Pàa fitanlaye pe gbegele ma pe tɛgɛ
8
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 2 «Ki yo Arɔn wi kan fɔ na wi kaa fitanlaye kɔlɔshyɛn pe teri wa fitanladaga wi na sanga ŋa ni, wi ti paa yiin paa yanwa kaan wa wi yɛgɛ.»
3 A Arɔn wì sigi pye ma. Wìla fitanlaye pe tɛgɛtɛgɛ wa fitanladaga wi na ma pe yɛgɛ wa wa wi yɛgɛ paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we. 4 Tɛ pàa gbɔn wi yɛɛ na ma fitanladaga wi gbegele, maga lɛ wa wi nɔgɔ ki na fɔ ma saa gbɔn wa wi yarifyɛɛnrɛ yanlɛrɛ ti na. Pàa fitanladaga wi gbegele ma yala cɛnlɔmɔ mba Yawe Yɛnŋɛlɛ làa naga Moyisi wi na pi ni.
Pàa Levi setirige piile pe le Yɛnŋɛlɛ kɛɛ
5 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 6 «Levi setirige piile pe wɔ Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ ma pe pye fyɔngɔ fu. 7 Ma yaa pe pye fyɔngɔ fu yɛgɛ ŋga na ki ŋga: ‹Tɔnmɔ mba pi ma ti kapere ti kasulugo ki ma pye, ma yaa pa yanragi yanragi pe na. Ko puŋgo na, ma ti pe pe sire ti kulu yunŋguluwo ni pe wire ti lagapyew ki na, pe pe yaripɔrɔ ti jogo. Pa kona pe yaa pye fyɔngɔ fu.› 8 Ko puŋgo na, pe pan napɔlɔ yirifɔnŋɔ ni, pe saraga muwɛ mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni pa taga wi na. Mboro wo na, ma napɔlɔ yirifɔnŋɔ wa yɛgɛ lɛ mboo pye saraga ŋga pe ma wɔ mbe kapere kala yagawa ja. 9 Ma yaa Levi setirige piile pe pye pe fulo laga filisaga paraga go ki yɛgɛ na, mbe si Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe gbogolo laga fun. 10 Ma yaa Levi setirige piile pe pye pe fulo laga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ. Izirayɛli woolo sanmbala pe yaa pe kɛyɛn yi taga Levi setirige piile pe na. 11 Arɔn wi yaa Levi setirige piile pe yerege mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ mbe pe yirige mbe pe kan na yeri paa Izirayɛli woolo pe yarikanga yɛn, kona pa pe yaa la tunŋgo piin na kan. 12 Kona Levi setirige piile pe yaa pe kɛyɛn yi tagataga napɛnɛ shyɛn pe yinrɛ ti na. Ma yaa nuŋgba wɔ na yeri saraga mbe kapere ti kala yagawa ja, mbe si sanŋa wo pye saraga sogowogo mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ li na yeri, jaŋgo mbe kapere ti kala yagawa ja kapyege ki pye Levi setirige piile pe kan. 13 Ma yaa Levi setirige piile pe pye pe yere Arɔn naa wi pinambiile pe yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbe si pe yirige mbe pe kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri paa saraga yɛn. 14 Kiga pye ma, pa ma yaa Levi setirige piile pe laga Izirayɛli woolo sanmbala pe na, pa pe yaa pye na woolo. 15 Ko puŋgo na, Levi setirige piile pe yaa pan mbaa tunŋgo piin laga filisaga paraga go ki ni.
«Pa ma yaa pe pye fyɔngɔ fu yɛɛn, mbe pe yirige mbe pe kan na yeri paa saraga yɛn. 16 Katugu pè kan na yeri pew, ma yiri wa Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ. Mì pe lɛ, a pè pye na woolo Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe yɔnlɔ. 17 Katugu Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe yɛn na woolo, leele o, yaayoro o. Pilige ŋga ni mìla Ezhipiti tara fɛnnɛ pe pinambiile koŋgbanmbala pe gbo, a mì si Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe tɛgɛ pe yɛ na yɛɛ kan. 18 Mì Levi setirige piile pe lɛ ma pe pye na woolo Izirayɛli woolo pe pinambiile pe yɔnlɔ. 19 Mì pe le Arɔn naa wi pinambiile pe kɛɛ ma yiri wa Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ, jaŋgo paa tunŋgo piin Izirayɛli woolo pe yɔnlɔ wa filisaga paraga go ki ni. Pe yaa la Izirayɛli woolo pe kapere ti kala yagawa jatunŋgo ki piin, jaŋgo jɔlɔgɔ kpɛ ka ka pe ta na paga fulo wa cɛnsaga paraga go ki tanla we.»
20 A Moyisi, naa Arɔn, naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe ni, pè si ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan Levi setirige piile pe kanŋgɔlɔ ki pye pe na. 21 A Levi setirige piile pè si pe yɛɛ pye fyɔngɔ fu, ma pe yaripɔrɔ ti jogo. A Arɔn wì si pe pye saraga ŋga pe ma yirige ma kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. A wì si kapere ti kala yagawa ja kapyege ki pye pe kan, jaŋgo mbe pe pye fyɔngɔ fu. 22 Ko puŋgo na, a Levi setirige piile pè si pan na pe tunŋgo ki piin wa filisaga paraga go ki ni. Arɔn naa wi pinambiile pe ni, poro pàa pye na pe yɛgɛ sinni. Ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan Levi setirige piile pe kanŋgɔlɔ, pàa tanga ma yala ki ni.
23 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para naa Moyisi wi ni ma yo fɔ: 24 «Levi setirige piile mbele pè ta yɛlɛ nafa ma yiri kaŋgurugo kaŋgurugo konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, pe yaa ye wa filisaga paraga go tunŋgo ki ni mbaa tunŋgo ka piin. 25 Mbele ka ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ, poro yaa pe tunŋgo ki yerege, pe saa tunŋgo piin naa. 26 Pe yaa kaa Levi setirige piile sanmbala pe sari pe tunndo ti na wa filisaga paraga go ki ni. Ɛɛn fɔ, poro jate tunndo se ka pye pe yeri pe woro. Kagala ŋgele ma yaa pye Levi setirige piile pe tunŋgo wogo ki kanŋgɔlɔ koro wɛlɛ yɛɛn.»