Izirayɛli woolo pàa yiri ma je ma yo pe se ye wa Kana tara
14
1 Kona, a leele pe ni fuun pè si yiri na gbele ŋgbanga na jɔrɔgi fɔ ma saa laga ki laga. 2 Izirayɛli woolo pe ni fuun pàa pye na kɔngɔri Moyisi naa Arɔn pe na. A gbogolomɔ woolo pe ni fuun pè si pe pye fɔ: «Ndɛɛ ki pye wàa ku wa Ezhipiti tara, nakoma wa gbinri wi ni, ko mbe ja mbɔnrɔ! 3 Mɛlɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li nɛɛ paan we ni laga ki tara nda ti ni, mbe pan mbe we kan pe we gbo tokobi ni. We juguye pe yaa we jɛɛlɛ naa we piile pe koli mbe kari pe ni. Na waga sɔngɔrɔ wa Ezhipiti tara ko yaa mbɔnrɔ we na.»
4 Kona, a pè sigi yo pe yɛɛ kan ma yo fɔ: «Ye ti we lere wa tɛgɛ to we yɛɛ go na, we sɔngɔrɔ wa Ezhipiti tara.»
5 A Moyisi naa Arɔn pè si to ma pe yɛrɛ ti jiile wa tara Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe yɛgɛ sɔgɔwɔ. 6 Nuni pinambyɔ Zhozuwe wo naa Yefune pinambyɔ Kalɛbu, poro mbele pàa pye tara ti kagala ke yewefɛnnɛ pe ni ja, a poro si pe yɛɛra yaripɔrɔ ti walagi naŋgbanwa pi kala na, 7 mɛɛ Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe pye fɔ: «Tara nda wè saa ti kagala ke yewe mberi jɛn, ti yɛn ma yɔn fɔ jɛŋgɛ. 8 Na kaa pye we kala li Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla, wi yaa kari we ni, wa ki tara ti ni, mberi kan we yeri, to nda nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ti yɛn wa na fuun we. 9 Ɛɛn fɔ, yaga ka yiri mbe je Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, yaga si ka fyɛ ki tara woolo pe yɛgɛ. Pe se we malaga bɔ, katugu pe go sigefɔ wi woro pe ni, ma si yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn we ni. Yaga ka fyɛ
10 Gbogolomɔ woolo pe ni fuun pàa pye na yuun fɔ pe pe wa sinndɛɛrɛ ni pe pe gbo. Ɛɛn fɔ, a Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pì si pan wa filisaga paraga go ki na Izirayɛli woolo pe ni fuun pe yɛgɛ na.
Moyisi wìla Yɛnŋɛlɛ li sulu Izirayɛli woolo pe kan
11 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Moyisi wi pye fɔ: «Ki leele mbele pe yaa lanla mɛgɛ ki tifaga fɔ sa gbɔn wagati wiwiin? Pe yaa je mbe yo pe se taga na na fɔ sa gbɔn wagati wiwiin? Ali maga ta mì kafɔnŋgɔlɔ lɛgɛrɛ pye mala fanŋga ki naga wa pe sɔgɔwɔ o! 12 Mi yaa tifɛlɛgɛ yama wa pe na mbe pe gbo mbe pe kɔ. Ko puŋgo na, mi yaa cɛnlɛ la yirige wa ma ni, li woolo pe yaa lɛgɛ mbe pye fanŋga ni mbe wɛ Izirayɛli woolo pe na.»
13 A Moyisi wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn sogo ma yo fɔ: «Ezhipiti tara woolo pège jɛn ma yo mboro màga leele mbele pe yirige ma pe wɔ wa pe tara ma yawa pi na. 14 A pège wogo ki yɛgɛ yo fun ki tara nda we yɛn laga ti woolo pe kan. Pège jɛn ma yo mboro ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, woro mbele ma woolo, ma yɛn laga we sɔgɔwɔ, fɔ mboro ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ ma maa ma yɛɛ nari we na gbɔgɔyi. Pège logo ma yo ma kambaaga ki ma pye ma yere wa we go na, na we go singi; pège logo fun fɔ yɔnlɔ na, ma maa we yɛgɛ sinni kambaaga titɔnlɔgɔ yerege ka ni, yembinɛ na we yɛgɛ sinni kasɔn titɔnlɔgɔ yerege ka ni. 15 Koni, na maga ki leele mbele pe ni fuun pe gbo yɔnlɔ nuŋgba, kagala ŋgele mà pye, cɛngɛlɛ ŋgele kàa ke sɛnrɛ ti logo, ke yaa la yuun fɔ: 16 ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ li saa ya mbe kari ki leele mbele pe ni wa tara nda làa yɔn fɔlɔ lɛ ma wugu mbe kan pe yeri ti ni. Ko kì ti lì saa pe gbo wa gbinri wi ni.› 17 Koni, Yawe Yɛnŋɛlɛ, mila ma yɛnri, maga yaga, mɔɔ yawa pi naga ma fanŋga ki ni fuun ki ni, paa yɛgɛ ŋga na màa ki yo maga filige we kan fɔ: 18 ‹Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mila la nawa ŋgbanni jaga jaga, na kagbaraga kì gbɔgɔ, mi ma leele pe kajɔɔgɔ naa pe kapere ti kala yaga pe na. Ɛɛn fɔ, mila tanga kan kapege pyefɔ wi yeri. Mi ma teele pe kapege ki fɔgɔ tɔn pe piile pe na fɔ sa gbɔn pe setirige piile pe yirisaga taanri wogo naa tijɛrɛ wogo ki woolo pe na.› 19 Yawe Yɛnŋɛlɛ, mila ma yɛnri, ma ki leele mbele pe kapere ti kala yaga pe na mbe yala ma kajɛŋgɛ pyewe gbɔɔ pi ni, paa yɛgɛ ŋga na ma yɛn na pe kapere ti kala yari pe na, maga lɛ pè yiri wa Ezhipiti tara we
20 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Mì pe kapere ti kala yaga pe na ma yala ma yɛnrɛgɛ ki ni. 21 Konaa ki ni fuun, mbege ta kaselege mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo, tara ti ni fuun ti yɛn ma yin na gbɔgɔwɔ yanwa pi ni. 22 Ki leele mbele pànla gbɔgɔwɔ yanwa pi yan, po naa kafɔnŋgɔlɔ tugbɔŋgɔlɔ ŋgele mì pye wa Ezhipiti tara konaa wa gbinri wi ni ke ni; pànla wa ma wele ma saa ta yɔnlɔ kɛ, pee logo na yeri. 23 Ki leele wo wa kpɛ se tara nda mì yɔn fɔlɔ kɔn ma wugu mbe kan pe tɛlɛye pe yeri ti yan yɛnlɛ ni. Poro mbele fuun pànla tifaga, wo wa kpɛ se ye wa ti ni. 24 Ɛɛn fɔ, na tunmbyee Kalɛbu wo na, wi jatere wìla pye wi yɛ. Wìla logo na yeri kagala ke ni fuun ni. Ki kala na, mi yaa ti wi ye wa tara nda wì saa ti kagala ke yewe mbe ke jɛn ti ni, wi setirige piile pe yaa kari ta, ti pye pe kɔrɔgɔ. 25 Kì kaa pye Amalɛki setirige piile naa Kana tara woolo pe yɛn ma cɛn wa gbunlundɛgɛ ki ni, goto ye sɔngɔrɔ ye kari wa gbinri wi ni, wa Kɔgɔje yɛɛn wi yeri.»
26 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi naa Arɔn pe ni naa ma yo fɔ: 27 «Ki gbogolomɔ woolo mbele yɛɛn pe yɛn ma pe. Mi yaa pe yaga paa kɔngɔri na na fɔ sa gbɔn wagati wiwiin? Katugu Izirayɛli woolo pe kɔngɔrimɔ mba paa kɔngɔri na na mùu logo. 28 Ki yo pe kan fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ma fɔ: ‹Mi ŋa Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo na mɛgɛ ki na, mi yaa jɔlɔgɔ wa ye na mbe yala kɔngɔrimɔ mba yè kɔngɔri mì logo pi ni.› 29 Ye yaa toori mbe ku laga ki gbinri ŋa wi ni, yoro mbele fuun pàa ye jiri maga lɛ yoro mbele yè ta yɛlɛ nafa nafa ye na konaa ye yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, katugu yè kɔngɔri na na. 30 Tara nda mìla yɔn fɔlɔ kɔn ma wugu ma yo mi yaa ti ye sa cɛn wa ti ni, ye se ye wa ti ni. Kaawɔ Yefune pinambyɔ Kalɛbu naa Nuni pinambyɔ Zhozuwe poro pe yaa ye wa ti ni. 31 Ɛɛn fɔ, ye piile mbele yè yo fɔ ye juguye pe yaa pe koli, mi yaa pe yɛgɛ sin mbe sa ye pe ni wa tara nda yè je ti na ti ni, peri jɛn. 32 Yoro wo na, ye yaa toori mbe ku laga gbinri wi ni. 33 Ye piile pe yaa la yanri la toro pe yaayoro ti ni laga gbinri wi ni fɔ sa gbɔn yɛlɛ nafa shyɛn. Ye mbalogowo pi jɔlɔgɔ ki yaa to pe na, fɔ ye ni fuun ye sa ku ye kɔ laga gbinri wi ni. 34 Pilige nafa shyɛn yè pye ma tara ti yanri mari kagala ke yewe mbe ke jɛn, ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun, ye kapere ti jɔlɔgɔ ki yaa to ye na fɔ sa gbɔn yɛlɛ nafa shyɛn. Piliye nafa shyɛn yi pilige nuŋgba nuŋgba pyew ki yaa pye yɛlɛ nuŋgba. Ki ka pye ma, mbe yiri mbe je na na ki ma pye yɛgɛ ŋga na, ye yaa ki jɛn. 35 Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mì yo ma. Ee, ki gbogolomɔ woolo mbele pè yiri ma je na na, ma gbogolo na mɛgɛ ni, pa mi yaa jɔlɔgɔ wa pe na yɛɛn. Pe yaa kɔ wa gbinri wi ni, pa pe yaa ku wa.»
36 Nambala mbele Moyisi wìla tun pe sa tara ti kagala ke yewe mbe ke jɛn, pe sɔngɔrɔsaga, pàa sɛnpere yo tara ti wogo ki na, ma Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe kan a paa kɔngɔri Moyisi wi na. 37 Ki leele mbele pàa sɛnpere ti yo tara ti wogo ki na, yambewe la pe gbo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 38 Leele mbele pàa saa tara ti kagala ke yewe mbe ke jɛn, Nuni pinambyɔ Zhozuwe wo naa Yefune pinambyɔ Kalɛbu wi ni poro pàa koro go na pe ni.
Izirayɛli woolo pàa Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti kɛ naa fɔnŋgɔ
39 Kona, a Moyisi wì si sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo wi kan ti yɛgɛ yo Izirayɛli woolo pe kan, a kì si pe nawa pi piri pe na fɔ jɛŋgɛ. 40 Ki goto, a pè si yiri faa pinliwɛ pi ni, mɛɛ kari wa yanwira tara ti yeri, nɛɛ yuun fɔ: «Wè kapege pye, ɛɛn fɔ koni, we yaa kari wa laga ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki sɛnrɛ yo ki ni.» 41 A Moyisi wì si pe pye fɔ: «Yiŋgi na yee si yere Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti na? Ye yɛn na kee ŋga na, ki se yɔn. 42 Yaga ka kari wa, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li woro ye ni. Yaga ka sa ye yɛɛ kan ye juguye pe yeri pe ye gbo. 43 Ye yaa sa Amalɛki setirige piile naa Kana tara fɛnnɛ pe ta wa ye yɛgɛ. Ye yaa ti pe ye gbo tokobi ni. Na yè kaa je Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, li se pye ye ni.»
44 A pè si nuŋgboŋgbanla pye ma lugu ma kari wa yanwira tara ti yeri. Ɛɛn fɔ, Moyisi wo la koro wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni ma pinlɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi ni. 45 Kona Amalɛki setirige piile naa Kana tara fɛnnɛ mbele pàa pye ma cɛn wa yanwira tara ti ni, pè si tigi nɛɛ pe gbɔɔn na pe kuun, mɛɛ pe purɔ fɔ ma saa gbɔn wa Ɔrima ca ki na.