayɛli woolo mbele jiri ma pe ta wa Sinayi gbinri wi ni, wo wa sila pye wa ki woolo mbele pe ni; 65 katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo pe kan ma yo pe yaa ku wa gbinri wi ni. Ki kala na, wo wa nuŋgba sila koro, kaawɔ Yefune pinambyɔ Kalɛbu konaa Nuni pinambyɔ Zhozuwe wi ni.