Izirayɛli woolo pàa ye na yarisunndo sunnu
25
1 Kona, a Izirayɛli woolo pè si saa cɛn wa Shitimu laga ki na. Ma pe ta wa, a pè sigi lɛ na kalikalawa piin Mowabu tara sumbonɔ pe ni. 2 Ki sumbonɔ pe kaa kee sa saara wɔ pe yarisunndo ti yeri, pe ma nambala pe yeri ma kari pe ni. Saara nda pàa pye na woo pe yarisunndo ti yeri, Izirayɛli woolo pàa pye naga yaakara ti kaa, na fɔli yarisunndo ti yɛgɛ sɔgɔwɔ nari gbogo. 3 A Izirayɛli woolo pè si kaa pe yɛɛ kan yarisunŋgo Baali Pewɔri ki yeri naga gbogo. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si nawa ŋgban pe ni. 4 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye fɔ: «Izirayɛli woolo teele pe lɛ, leele mbele pè kapege ki pye, ma ti pe pe to tige na wa funwa na, na yɛgɛ sɔgɔwɔ, jaŋgo na naŋgbanwa ndorogo ki kɔ ye ni.»
5 A Moyisi wì si konɔ kan Izirayɛli woolo pe kagala yɛgɛ wɔfɛnnɛ pe yeri ma yo fɔ: «Ye go woolo mbele pè pe yɛɛ kan yarisunŋgo Baali Pewɔri ki yeri naga gbogo, ye ni fuun nuŋgba nuŋgba ye pe gbo.»
6 Le ki yɔngɔlɔ nuŋgba ke ni, a Izirayɛli woolo naŋa wà si kɔn ma yiri wa, mɛɛ pan ma gbɔn wa wi woolo pe sɔgɔwɔ Madiyan tara fɛnnɛ sumboro wa ni. Kìla pye Moyisi wo naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe yɛgɛ na, ma pe ta wa filisaga paraga go ki yɔn na pe yɛn na gbele. 7 Eleyazari pinambyɔ Fineyasi ŋa wìla pye saraga wɔfɔ Arɔn wi pishyɛnwoo, naa wìla kaa ki yan, a wì si yiri wa leele pe gbogolomɔ pi sɔgɔwɔ, mɛɛ njanraga lɛ 8 ma taga naŋa wi puŋgo na, ma saa ye wi kɔrɔgɔ wa wi paraga go ki nawa. A wì si naŋa wo naa jɛlɛ wi ni pe shyɛn pe sun yɔnlɔ nuŋgba njanraga ki ni wa pe lara ti na mari furu. Ko pyeŋgɔlɔ, tifɛlɛgɛ yama mba pìla to Izirayɛli woolo pe na pì si kɔ. 9 Ɛɛn fɔ, pìla lere waga nafa ma yiri tijɛrɛ (24 000) wo gbo makɔ.
10 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 11 «Eleyazari pinambyɔ Fineyasi ŋa wi yɛn saraga wɔfɔ, Arɔn wi pishyɛnwoo we, wìlan naŋgbanwa pi kɔ Izirayɛli woolo pe ni, katugu wìlan kala li yigi jɛŋgɛ wi nawa pi ni fuun pi ni pe kanŋgɔlɔ paa na yɛn. Ko kì ti, ali mbege ta mila jaa mi nuŋgba mbe pye pe Yɛnŋɛlɛ, mii pe tɔngɔ mbe pe wɔ wa. 12 Ki kala na, ki yo wi kan fɔ mi yɛn nala yɔn finliwɛ pi nii wi ni, mba pi yaa ti yɛyinŋge mbe pye we sɔgɔwɔ. 13 Ki yɔn finliwɛ pi yaa ti wo naa wi setirige piile pe ni, pe yaa la saraga wɔgɔtunŋgo ki piin suyi; katugu mi ŋa wi Yɛnŋɛlɛ wìlan kala li yigi wi nawa pi ni fuun pi ni, ma ti a mì Izirayɛli woolo pe kapere ti kala yaga pe na.»
14 Izirayɛli woo ŋa pàa gbo Madiyan tara fɛnnɛ sumboro wi ni ja, pàa pye naa yinri Zimiri. Salu pinambyɔ lawi. Zimiri wìla pye Simeyɔn cɛnlɛ li sege ko ka to. 15 Pàa pye na Madiyan tara fɛnnɛ sumboro wo yinri Kozibi. Zuri sumborombyɔ lawi. Zuri wìla pye Madiyan tara fɛnnɛ pe setiriye piile pele to.
16 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni maa pye fɔ: 17 «Ye sa to Madiyan tara fɛnnɛ pe na ye pe gbo, 18 katugu pè pye ye juguye ma ye fanla ma ye puŋgo wa Pewɔri kala li ni konaa wa Kozibi kala li ni.» Kozibi wìla pye Madiyan tara fɛnnɛ teele wo wa sumborombyɔ. Pàa wi gbo tifɛlɛgɛ yama pi pansanga wi ni, po mba pìla to leele pe na Pewɔri kala li kala na we.
YƐƐ GBƐGƐLƐMƐ MBE YE WA TARA NDA YƐNŊƐLƐ LAA YƆN FƆLƆ KƆN MBE KAN TI NI
25.19–27.23
Izirayɛli woolo pe jirisaga shyɛn wogo
19 Ki tifɛlɛgɛ yama pi kɔŋgɔlɔ,