Levi setirige piile pe tunndo
4
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi naa Arɔn pe ni ma yo fɔ: 2 «Wa Levi setirige piile pe sɔgɔwɔ, ye Kehati setirige piile pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ ye yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni; 3 mbege lɛ leele mbele pè ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na, konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni, fɔ saga wa mbele pè ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ pe na, mbele fuun pe mbe ya mbaa tunŋgo ka piin wa filisaga paraga go ki ni we.
4 «Kehati setirige piile pe tunŋgo ki yaa ka pye mbaa filisaga paraga go ki yaara nda ti yɛn jɛndɛ kpoyi ti kɔrɔsi. 5 Na kiga ka gbɔn Izirayɛli woolo pe pe paara yinrɛ ti kɔlɔgi mbaa kee sanga ŋa ni, Arɔn naa wi pinambiile pe yaa pan gbɛn mbe paraga ŋga ki yɛn ma pɔ ma cɛnsaga paraga go ki kɔn shyɛn ki sanga, mbege wa yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi na mboo tɔn. 6 Pe yaa kɛsu wi tɔn paritɔnŋgɔ ni, ŋga pè gbegele sɛɛrɛ liire ni; pe yaa ŋganra paraga wa ti ni fuun ti go na mberi tɔn. Ko puŋgo na, pe yaa kɛsu wi lɛkanŋgagala ke le wi na.
7 «Buru ŋa pe ma kan Yɛnŋɛlɛ yeri wi ma tɛgɛ tabali ŋa na, pe yaa wi tɔn ŋganra paraga ni. Pe yaa tasaala pe taga wi na, naa wɔjɛŋgɛlɛ ke ni, naa leyaara ti ni, konaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo wi lekugbogolo ke ni. Buru ŋa wi daga mbaa woo saraga na yeri sanga pyew, poo taga wa wi na. 8 Pe yaa paraga yɛngɛ kpanyi wa ki yaara ti na mberi tɔn, mbe ti ni fuun ti fo paritɔnŋgɔ ni, ŋga pè gbegele sɛɛrɛ liire ni. Ko puŋgo na, pe yaa tabali wi lɛkanŋgagala ke lele wi na. 9 Pe yaa ŋganra paraga tɛgɛ mbe fitanladaga wi tɔn, naa wi fitanlaye pe ni, naa wi yɔn yirigeyaara ti ni, naa wi cɔnrɔ leyaara ti ni, konaa wi sinmɛ lekugboro ti ni, to ti yɛn wi tunŋgo pyeyaara re. 10 Pe yaa wo naa wi tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti le paritɔnŋgɔ ni, ŋga pè gbegele sɛɛrɛ liire ni, mberi fo; ko puŋgo na, pe yaa ti taga lɛyaraga na. 11 Pe yaa paraga ŋga pè le ŋganra ni ka wa saraga wɔsaga ŋga pè gbegele tɛ ni ki na mbege tɔn, mbege fo paritɔnŋgɔ ni, ŋga pè gbegele sɛɛrɛ liire ni; ko puŋgo na, pe yaa ki lɛkanŋgagala ke lele ki na. 12 Pe yaa laga kpoyi ki tunŋgo pyeyaara ti lɛ mberi le paraga ŋga pè le ŋganra ni ka ni mberi tɔn, mbe siri fo paritɔnŋgɔ ni, ŋga pè gbegele sɛɛrɛ liire ni; ko puŋgo na, pe yaa ti taga wa ti lɛyaraga ki na. 13 Pe yaa saraga wɔsaga ki cɔnrɔ ti wɔ, mbe kondoro paraga wa ki na mbege tɔn. 14 Pe yaa ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti taga wa ki go na, ki naŋganra leyaara to naa ki kara wɔwangala ke ni, naa ki cɔnrɔ wɔyaara ti ni, naa tɔnmɔ mba pe ma yanragi yanragi pi leyaara ti ni. Pe yaa ti ni fuun ti tɔn paritɔnŋgɔ, ŋga pè gbegele sɛɛrɛ liire ni. Ko puŋgo na, pe yaa ki lɛkanŋgagala ke lele ki na.
15 «Leele pe kaa jaa mbe paara yinrɛ ti kɔlɔgi mbaa kee sanga ŋa ni, Arɔn naa wi pinambiile pe ni, na paga laga kpoyi konaa ki tunŋgo pyeyaara ti tɔn mbe kɔ, Kehati setirige piile poro pe yaa pan mberi tugo. Ɛɛn fɔ, paga ka jiri yaara kpoyi ti na, jaŋgo paga ka ta mbe ku. Filisaga paraga go ki tunŋgo ŋga kìla kan Kehati setirige piile pe yeri, ko layi yɛɛn. 16 Saraga wɔfɔ Arɔn wi pinambyɔ Eleyazari wo na, yaara nda ti yaa le wi kɛɛ wila wele ti na to ti yɛn fitanla sinmɛ, naa wusuna nuwɔ taan wi ni, naa muwɛ saraga ŋga pe maa woo sanga pyew ki ni, konaa sinmɛ kpoyi pi ni. Wo wi yaa kaa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki ni fuun ki kɔrɔsi, naa ki nawa yaara nda ti yɛn kpoyi to naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni.»
17 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi naa Arɔn pe ni naa ma yo fɔ: 18 «Yaga ka ti Kehati setirige piile pe seye woolo jɔlɔgɔ mbe to pe na ki pe gbo ki pe wɔ wa Levi setirige piile sanmbala pe sɔgɔwɔ. 19 Na pe kaa fulo wa yaara nda ti yɛn jɛndɛ kpoyi ti tanla sanga ŋa ni, ŋga ye daga mbaa piin pe kan koyi ŋga yɛɛn, jaŋgo pe koro yinwege na, paga ka ku: Arɔn naa wi pinambiile pe ni, pe yaa pan mbe pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe tunndo naa pe tuguro ti naganaga pe na. 20 Ɛɛn fɔ, Kehati setirige piile pe se ka ye wa mbe yaara nda ti yɛn kpoyi ti wele, ali yɛrɛ jɛnri, jaŋgo paga ka ku.»
Levi pinambyɔ Gɛrishɔn wi setirige piile pe tunŋgo
21 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni naa ma yo fɔ: 22 «Gɛrishɔn setirige piile pe jiri fun ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni. 23 Ma nambala pe jiri mbege lɛ mbele pè ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na, konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, fɔ sa gbɔn mbele pè ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ pe na; mbele fuun pe mbe ya mbaa tunŋgo ka piin wa filisaga paraga go ki ni we. 24 Gɛrishɔn setirige piile pe tunndo naa pe tuguro nda pe yaa la lee tori nda: 25 Poro pe yaa la Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki tɔnpaara ti tungu konaa filisaga paraga go ki ni, naa ki tɔnparaga ki ni, naa ki tɔnparaga ŋga pe ma wa ki go na ki ni, ko ŋga pè gbegele sɛɛrɛ liire ni we, naa filisaga paraga go ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni, 26 naa paara nda ti ma loŋgo ki jasa wi maga maa fili ti ni, naa jasa wi yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni, wo ŋa wì Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ko naa saraga wɔsaga ti maga mari fili we, naa jasa wi pɔmanda ti ni, konaa tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni. Tunŋgo ŋga fuun ki yaa la piin ki yaara ti ni, poro pe yaa laga piin. 27 Arɔn naa wi pinambiile poro pe yaa la Gɛrishɔn setirige piile pe yɛgɛ sinni wa pe tunŋgo ki ni, pe daga mbaa tuguro nda tungu mbaa ti wogo ki yuun pe kan.»
28 «Tunndo nda ti yaa le Gɛrishɔn setirige piile pe seye woolo pe kɛɛ wa filisaga paraga go ki ni, tori yɛɛn. Saraga wɔfɔ Arɔn wi pinambyɔ Itamari wo wi yaa pye pe go na la pe yɛgɛ sinni.
Levi pinambyɔ Merari wi setirige piile pe tunŋgo
29 «Ma Merari setirige piile pe jiri fun mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni. 30 Ma nambala pe jiri mbege lɛ mbele pè ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na, konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, fɔ sa gbɔn mbele pè ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ pe na, mbele fuun pe mbe ya mbaa tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni we.» 31 Tunndo nda ti yaa le pe kɛɛ paa piin wa filisaga paraga go tunŋgo ki ni fuun ki ni ti nda: Poro pe yaa la Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki tire papara papara ti tungu, naa ki tipaara ti ni, naa ki tiyagala ke ni, naa tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara ti ni, 32 naa loŋgo ki jasa tiyagala ke ni, naa ke nɔgɔna cɛnyaara ti ni, naa ke paara ti kankanŋgagala ke ni, naa ke pɔmanda ti ni, naa tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni, konaa yaara nda fuun ti yɛn ki tunŋgo ki pyeworo ti ni. Yaara nda lere nuŋgba nuŋgba pyew wi daga mbe lɛ, yeri mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ yeri kan pe yeri.
33 «Tunndo nda ti yaa le Merari setirige piile pe seye woolo pe kɛɛ wa filisaga paraga go ki ni, tori yɛɛn. Saraga wɔfɔ Arɔn wi pinambyɔ Itamari wo wi yaa pye pe go na la pe yɛgɛ sinni.»
Pàa Levi setirige piile pe jiri
34 Moyisi naa Arɔn naa mbele pàa pye teele Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe go na, pàa Kehati setirige piile pe jiri ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, 35 maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na, konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, fɔ ma saa gbɔn mbele pàa ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ pe na; mbele fuun pe mbaa ya tunŋgo pye wa filisaga paraga go ki ni we. 36 Nambala mbele pàa jiri ma yala pe setiriye yi ni, pàa pye lere waga shyɛn naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa ma yiri kɛ (2 750). 37 Kehati setirige piile seye woolo mbele pàa jiri, mbele fuun pàa pye na tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni, poro la wɛlɛ yɛɛn. Moyisi naa Arɔn pàa pe jiri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni.
38 Gɛrishɔn setirige piile pàa pe jiri ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, 39 maga lɛ nambala mbele pàa ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na, konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, fɔ ma saa gbɔn mbele pàa ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ pe na, mbele fuun pe mbaa ya mbaa tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni we. 40 Nambala mbele pàa jiri ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, pàa pye lere waga shyɛn naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa ma yiri kɛ (2 630). 41 Gɛrishɔn setirige piile pe seye woolo mbele pàa jiri, mbele fuun pàa pye na tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni, poro la wɛlɛ yɛɛn. Moyisi naa Arɔn pàa pe jiri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni.
42 Merari setirige piile pe seye woolo pàa pe jiri ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, 43 maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na, konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, fɔ ma saa gbɔn mbele pàa ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ pe na, mbele fuun pe mbaa ya mbaa tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni we. 44 Nambala mbele pàa jiri ma yala pe setiriye yi ni, pàa pye lere waga taanri naa cɛnmɛ shyɛn (3 200). 45 Merari setiriye piile pe seye woolo mbele pàa jiri, poro la wɛlɛ yɛɛn. Moyisi naa Arɔn pàa pe jiri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni.
46 Moyisi naa Arɔn naa leele mbele pàa pye teele Izirayɛli woolo pe go na pàa Levi setirige piile pe ni fuun pe jiri ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, 47 maga lɛ nambala mbele pàa ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na, konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, fɔ ma saa gbɔn mbele pàa ta yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ pe na, mbele fuun pe mbaa ya mbaa tunŋgo piin wa filisaga paraga go ki ni we. 48 Mbele fuun pàa jiri pàa pye lere waga kɔlɔtaanri naa cɛnmɛ kaŋgurugo naa nafa tijɛrɛ (8 580). 49 Pàa pe jiri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ làa sɛnrɛ nda yo Moyisi wi kan ti ni, ma tunŋgo ŋga pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yaa la piin konaa yaara nda pe yaa la tungu ti naganaga pe na. Pàa pe jiri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni Moyisi wi kan.