Izirayɛli cɛngɛlɛ ke cɛnlɔmɔ wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni
2
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi naa Arɔn pe ni ma yo fɔ: 2 «Izirayɛli woolo pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yaa ka pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn wa pe cɛngɛlɛ ke tɛgɛrɛ yaara ti tanla, wa pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi dirapoye pe tanla. Pe yaa ka pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn, mbe yɛgɛ wa filisaga paraga go ki yeri mbege maga mbege fili, mbe fogo yaga poro naa ko sɔgɔwɔ.
3 «Wa filisaga paraga go ki yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, mbele pe yaa ka keli mbe pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn pe yaa ka pye wa Zhuda paara yinrɛ cɛnsaga ki dirapo wi tanla, mbe gbɛgɛlɛ mbe pye maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye. Aminadabu pinambyɔ Naashɔn wo wi yɛn to Zhuda cɛnlɛ woolo pe go na. 4 Naashɔn maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ, naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (74 600). 5-7 Isakari cɛnlɛ woolo naa Zabulɔn cɛnlɛ woolo pe yaa pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn Zhuda cɛnlɛ woolo pe kanŋgaya shyɛn yi na. Suwari pinambyɔ Netaneyɛli wo wi yɛn to Isakari cɛnlɛ woolo pe go na. Wi maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ naa cɛnmɛ tijɛrɛ (54 400). Zabulɔn cɛnlɛ woolo poro na, Elɔn pinambyɔ Eliyabu wo wi yɛn to pe go na. 8 Elɔn maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ tijɛrɛ (57 400). 9 Zhuda cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yi leele pe ni fuun pàa pye nambala waga cɛnmɛ naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɔgɔlɔni naa cɛnmɛ tijɛrɛ (186 400). Poro pe yaa ka keli mbe yiri mbaa kee.
10 «Wa filisaga paraga go ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, Urubɛn paara yinrɛ cɛnsaga dirapo wi yaa pye wa, naa wi maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni. Shedewuri pinambyɔ Elisuri wo wi yɛn to Urubɛn cɛnlɛ woolo pe go na. 11 Elisuri maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɔgɔlɔni naa cɛnmɛ kaŋgurugo (46 500). 12 Simeyɔn cɛnlɛ woolo pe yaa pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn Urubɛn cɛnlɛ woolo pe kanŋgaya na. Zurishadayi pinambyɔ Shelumiyɛli wo wi yɛn to Simeyɔn cɛnlɛ woolo pe go na. 13 Shelumiyɛli maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔjɛrɛ naa cɛnmɛ taanri (59 300).
14 «Ko puŋgo na, Gadi cɛnlɛ woolo poro pe yaa cɛn le pe tanla. Erewuwɛli pinambyɔ Eliyazafu wo wi yɛn to Gadi cɛnlɛ woolo pe go na. 15 Eliyazafu maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kaŋgurugo naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (45 650).
16 «Urubɛn cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yi leele pe ni fuun pàa pye nambala waga cɛnmɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri nuŋgba naa cɛnmɛ tijɛrɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (151 450). Poro pe yaa pye shyɛn woolo mbe yiri mbaa kee.
17 «Ko puŋgo na, Levi setirige cɛnsaga woolo pe yaa yiri mbe kari filisaga paraga go ki ni. Pe yaa ka pye cɛnsara koŋgbannda shyɛn to naa cɛnsara puŋgo woro shyɛn ti nandogomɔ. Pe yaa ka pe paara yinrɛ ti kankan mberi tagala ti yɛɛ na yɛgɛ ŋga na, pa pe yaa ka yiri mbe tagala pe yɛɛ na ma mbaa kee, nambala pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yaa ka pye wa pe cɛnsara, wa pe dirapoye pe tanla.
18 «Wa filisaga paraga go ki yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri, Efirayimu paara yinrɛ cɛnsaga dirapo wi yaa pye wa, naa pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni. Amihudi pinambyɔ Elishama wo wi yɛn to Efirayimu cɛnlɛ woolo pe go na. 19 Elishama maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn naa cɛnmɛ kaŋgurugo (40 500). 20-22 Manase cɛnlɛ woolo naa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe yaa ka pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn Efirayimu cɛnlɛ woolo pe kanŋgaya shyɛn yi na. Pedasuri pinambyɔ Gamiliyɛli wo wi yɛn to Manase cɛnlɛ woolo pe go na. Gamiliyɛli maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ shyɛn (32 200). Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo poro na, Gidewoni pinambyɔ Abidan wo wi yɛn to pe go na. 23 Abidan maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo naa cɛnmɛ tijɛrɛ (35 400). 24 Efirayimu cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yi leele pe ni fuun pàa pye nambala waga cɛnmɛ ma yiri kɔlɔtaanri naa cɛnmɛ (108 100). Poro pe yaa pye taanri woolo mbe yiri mbaa kee.
25 «Wa filisaga paraga go ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, Dan paara yinrɛ cɛnsaga dirapo wi yaa pye wa, naa pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni. Amishadayi pinambyɔ Ayezɛri wo wi yɛn to Dan cɛnlɛ woolo pe go na. 26 Ayezɛri maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa taanri ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn (62 700). 27-29 Asɛri cɛnlɛ woolo naa Nɛfitali cɛnlɛ woolo pe yaa ka pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn Dan cɛnlɛ woolo pe kanŋgaya shyɛn yi na. Okiran pinambyɔ Pagiyɛli wo wi yɛn to Asɛri cɛnlɛ woolo pe go na. Pagiyɛli maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri nuŋgba naa cɛnmɛ kaŋgurugo (41 500). Nɛfitali cɛnlɛ woolo poro na, Ena pinambyɔ Ayira wo wi yɛn to pe go na. 30 Ayira maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege kìla pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri taanri naa cɛnmɛ tijɛrɛ (53 400). 31 Dan cɛnsaga maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri yi leele pe ni fuun pàa pye nambala waga cɛnmɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (157 600). Poro pe yaa ka pye puŋgofɛnnɛ mbe yiri mbaa kee pe dirapoye pe ni.»
32 Izirayɛli woolo mbele pàa jiri seye seye poro la wɛlɛ yɛɛn. Poro wɛlɛ pàa jiri, a pè pye paara yinrɛ ti cɛnsara fɛnnɛ, ma yala pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni. Pàa pye lere waga cɛnmɛ kɔgɔlɔni ma yiri taanri naa cɛnmɛ kaŋgurugo naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (603 550). 33 Ɛɛn fɔ, pe sila Levi setirige piile pe jiri mbe pe pinlɛ Izirayɛli woolo sanmbala pe ni, ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan yɛgɛ ŋga na ki ni.
34 Izirayɛli woolo pàa tanga ma yala sɛnrɛ nda fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ti ni. Kì pye ma, a pè si pe paara yinrɛ ti kankan ma cɛn pe dirapoye pe tanla. Pa pàa si kaa yiri ma, ma tagala pe yɛɛ na, na kee ma yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni.