Mbaanra shyɛn nda pàa gbegele warifuwe ni
10
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 2 «Ma ti pe warifuwe gbɔn wi yɛɛ na pe mbaanra shyɛn gbegele. To ti yaa lɔɔn sari maa gbogolomɔ woolo pe yinri maa pe gbogolo, konaa mbaa konɔ kaan paara yinrɛ cɛnsaga woolo pe yeri na pe karisanga wiga gbɔn we. 3 Na paga mbaanra shyɛn ti pinlɛ mberi win sanga ŋa ni, gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe pan pe gbogolo wa ma tanla, wa filisaga paraga go ki yɔn na. 4 Na paga mbanlaga nuŋgba win, mbele pe yɛn teele ma pye Izirayɛli woolo waga lɛgɛrɛ pe go na, poro cɛ pe yaa pan mbe gbogolo wa ma tanla. 5 Na yaga mbanlaga ki win mbege magala li gbɔgɔ, mbele pe yɛn ma cɛn wa paara yinrɛ ti ni, wa filisaga paraga go ki yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, poro mbe yiri paa kee. 6 Na yaga kaga win mbege magala li gbɔgɔ naa shyɛn wogo na, mbele pe yɛn ma cɛn wa paara yinrɛ ti ni, wa filisaga paraga go ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, pe yiri paa kee. 7 Ye yaa la mbanlaga ki wiin fun mbaa leele pe gbogolo, ɛɛn fɔ, ye se kaa ki wiin mbaa ki magala li gbogo.
8 «Saraga wɔfɛnnɛ, poro mbele pe yɛn Arɔn wi setirige piile poro cɛ pe yaa la mbaanra ti wiin. Ko yaa pye ŋgasele na li yɛn kɔsaga fu yoro naa ye setirige piile ye kan.
9 «Na yaga ka sa cɛn wa ye tara ti ni, mbe kaa kee sa malaga gbɔn ye winfɛnnɛ mbele pe yaa ka pan mbe to ye na pe ni sanga ŋa ni, ye ye mbaanra ti win yeri magaŋgala ke gbɔgɔ. Pa ki yaa ye nawa to fɔ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ mi yɛn na jatere piin ye na mbe ti ye shɔ ye juguye pe kɛɛ. 10 Ye nayinmɛ piliye, naa ye shɛrɛgɛ fɛti piliye, konaa ye yevɔnndɔ piliye koŋgbanya yi ni, na ye kaa ye saara sogoworo ti woo konaa ye nayinmɛ saara ti ni, ye yaa ye mbaanra ti win. Pa ki yaa ye kan yaa nawa tuun mi ŋa ye Yɛnŋɛlɛ ŋga mì pye ye kan ki wogo ki na. Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le.»
IZIRAYƐLI WOOLO PE YINRIWƐ WA SINAYI MA SAA GBƆN WA MOWABU TARA
10.11–21.35
Izirayɛli woolo pàa yiri wa Sinayi gbinri wi ni ma kari
11 Izirayɛli woolo pe yiriŋgɔlɔ wa Ezhipiti tara ki yɛlɛ shyɛn wolo, li yeŋge shyɛn wogo, ki pilige nafa wogo ki na, yɔn finliwɛ sɛnrɛ ti yɛn ma tɛgɛ Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ŋga ni, a kambaaga kì si yiri wa ki go na. 12 A Izirayɛli woolo pè si yiri wa Sinayi gbinri wi ni ma kari. Pàa pye na tanri na yeregi yeregi na kee. A kambaaga kì si saa yere wa Paran gbinri wi ni. 13 Ki koŋgbanŋga ko layi Izirayɛli woolo pàa pe paara yinrɛ ti kɔlɔgi ma yiri na kee, ma yala sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ti ni.
14 Zhuda paara yinrɛ cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yo yìla keli ma yiri na kee pe cɛnsaga dirapo wi ni pe yɛgɛ. Aminadabu pinambyɔ Naashɔn wo wìla pye to pe go na. 15 Suwari pinambyɔ Netaneyɛli wo wìla pye to Isakari cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na. 16 Elɔn pinambyɔ Eliyabu wo wìla pye to Zabulɔn cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na.
17 Ko puŋgo na, a pè si Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kɔlɔgi. A Gɛrishɔn setirige piile, naa Merari setirige piile pè sigi tugo na kee ki ni.
18 Kona, a Urubɛn paara yinrɛ cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yì si yiri na kee, pe cɛnsaga dirapo wi ni pe yɛgɛ. Shedewuri pinambyɔ Elisuri wo wìla pye pe go na. 19 Zurishadayi pinambyɔ Shelumiyɛli wo wìla pye to Simeyɔn cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na. 20 Dewuwɛli pinambyɔ Eliyazafu wo wìla pye to Gadi cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na.
21 Ko puŋgo na, a Kehati setirige piile pè si yaara nda ti yɛn kpoyi ti tugo na kee. A Levi setirige piile sanmbala pè si saa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki sanga maga kan na pe singi. 22 Ko puŋgo na, a Efirayimu paara yinrɛ cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yì si yiri na kee, pe cɛnsaga dirapo wi ni pe yɛgɛ. Amihudi pinambyɔ Elishama wo wìla pye to pe go na. 23 Pedasuri pinambyɔ Gamiliyɛli wo wìla pye to Manase cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na. 24 Gidewoni pinambyɔ Abidan wo wìla pye to Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na.
25 Ko puŋgo na, a Dan paara yinrɛ cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yì si yiri na kee, pe cɛnsaga dirapo wi ni pe yɛgɛ. Poro pàa pye pe ni fuun pe puŋgo na. Amishadayi pinambyɔ Ayezɛri wo wìla pye to pe go na. 26 Okiran pinambyɔ Pagiyɛli wo wìla pye to Asɛri cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na. 27 Ena pinambyɔ Ayira wo wìla pye to Nɛfitali cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki go na. 28 Naa Izirayɛli woolo pàa pe paara yinrɛ ti kɔlɔgi, pa pàa yiri ma tagala pe yɛɛ na yɛɛn na kee ma yala pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni.
29 A Moyisi wì suu nafɔ Erewuwɛli ŋa wìla pye Madiyan tara fɛnnɛ woo wi pinambyɔ Obabu wi pye fɔ: «We yɛn na kee wa tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yɔn fɔlɔ kɔn mbe kan we yeri ti ni. Ki kala na, ma pinlɛ we ni. We yaa ti ma kajɛŋgɛ ta, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yɔn fɔlɔ kɔn mbe kajɛŋgɛ pye woro Izirayɛli woolo we kan.» 30 A Obabu wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Ayoo, mi se pinlɛ ye ni mbe kari wa, mi yaa sɔngɔrɔ wa na tara, wa na go woolo pe yeri.» 31 A Moyisi wì suu pye naa fɔ: «Mila ma yɛnri, maga ka laga we na; katugu gbinri wi lara nda we mbe ya mbe we paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn wa, ma yɛn mari jɛn. Ma yaa pye we yɛgɛ sinfɔ. 32 Na maga pinlɛ we ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa kajɛŋgɛ ŋga pye we kan.»
33 A Izirayɛli woolo pè si yiri wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yanwiga ki na ma piliye taanri tangala tanga. Ki piliye taanri yi ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu pàa wi tugo ma keli wi ni pe yɛgɛ mbe sa laga ŋga pe mbe ya cɛn mbe wogo ka lagaja pe kan. 34 Kìla pye, na paga pe paara yinrɛ ti kɔlɔgi mbaa kee, yɔnlɔ na, Yawe Yɛnŋɛlɛ li kambaaga ki ma pye pe go na. 35 Na yɔn finliwɛ kɛsu pe kaa kee wi ni sanga ŋa ni, Moyisi wi ma yo fɔ:
«Yawe Yɛnŋɛlɛ, yiri we kari,
jaŋgo ma juguye pe gbɔn pe jaraga,
ma panrafɛnnɛ paa fee ma yɛgɛ
36 Na pe kaa yɔn finliwɛ kɛsu wi tungu sanga ŋa ni, Moyisi wi ma yo fɔ:
«Yawe Yɛnŋɛlɛ, sɔngɔrɔ ma pan,
ma pan ma cɛn laga Izirayɛli woolo waga lɛgɛrɛ pe sɔgɔwɔ.»