Kore wìla yiri ma je Moyisi wi na
16
1 Yizehari pinambyɔ Kore ŋa wìla pye Levi setirige pyɔ, ma yiri wa Kehati sege ki ni, wìla yɔn le Urubɛn setirige piile taanri ni, poro la wɛlɛ Eliyabu pinambiile Datan naa Abiramu, konaa Pelɛti pinambyɔ Ɔni. 2 A pè si yiri ma je Moyisi wi na, poro naa Izirayɛli woolo nambala cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (250) ni. Pàa pye Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe teele poro pele, mbele pàa pye na yinri na pe kaa finliwɛ piin we. A pè pe mɛgɛ jɛn. 3 A pè si gbogolo Moyisi naa Arɔn pe mɛgɛ ni, mɛɛ pe pye fɔ: «Ye wogo kì toro yogo na koni! Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe yɛn kpoyi Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, li si yɛn ma cɛn laga we ni fuun we sɔgɔwɔ. Mɛlɛ, a yoro nɛɛ ye yɛɛ jate mbe cɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li woolo pe go na?»
4 Naa Moyisi wìla kaa ki sɛnrɛ ti logo, a wì si to maa yɛgɛ ki jiile wa tara. 5 Ko puŋgo na, a wì si Kore naa wi pinlɛyɛɛnlɛ pe pye fɔ: «Goto pinliwɛ ni, lere ŋa wi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li woo, ma tɛgɛ wi yɛ li kan, mbe ya mbe pan li yɛgɛ sɔgɔwɔ, li yaa wi naga we na. Lere ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka wɔ, li yaa ti wo mbe fulo wa li tanla. 6 Kala na ye yaa ka pye li na: ‹Kore naa wi pinlɛyɛɛnlɛ pe ni fuun pe naŋganra leyaara lɛ. 7 Goto pe kasɔn naŋganra le wa ti ni peri yinyin, pe wusuna nuwɔ taan wo ti na Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. Yawe Yɛnŋɛlɛ liga ka lere ŋa wɔ, wo wi yɛn kpoyi li kan. Yoro Levi setirige piile, ye wogo kì toro yogo na koni.› » 8 A Moyisi wì si Kore wi pye naa fɔ: «Ye logo na yeri jɛŋgɛ, yoro Levi setirige piile wele! 9 Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ lì ye wɔ Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ, ma konɔ kan ye yeri yaa fulo li tanla mbaa tunŋgo piin wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ki ni, konaa mbaa yeregi Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe yɛgɛ sɔgɔwɔ mbaa tunŋgo piin pe kan. Ko si yoro bɔ ma? 10 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì konɔ kan ye yeri yaa fulo li tanla, mboro naa ma woolo pe ni fuun pe ni, yoro mbele ye yɛn Levi setirige piile wele. Konaa ki ni fuun, ye yɛn na saraga wɔgɔtunŋgo ki jaa fun. 11 Ki wogo ŋga kì pye yɛɛn, ko ki naga ma yo Yawe Yɛnŋɛlɛ lo yè yiri ma je li na, mboro naa ma pinlɛyɛɛnlɛ pe ni. Nakoma Arɔn wo woro yaraga ka, ye yiri ye je wi na.»
12 Ko puŋgo na, a Moyisi wì si tun ma yo pe sa Eliyabu pinambiile Datan naa Abiramu pe yeri wi kan. Ɛɛn fɔ, a pè suu yɔn sogo ma yo fɔ: «We se kari wa! 13 Tara nda ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ki ni na fuun, mà we yirige wa ti ni ma pan mbe we kan we ku laga gbinri wi ni, ko sɔɔn bɔ bere? Maa jaa mbe cɛn we go na fanŋga na win? 14 Tara nda ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ni na fuun, to ta ma mà we lɛ ma pan we ni laga ti ni. Mɛɛ kɛɛrɛ naa ɛrɛzɛn kɛɛrɛ kan we yeri weri ta. Maga yan ndɛɛ we yɛn fyɔɔnlɔ wi le? We se kari wa.»
15 A Moyisi wì si nawa ŋgban fɔ jɛŋgɛ, mɛɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li pye fɔ: «Maga ka yɛnlɛ pe yarikanra ti na. Malɛ, mi fa pe kɛɛ yaraga ka shɔ pe yeri, ali sa sun sofile nuŋgba na; mi fa si kapege pye wa kpɛ na.»
Kore naa mbele pàa yiri ma je pe jɔlɔgɔ kala
16 Kona, a Moyisi wì sigi yo Kore wi kan fɔ: «Goto, mboro naa ma pinlɛyɛɛnlɛ pe ni fuun pe ni, konaa Arɔn wi ni, ye pan wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 17 Ye ni fuun nuŋgba nuŋgba, ye ye naŋganra leyaara ti lɛ, ye wusuna nuwɔ taan le wa ti ni, ye pan wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. Mboro naa Arɔn wi ni, ye ye naŋganra leyaara ti lɛ.»
18 A Kore naa wi pinlɛyɛɛnlɛ pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pè si pe naŋganra leyaara ti lɛ ma kasɔn naŋganra le wa ti ni, ma wusuna nuwɔ taan wo wa ti na, mɛɛ saa yere wa filisaga paraga go ki yɔn na, ma pinlɛ Moyisi naa Arɔn pe ni. 19 Kore wìla Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe gbogolo wa filisaga paraga go ki yɔn na, nɛɛ pe sunnu na pe waa Moyisi naa Arɔn pe na.
A Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pì si pi yɛɛ naga leele pe ni fuun pe na. 20 A lì si para Moyisi naa Arɔn pe ni ma yo fɔ: 21 «Ye laga ki leele mbele pe na, ye lali pe ni, katugu mi yaa pe tɔngɔ yɔnlɔ nuŋgba.»
22 Ɛɛn fɔ, a Moyisi naa Arɔn pè si to ma pe yɛrɛ ti jiile wa tara ma Yɛnŋɛlɛ li yɛnri ma yo fɔ: «E, Yɛnŋɛlɛ! Mboro ŋa mà yinwege wɔnwɔn pi kan yaara nda fuun tì da ti yeri. Lere nuŋgba wì kapege ki pye, kii daga ma nawa ŋgban gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe ni.»
23 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi yɔn sogo ma yo fɔ: 24 «Ki yo Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe kan fɔ pe laga Kore, naa Datan konaa Abiramu pe paara yinrɛ ti na, pe lali ti ni.»
25 A Moyisi wì si yiri wo naa Izirayɛli lelɛɛlɛ pe ni, ma kari wa Datan naa Abiramu pe yeri, 26 mɛɛ Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe pye fɔ: «Ye lali ki lepeele mbele pe paara yinrɛ ti ni, yaga ka jiri pe kɛɛ yaraga ka na, jaŋgo yoro fun yaga ka pinlɛ mbe ku pe ni pe kapere ti ni fuun ti kala na.»
27 Le ki yɔngɔlɔ nuŋgba ke ni, a leele pè si laga Kore naa Datan, konaa Abiramu pe paara yinrɛ ti na.
A Datan naa Abiramu pè si yiri wa paara yinrɛ ti ni ma yere le yeyɔnrɔ ti na, poro naa pe jɛɛlɛ, naa pe piile, konaa pe go woolo sanmbala pe ni. 28 A Moyisi wì sho fɔ: «Ŋga ko ki yaa ki naga ye na mbe yo Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lìgi tunŋgo ŋga ki kan na yeri mbaa kagala ŋgele mila piin ke piin, fɔ mi woro naga piin na yɛɛ fanŋga. 29 Na ki leele mbele paga ku paa yɛgɛ ŋga na lere pyew wi ma ku, kala na li ma lere pyew wi ta, na liga ki leele mbele pe ta, pa kona Yawe Yɛnŋɛlɛ lo ma lìlan tun. 30 Ɛɛn fɔ, na we Fɔ wiga kafɔnnɔ pye, na tara tiga jɛnw mbe pe tɔn poro naa pe kɛɛ yaara ti ni fuun ti ni, pe tigi wa kuulo tara ti ni weele, kona pa ye yaa ki jɛn mbe yo ki leele mbele pè Yawe Yɛnŋɛlɛ li tifaga.»
31 Pa Moyisi wìla koo ki sɛnrɛ ti yowo pi na, a tara tì si jɛnw wa Datan naa Abirami pe tɔɔrɔ ti nɔgɔ. 32 Tara tìla jɛnw ma pe tɔn poro naa pe woolo pe ni, konaa Kore wi pinlɛyɛɛnlɛ pe ni, naa pe yarijɛndɛ ti ni fuun ti ni. 33 Ki leele pàa tigi wa kuulo tara ti ni weele poro naa pe woolo pe ni fuun pe ni. A tara tì si pe tɔn, a pè si kɔ saw wa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe sɔgɔwɔ. 34 Izirayɛli woolo mbele pàa pye le ma pe maga, naa poro la kaa pe gbeere ti logo, a pe nɛɛ fee na jɔrɔgi na yuun fɔ: «Ye ti waa fee jaŋgo tara tiga ka we tɔn fun.» 35 A kasɔn kà si yiri wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li tanla, ma pan ma nambala cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (250) mbele pàa pan wusuna nuwɔ taan wi ni pe sogo pew.