Saraga wɔfɛnnɛ konaa Levi setirige piile pe tunŋgo
18
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Arɔn wi pye fɔ: «Na paga kapege ka pye wa cɛnsaga paraga go ki ni, ko kapege ko yaa pye mboro naa ma setirige piile, konaa ma cɛnlɛ woolo ye go kala. Ɛɛn fɔ, na paga kapege pye wa saraga wɔgɔtunŋgo ki ni, ko kapege ko yaa pye mboro naa ma setirige piile yoro nuŋgba go kala. 2 Ma tɛlɛ Levi wi cɛnlɛ woolo wele, poro mbele pe yɛn ma sefɛnnɛ, ma pe taga mboro naa ma setirige piile ye yɛɛ na, paa ye sari ye tunŋgo ki na, wa paraga go ŋga yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi yɛn ma tɛgɛ wa ki ni ki yɛgɛ sɔgɔwɔ. 3 Pe yaa la tunŋgo piin ma kan, konaa mbaa filisaga paraga go ki tunŋgo ki ni fuun ki piin. Ɛɛn fɔ, pe se ka fulo wa saraga wɔsaga ki tanla nakoma wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki tunŋgo pyeyaara nda ti yɛn kpoyi ti tanla, jaŋgo poro naa yoro ni yaga ka ku. 4 Pe yaa taga ma na mbaa ma sari, mbaa filisaga paraga go ki kɔrɔsi, mbaa ki tunndo ti ni fuun ti piin. Ɛɛn fɔ, lere ŋa woro Levi setirige pyɔ, wo wa kpɛ si daga mbe fulo wa ye tanla. 5 Yoro ye yaa la Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go konaa saraga wɔsaga ki kɔrɔsi. Pa kona mi se ka nawa ŋgban naa yoro Izirayɛli woolo ye ni. 6 Ye wele, Levi setirige piile, poro mbele pe yɛn ye sefɛnnɛ, mì pe wɔ yoro Izirayɛli woolo sanmbala ye sɔgɔwɔ, a pè pye mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na woolo, a mì pe kan ye yeri paa tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni. 7 Mboro Arɔn, naa ma setirige piile pe ni, ye yaa la ye saraga wɔgɔtunŋgo ki piin wa saraga wɔsaga ki na, konaa wa lajɛŋgɛ kpoyi ki ni, wa paraga ŋga kì pɔ ma paraga go ki kɔn shyɛn ki puŋgo na. Muwi mìgi saraga wɔgɔtunŋgo ki kan ye yeri pa yarikanga yɛn. Na lere wa yɛgɛ ka fulo wa lajɛŋgɛ kpoyi ki tanla, wi daga poo gbo.»
Saraga wɔfɛnnɛ pe tasaga
8 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Arɔn wi pye naa fɔ: «Wele, yaara nda fuun pe ma lagala wa Izirayɛli woolo pe yarikanra nda ti yɛn kpoyi ti na mberi kan na yeri, ti yaa ye kologo ŋga ni, mila ki nii ma kɛɛ. Mila ti nii mboro naa ma setirige piile ye kɛɛ, ti yaa pye ye tasaga; ki wogo ki yaa pye kondɛgɛlɛ na li yɛn kɔsaga fu. 9 Wele, yaara nda ti yaa ka yiri wa yarikanra nda ti yɛn jɛndɛ kpoyi ti ni mbe pye ma woro, to nda ti se sogo na kan ti nda: ‹Yarikanra nda fuun pe yaa kan na yeri, ko kɔrɔ wo yɛn muwɛ saara, naa saara nda pe ma wɔ mbe kapere kala yagawa ja, naa nda pe ma wɔ mbe kajɔɔgɔ gbegele. Ki yaara nda ti yɛn ma tɛgɛ ti yɛ na kan, ti yaa pye mboro naa ma pinambiile ye woro. 10 Ye yaa kaa ti kaa mbaa ti jate yaara nda ti yɛn jɛndɛ kpoyi. Ɛɛn fɔ, ye go woolo mbele pe yɛn nambala, poro cɛ pe mbe ya mbaa ti kaa; katugu ye daga mbaa ti jate yaakara nda ti yɛn kpoyi ye kan. 11 Mbe taga wa to na, yaara nda fuun pe ma lagala wa Izirayɛli woolo pe yarikanra ti na, mberi yirige mberi kan saraga na yeri, ti yaa pye ma woro. Mi yɛn nari kaan mboro, naa ma pinambiile, naa ma sumborombiile ye yeri. Ki wogo ki yaa pye kondɛgɛlɛ na li yɛn kɔsaga fu. Ma go woolo mbele fuun pe yaa ka pye fyɔngɔ fu, pe mbe ya mbaa ti kaa. 12 Izirayɛli woolo pe yarilire fɔnndɔ koŋgbannda nda pe ma pan ma kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, mi yɛn nari kaan ma yeri fun, to ti yɛn sinmɛ, naa duvɛn fɔnŋɔ konaa bile wi ni. 13 Pe kɛrɛ yarilire fɔnndɔ koŋgbannda nda pe yaa pan mbe kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, ti yaa pye ma woro. Ma go woolo mbele fuun pe yaa pye fyɔngɔ fu, pe mbe ya mbaa ti kaa. 14 Yaraga ŋga fuun Izirayɛli woolo pe yaa tɛgɛ ki yɛ pew na kan, ki yaa pye ma wogo. 15 Pinambiile koŋgbanmbala mbele Izirayɛli woolo pe yaa kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, pe yaa pye ma woolo mbe pinlɛ pe yaayoro ti pinambire koŋgbannda ti ni. Ɛɛn fɔ, ma daga mbe leele pe pinambiile koŋgbanmbala pe go shɔ, konaa yaayoro nda ti yɛn fyɔngɔ ni ti pinambire koŋgbannda ti ni. 16 Pinambiile mbele pè ta yeŋge nuŋgba nuŋgba, ma yaa ka pe go shɔ mbe yala penjara yɔn ŋga ma yaa ka naga ki ni, ko yɛn warifuwe pyɔ kaŋgurugo, mbe yala cɛnsaga paraga go ki warifuwe pyɔ wi nuguwɔ pi ni. Ki warifuwe pyɔ wi nuguwɔ pi yɛn giramu kɛ. 17 Ɛɛn fɔ, maga ka nɛgɛ ki pinambyɔ koŋgbanŋa, naa sumbyɔ wi pinambyɔ koŋgbanŋa konaa sugbɔ wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo wa go shɔ, katugu pe yɛn ma tɛgɛ pe yɛ na kan. Ma yaa kaa pe kasanwa pi wuun wa saraga wɔsaga ki na, mbe sila pe yanlaga lara to piin saara sogoworo mbaa ti sori, to nda ti nuwɔ taan pi yɛn ma mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na ndanla. 18 Pe kara ti yaa pye ma woro paa yɛgɛ ŋga na ndige ŋga pe ma yirige ma kan saraga, ki ma pye ma wogo ye, konaa kalige jele li ni.›
19 «Yaara nda tì tɛgɛ ti yɛ na kan, to nda fuun Izirayɛli woolo pe ma lagala pe yarikanra ti na mberi kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, mi yɛn nari kaan mboro, naa ma pinambiile konaa ma sumborombiile ye yeri. Ki wogo ki yaa pye kondɛgɛlɛ na li yɛn kɔsaga fu. Ki yɛn yɔn finliwɛ mba jɔgɔsaga woro pi na, kɔsaga si woro pi na mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ, mboro naa ma setirige piile ye kan.»
20 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Arɔn wi pye naa fɔ: «Tara nda mila kaan yoro Izirayɛli woolo ye yeri, jaŋgo yeri yɛɛlɛ ye yɛɛ na, ma se ka tara ta ta kɔrɔgɔ wa ti ni. Ma tasaga se ka pye wa pe sɔgɔwɔ; katugu na tunŋgo ko ki yaa pye ma tasaga konaa ma kɔrɔgɔ wa Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ.
Yaga ŋa wi yaa la kaan Levi setirige piile pe yeri
21 «Izirayɛli woolo pe yaa la yaga ŋa fuun woo, mila wi kaan Levi setirige piile pe yeri wi pye pe kɔrɔgɔ tunŋgo ŋga paa piin wa filisaga paraga go ki ni ki kala na. 22 Ki ka pye ma, Izirayɛli woolo sanmbala pe se ka fulo wa filisaga paraga go ki tanla, jaŋgo ki ka ka jate kapege pe go na pe ku. 23 Levi setirige piile poro pe yaa la tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni, paga si kapege pye wa, ki yaa pye poro go kala. Ki wogo ki yaa pye kondɛgɛlɛ na li yɛn kɔsaga fu ye setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri pe kan. Pe se ka tara ta ta kɔrɔgɔ wa Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ. 24 Ɛɛn fɔ, Izirayɛli woolo pe yaa la yaga ŋa woo mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, mila wi kaan Levi setirige piile pe yeri pe kɔrɔgɔ. Ko kala na mì pe pye ma yo pe se ka tara ta ta kɔrɔgɔ wa Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ.»
Levi setirige piile pe yaga wɔmɔ
25 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para naa Moyisi wi ni maa pye fɔ: 26 «Ki yo Levi setirige piile pe kan fɔ ‹Na Izirayɛli woolo paga pan mbe yaga wi wɔ ye yeri, wo ŋa mila kaan ye yeri wi pye ye tasaga, yoro jate ye yaa yaga wa wɔ wa wi ni mboo pye yarikanga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri. Wo wi yaa pye yaga wi yaga we. 27 Izirayɛli woolo sanmbala yarikanra nda pe ma wɔ wa pe yarilire fɔnndɔ ti ni wa ti sunsaga konaa nda pe ma wɔ wa pe duvɛn fɔnŋɔ wi ni wa ɛrɛzɛn pire ti tɔnmɔ wɔsaga ki ni ma kan, ye yaga wi yaa la jate paa ki yarikanra ti yɛn. 28 Pa ye yaa laga piin yɛɛn mbaa ye yaga wi woo fun. Ye sefɛnnɛ Izirayɛli woolo paga pan mbe yaga wi kan ye yeri, ye yaa yarikanga wɔ wa wi ni mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na kan. Ki yarikanga ŋga ye yaa kan na yeri, ye yaa ki kan saraga wɔfɔ Arɔn wi yeri.› 29 Yarikanra nda fuun pe yaa kan ye yeri, ye ta lagala wa ti na, nda tì yɔn ma wɛ ti ni fuun na, yeri pye yarikanga, yege tɛgɛ ki yɛ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na kan. 30 Ma Levi setirige piile pe pye naa fɔ: ‹Na yaga ka nda tì yɔn ma wɛ ti wɔ wa, nda ti yaa koro, to ti yaa pye ye woro re, paa yɛgɛ ŋga na Izirayɛli woolo sanmbala pe yarilire sannda wa ti sunsaga, naa pe duvɛn sanŋa konaa pe sinmɛ sanmba wa pi wɔsaga ki ni, ti ma koro pe kan we. 31 Yoro naa ye go woolo pe ni, laga o laga ka ye ndanla, ye yaa kaa ki yaakara ti kaa wa; katugu tunŋgo ŋga yaa piin wa filisaga paraga go ki ni, ki sara wowi. 32 Na yaga nda tì yɔn ma wɛ ti lagala na kan sanga ŋa ni, pa kona kapege se jate ye go na. Ki ka pye ma, pa ye se Izirayɛli woolo pe yarikanra nda ti yɛn ma tɛgɛ ti yɛ na kan ti tɛgɛ fyɔngɔ ni, jaŋgo yaga ka ku.› »