Moyisi wìla nambala pele tun pe sa Kana tara kagala ke yewe mbe ke jɛn
13
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 2 «Nambala pele wɔ Izirayɛli woolo teele pe ni, cɛnlɛ nuŋgba nuŋgba pyew, naŋa nuŋgba mbe yiri wa, ma pe tun pe sa Kana tara ti kagala ke yewe mbe ke jɛn, to nda mi yɛn na kaan yoro Izirayɛli woolo ye yeri we.»
3 Ma pe ta wa Paran gbinri wi ni, a Moyisi wì si nambala pele wɔ ma pe tun paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo wi kan we. Izirayɛli woolo teele poro pele la wɛlɛ. 4 Mbele pàa wɔ pe mɛrɛ ti nda:
Urubɛn cɛnlɛ li ni, Zakuri pinambyɔ Shamuwa wo pàa wɔ. 5 Simeyɔn cɛnlɛ li ni, Hɔri pinambyɔ Shafati wo pàa wɔ. 6 Zhuda cɛnlɛ li ni, Yefune pinambyɔ Kalɛbu wo pàa wɔ. 7 Isakari cɛnlɛ li ni, Zhozɛfu pinambyɔ Igali wo pàa wɔ. 8 Efirayimu cɛnlɛ li ni, Nuni pinambyɔ Hoze wo pàa wɔ. 9 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ li ni, Arafu pinambyɔ Paliti wo pàa wɔ. 10 Zabulɔn cɛnlɛ li ni, Sodi pinambyɔ Gadiyɛli wo pàa wɔ. 11 Zhozɛfu pinambyɔ Manase wi cɛnlɛ li ni, Susi pinambyɔ Gadi wo pàa wɔ. 12 Dan cɛnlɛ li ni, Gemali pinambyɔ Amiyɛli wo pàa wɔ. 13 Asɛri cɛnlɛ li ni, Mikayɛli pinambyɔ Seturi wo pàa wɔ. 14 Nɛfitali cɛnlɛ li ni, Vofisi pinambyɔ Nabi wo pàa wɔ. 15 Gadi cɛnlɛ li ni, Maki pinambyɔ Gewuwɛli wo pàa wɔ.
16 Ki nambala mbele pe mɛrɛ tì yɔnlɔgɔ, poro wɛlɛ Moyisi wìla wɔ ma tun pe sa tara ti yanri peri wele, peri kagala ke jɛn. A Moyisi wì si Nuni pinambyɔ Hoze wi mɛgɛ taga naa yinri Zhozuwe.
17 Naa Moyisi wìla pe tun pe sa tara ti kagala ke yewe mbe ke jɛn sanga ŋa ni, wìla pe pye fɔ: «Ye toro wa Negɛvu tara ti ni, ko puŋgo na, ye kari wa yanwira tara ti ni. 18 Ye tara ti wele, yeri cɛnlɔmɔ pi jɛn. Leele pe pɛɛlɛ pe yɛn ma cɛn wa, na kaa pye pe yɛn fanŋga ni nakoma pe woro fanŋga ni, na kaa pye pe lɛgɛ nakoma pe woro ma lɛgɛ. 19 Pe yɛn ma cɛn tara nda ni, yeri cɛnlɔmɔ pi wele na kaa pye pi yɛn ma yɔn nakoma pi woro ma yɔn. Ye pe cara ti wele na kaa pye pe malaga sigemboro kankan mari maga nakoma peri yaga ma. 20 Ye tara ti wele na kaa pye ti yɛn ma tanla nakoma ti woro ma tanla, na kaa pye tire yɛn wa nakoma tire woro wa. Ye kotogo le ye yɛɛ ni, ye pan ki tara ti tige pire ta ni.»
Kìla yala ki sanga wi ni ɛrɛzɛn pire ti koŋgbannda tì gbɔn.
21 Kì kaa pye ma, a ki nambala pè si saa tara ti yanri mari kagala ke wele, maga lɛ le Zɛn gbinri wi na fɔ ma saa gbɔn wa Erehɔbu laga ki na, wa Lebo Hamati ca ki tanla. 22 Pàa toro wa Negɛvu tara ti ni, ma saa gbɔn wa Eburɔn ca ki na, wa laga ŋga Ahima sege woolo, naa Sheshayi sege woolo konaa Talimayi sege woolo pàa pye ma cɛn we, poro pàa pye Anaki setirige piile wele. Eburɔn ca pàa ki kan yɛlɛ kɔlɔshyɛn làa toro, a pè si jɛn ma Ezhipiti tara cagbɔgɔ ŋga pàa pye na yinri Zowan ki kan. 23 Naa pàa ka saa gbɔn wa Ɛshikɔli gbunlundɛgɛ ki ni, a pè si ɛrɛzɛn tirige njege ka kɔn ki pire ti shashaga ki ni wa ki na. Kìla pye ma nugu jɛŋgɛ fɔ a leele shyɛn ki lɛ kanŋgaga na pe pajoro ti na. Pàa girenadi tige pire naa figiye tige pire ta lɛ ma kari ti ni. 24 Malɛ le kona, a pè sigi laga ki mɛgɛ taga naga yinri Ɛshikɔli gbunlundɛgɛ. Ɛshikɔli ko kɔrɔ wo yɛn shashaga, mbe ta mbaa nawa tuun ɛrɛzɛn pire shashaga ŋga Izirayɛli woolo pàa kɔn wa ki na.
Pitunmbolo pàa sɔngɔrɔ ma pan ma kagala ŋgele pàa yan ke yɛgɛ yo
25 Piliye nafa shyɛn toroŋgɔlɔ, a pitunmbolo pè si sɔngɔrɔ ma yiri wa tara ti welesaga ma pan. 26 Pàa pan Moyisi, naa Arɔn konaa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe kɔrɔgɔ wa Kadɛshi laga ki na, wa Paran gbinri wi ni. Pàa pe yirisaga kagala ke yɛgɛ yo pe kan, mɛɛ tara ti tire pire ti naga pe na. 27 Sɛnrɛ nda pàa yo Moyisi wi kan ti nda: «Mà we torogo tara nda ni wè yiri wa ma pan. Kaselege kona, nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ti yɛn wa ki tara ti ni fɔ na fuun. Ki tara ti tire pire taa nda. 28 Ɛɛn fɔ, leele mbele pe yɛn ma cɛn wa ki tara ti ni pe yɛn fanŋga ni. Pe cara ti yɛn ma tugbɔlɔ, a pè malaga sigemboro wa mari maga. Wè yɛrɛ nandɔnlɔgɔ Anaki setirige piile pe yan wa. 29 Amalɛki setirige piile poro yɛn ma cɛn wa Negɛvu tara ti ni. Hɛti cɛnlɛ woolo, naa Zhebusi cɛnlɛ woolo konaa Amɔri cɛnlɛ woolo poro yɛn ma cɛn wa yanwira tara ti ni. Kana tara woolo poro yɛn ma cɛn wa Mediterane kɔgɔje yɔn ki na konaa wa Zhuridɛn gbunlundɛgɛ ki ni fuun ki ni.»
30 Kona, leele mbele pàa pye na sɛnŋgbanra yuun Moyisi wi na, a Kalɛbu wì si pe pye ma yo pe pyeri, ma sho fɔ: «Yoo kari we sa malaga gbɔn ki tara woolo pe ni weri shɔ, ti pye we woro; katugu we yaa ya pe ni.»
31 Ɛɛn fɔ, a Kalɛbu wi pinlɛyɛɛnlɛ pe nɛɛ yuun fɔ: «Ki fanŋga woro we ni we sa to ki leele mbele pe na, katugu pe yɛn fanŋga ni ma wɛ we na.»
32 Ko puŋgo na, tara nda pàa saa ti kagala ke yewe mbe ke jɛn, a pe nɛɛ sɛnpere yuun ti kanŋgɔlɔ Izirayɛli woolo pe yɛgɛ na, na yuun fɔ: «Tara nda wè saa ti kagala ke yewe mbe ke jɛn, ti maa leele mbele pe yɛn ma cɛn wa ti ni pe kuun. Leele mbele wè yan wa, poro wo na, pe ni fuun pe yɛn ma tɔnlɔndɔnlɔ. 33 Wè yɛrɛ letitɔɔnrɔ yan wa, Anaki setirige piile wele. Pa pè yiri wa letugbɔɔrɔ ti cɛnlɛ li ni. Wè we yɛɛ yan paa kambɛɛrɛ yɛn le pe tanla. A poro fun paa we yaan paa kambɛɛrɛ yɛn pe yɛgɛ na