Levi setirige piile konaa pe jinriwɛ kala
3
1 Arɔn naa Moyisi pe setirige piile pe mɛrɛ ti nda, sanga ŋa ni Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni wa Sinayi yanwiga ki na we. 2 Arɔn pinambiile pàa pye tijɛrɛ, pe mɛrɛ ti nda: Wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Nadabu, a Abiyu si taga, naa Eleyazari konaa Itamari. 3 Arɔn pinambiile pe mɛrɛ to lari yɛɛn. Pàa sinmɛ kpoyi wo pe na ma pe wɔ ma pe tɛgɛ saraga wɔfɛnnɛ, ma pe le saraga wɔgɔtunŋgo ki ni. 4 Nadabu naa Abiyu pàa ku Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ ma pe ta wa Sinayi gbinri wi ni, katugu pàa pan kasɔn ni mbe saraga wɔ Yɛnŋɛlɛ li yeri ŋga li sila ki konɔ kan. Pe sila pinambiile se. Eleyazari naa Itamari pàa pye na saraga wɔgɔtunŋgo ki piin, a pe to Arɔn wila pe kɔrɔsi.
5 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 6 «Ma pan Levi cɛnlɛ woolo pe ni, ma pe le saraga wɔfɔ Arɔn wi kɛɛ wila wele pe na, jaŋgo paa wi sari wa tunŋgo ki ni. 7 Yaara nda fuun tì le Arɔn naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe kɛɛ, wa filisaga paraga go ki yɛgɛ, poro pe yaa lari kɔrɔsi, mbaa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki tunŋgo ki piin. 8 Filisaga paraga go ki nawa tunŋgo pyeyaara to naa yaraga ŋga fuun kì le Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe kɛɛ paa wele ki na, poro pe yaa lari kɔrɔsi, mbaa cɛnsaga paraga go ki tunŋgo ki piin. 9 Ma Levi setirige piile pe kan Arɔn naa wi pinambiile pe yeri pew; pe yaa yiri wa Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ mbe kan wi yeri. 10 Arɔn naa wi pinambiile poro na, ma pe tɛgɛ paa saraga wɔgɔtunŋgo ki piin. Na lere wa yɛgɛ ka fulo wa cɛnsaga paraga go ki tanla, na saraga wɔfɔ ma, wi daga pe wo gbo.»
11 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni naa ma yo fɔ: 12 «Wele, mi jate mì Levi setirige piile pe wɔ Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ. Pe yɛn na woolo mbaa tunŋgo piin na kan Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe yɔnlɔ. 13 Katugu pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe yɛn na woolo. Pilige ŋga ni mìla Ezhipiti tara woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe gbo, mìla Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe wɔ ma pe tɛgɛ pe yɛ na yɛɛ kan; leele pe pinambiile koŋgbanmbala pe yaa pye na woolo naa yaayoro ti pinambire koŋgbannda ti ni. Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le
14 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni naa wa Sinayi gbinri wi ni maa pye fɔ: 15 «Ma Levi setirige piile pe jiri ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni; ma nambala pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe jiri mbege lɛ mbele pè ta yeŋge nuŋgba nuŋgba pe na konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni.»
16 A Moyisi wì si pe jiri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo maa kan we.
17 Levi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Gɛrishɔn, naa Kehati konaa Merari. 18 Gɛrishɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda ma yala pe setiriye yi ni: Libini naa Shimeyi. 19 Kehati pinambiile pe mɛrɛ ti nda ma yala pe setiriye yi ni: Amiramu, naa Yizehari, naa Eburɔn konaa Uziyɛli. 20 Merari pinambiile pe mɛrɛ ti nda ma yala pe setiriye yi ni: Mahali naa Mushi. Poro wɛlɛ pàa pye Levi setirige piile, ma yala pe seye yi ni.
21 Libini sege woolo naa Shimeyi sege woolo pa pàa yiri wa Gɛrishɔn setirige ki ni. 22 Pàa nambala pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe jiri maga lɛ mbele pàa ta yeŋge nuŋgba nuŋgba pe na konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni; mbele pàa jiri pàa pye lere waga kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ kaŋgurugo (7 500). 23 Gɛrishɔn setirige piile pe seye woolo pàa pe paara yinrɛ ti kankan ma cɛn wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki puŋgo na, wa yɔnlɔ tosaga yeri. 24 Layɛli pinambyɔ Eliyazafu wo wìla pye sege to Gɛrishɔn setirige piile pe go na. 25 Filisaga paraga go ki yaara nda pàa le Gɛrishɔn setirige piile pe kɛɛ paa ti kɔrɔsi ti nda: Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ko naa filisaga paraga go ki ni, naa paraga ŋga pe ma tɛgɛ maga gona wi tɔn ki ni, konaa filisaga paraga go ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni, 26 naa paara nda pe ma pɔ loŋgo ki jasa wi na ti ni, naa loŋgo ki jasa ŋa wi Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go konaa saraga wɔsaga ki maga maga fili ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni, konaa manda nda fuun pe ma tɛgɛ naga tunŋgo ki piin ti ni.
27 Amiramu sege woolo, naa Yizehari sege woolo, naa Eburɔn sege woolo konaa Uziyɛli sege woolo pa pàa yiri wa Kehati setirige ki ni. Poro wɛlɛ pàa pye Kehati setirige piile pe seye woolo wele. 28 Nambala mbele fuun pàa jiri maga lɛ mbele pè ta yeŋge nuŋgba nuŋgba konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, pàa pye lere waga kɔlɔtaanri naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (8 600). Poro pàa pye na filisaga paraga go ki laga kpoyi ki kɔrɔsi. 29 Kehati setirige piile pe seye woolo pàa pe paara yinrɛ ti kankan ma cɛn wa cɛnsaga paraga go ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri. 30 Uziyɛli pinambyɔ Elizafan wo wìla pye to Kehati setirige piile pe go na. 31 Yaara nda pàa le Kehati setirige piile pe kɛɛ paa ti kɔrɔsi ti nda: Pàa yɔn finliwɛ kɛsu wi le Keyati setirige piile pe kɛɛ paa wele wi na, naa tabali ŋa wìla pye kpoyi Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ na wi ni, naa fitanladaga wi ni, naa saraga wɔsara ti ni, naa laga kpoyi ki tunŋgo pyeyaara ti ni, naa paraga ŋga pàa pɔ ma filisaga paraga go ki nawa pi kɔn shyɛn ki ni, konaa ki yaara ti ni fuun ti ni.
32 Saraga wɔfɔ Arɔn wi pinambyɔ Eleyazari wo wìla pye to Levi setirige piile pe teele pe go na. Leele mbele pàa tɛgɛ paa filisaga paraga go ki laga kpoyi ki kɔrɔsi, wo wìla pye pe go na.
33 Mahali sege woolo naa Mushi sege woolo pa pàa yiri wa Merari setirige ki ni. Poro wɛlɛ pàa pye Marari wi setirige piile pe seye woolo wele. 34 Nambala mbele fuun pàa jiri, maga lɛ mbele pè ta yeŋge nuŋgba nuŋgba konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni, pàa pye lere waga kɔgɔlɔni naa cɛnmɛ shyɛn (6 200). 35 Abihayili pinambyɔ Suriyɛli wo wìla pye to Merari setirige piile pe seye woolo pe go na. Pàa pe paara yinrɛ ti kankan ma cɛn wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. 36 Yaara nda pàa le Merari setirige piile pe kɛɛ paa ti kɔrɔsi ti nda: Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki tire papara papara to naa ki tipaara ti ni, naa ki tiyagala ke ni, naa tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara ti ni, naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni, naa yaara nda fuun ti yɛn ki wogo ti ni, 37 naa jasa ŋa wì loŋgo ki maga maa fili wi tiyagala ke ni, naa tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara ti ni, naa paara pe mari pɔpɔ kanŋgagala ŋgele na ke ni, konaa ti manda ti ni.
38 Moyisi naa Arɔn konaa Arɔn wi pinambiile pe ni, pàa pe paara yinrɛ ti kankan ma cɛn wa filisaga paraga go ki yɛgɛ, wa yɔnlɔ yirisaga yeri. Poro pàa pye na Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kɔrɔsi Izirayɛli woolo pe kan. Mbe wɔ Moyisi, naa Arɔn konaa Arɔn wi pinambiile pe ni, na lere wa yɛgɛ ka fulo wa ki tanla, wi daga poo gbo.
39 Levi setirige piile mbele fuun Moyisi naa Arɔn pàa jiri ma yala pe seye yi ni, maga lɛ nambala mbele fuun pàa ta yeŋge nuŋgba nuŋgba konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo we, pàa pye lere waga nafa ma yiri shyɛn (22 000).
Pinambiile koŋgbanmbala pe go shɔgɔ kala
40 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Moyisi wi pye fɔ: «Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe jiri, mbege lɛ mbele pè ta yeŋge nuŋgba nuŋgba pe na konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni, ma pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ. 41 Ma Levi setirige piile pe wɔ ma pe pye mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na woolo, Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe yɔnlɔ. Ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun, ma Levi setirige piile pe yaayoro ti wɔ mari pye na woro Izirayɛli woolo pe yaayoro ti pinambire koŋgbannda ti ni fuun ti yɔnlɔ.»
42 A Moyisi wì si Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe jiri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni. 43 Pinambiile koŋgbanmbala mbele pàa jiri ma yala pe mɛrɛ ti ni, maga lɛ mbele pàa ta yeŋge nuŋgba nuŋgba pe na konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni, pàa pye lere waga nafa ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ shyɛn naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri taanri (22 273).
44 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Moyisi wi pye naa fɔ: 45 «Levi setirige piile pe wɔ pe pye na woolo, Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe yɔnlɔ, ma pe yaayoro ti wɔ ti pye na woro Izirayɛli woolo pe yaayoro ti yɔnlɔ; pa kona Levi setirige piile pe yaa pye na woolo. Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le. 46 Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala mbele pè lɛgɛ ma wɛ Levi setirige piile pe na lere cɛnmɛ shyɛn naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri taanri (273), pe daga mbe go shɔ. 47 Ma yaa warifuwe pyɔ kaŋgurugo kaŋgurugo shɔ lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yeri; ma yaa ti shɔ mbe yala cɛnsaga paraga go ki warifuwe pyɔ nuguwɔ pi ni, wi nuguwɔ pi yɛn giramu kɛ. 48 Ki penjara mari kan Arɔn naa wi pinambiile pe yeri ti pye Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala mbele pè lɛgɛ ma wɛ Levi setirige piile pe na pe go shɔgɔ sara.»
49 Levi setirige piile pàa Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe go shɔ, pinambiile koŋgbanmbala mbele pàa lɛgɛ ma wɛ pe na, Moyisi wìla pe go shɔgɔ sara wi shɔ. 50 Penjara nda wìla shɔ Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe yeri, tìla pye warifuwe pyɔ waga kele naa cɛnmɛ taanri naa nafa taanri ma yiri kaŋgurugo (1 365), ma yala cɛnsaga paraga go ki warifuwe pyɔ nuguwɔ pi ni. 51 A Moyisi wì sigi go shɔgɔ penjara ti kan Arɔn naa wi pinambiile pe yeri ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni.