Leele pe jinriwɛ sɛwɛ ŋa pe yinri
NƆMBURU
IZIRAYƐLI WOOLO PE JINRIWƐ KONAA PE CƐNGƐLƐ KE CƐNSARA
1–4
Izirayɛli woolo pe jinriwɛ wa Sinayi gbinri wi ni
1
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni wa filisaga paraga go ki ni, wa Sinayi yanwiga gbinri wi ni. Kìla pye Izirayɛli woolo pe yiriŋgɔlɔ wa Ezhipiti tara, ki yɛlɛ shyɛn wolo li yeŋge shyɛn wogo ki pilige koŋgbanŋga ki na. Làa wi pye fɔ: 2 «Ye Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ ye yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni. Ye nambala pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe jiri. 3 Mboro naa Arɔn wi ni, ye nambala mbele pe mbe ya malaga gbɔn pe ni fuun pe jiri, mbege lɛ mbele pè ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, poro mbele pè pye Izirayɛli woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye ye. 4 Cɛnlɛ pyew li naŋa nuŋgba daga mbe pye ye ni, poro pe yaa pye pe setiriye woolo pe go na mbaa ye sari. 5 Leele mbele pe yaa taga ye na mbaa ye sari pe mɛrɛ ti nda:
Urubɛn cɛnlɛ woo wowi ŋa Shedewuri pinambyɔ Elisuri.
6 Simeyɔn cɛnlɛ woo wowi ŋa Zurishadayi pinambyɔ Shelumiyɛli.
7 Zhuda cɛnlɛ woo wowi ŋa Aminadabu pinambyɔ Naashɔn.
8 Isakari cɛnlɛ woo wowi ŋa Suwari pinambyɔ Netaneyɛli.
9 Zabulɔn cɛnlɛ woo wowi ŋa Elɔn pinambyɔ Eliyabu.
10 Zhozɛfu pinambyɔ Efirayimu wi cɛnlɛ woo wowi ŋa Amihudi pinambyɔ Elishama.
Zhozɛfu pinambyɔ Manase wi cɛnlɛ woo wowi ŋa Pedasuri pinambyɔ Gamiliyɛli.
11 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woo wowi ŋa Gidewoni pinambyɔ Abidan.
12 Dan cɛnlɛ woo wowi ŋa Amishadayi pinambyɔ Ayezɛri.
13 Asɛri cɛnlɛ woo wowi ŋa Okiran pinambyɔ Pagiyɛli.
14 Gadi cɛnlɛ woo wowi ŋa Dewuwɛli pinambyɔ Eliyazafu.
15 Nɛfitali cɛnlɛ woo wowi ŋa Ena pinambyɔ Ayira.»
16 Poro wɛlɛ pàa wɔ Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe sɔgɔwɔ, a pè pye pe cɛngɛlɛ ke teele; poro pàa pye Izirayɛli woolo waga lɛgɛrɛ teele wele. 17 Ki nambala kɛ ma yiri shyɛn mbele pe mɛrɛ ti naga yɛɛn, poro wɛlɛ Moyisi naa Arɔn pàa taga pe yɛɛ na. 18 A pè si gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe gbogolo pe yiriŋgɔlɔ wa Ezhipiti tara, yɛlɛ shyɛn wolo li yeŋge shyɛn wogo ki pilige koŋgbanŋga ki na. Pàa leele pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ ma yala pe cɛngɛlɛ, naa pe setiriye yo naa pe seye yi ni. Pàa nambala pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe jiri maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 19 Moyisi wìla pe jiri wa Sinayi gbinri wi ni, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo wi kan we.
20 Izirayɛli pinambyɔ koŋgbanŋa Urubɛn wi setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 21 Nambala mbele pàa jiri wa Urubɛn cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri kɔgɔlɔni naa cɛnmɛ kaŋgurugo (46 500).
22 Simeyɔn setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 23 Nambala mbele pàa jiri wa Simeyɔn cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔjɛrɛ naa cɛnmɛ taanri (59 300).
24 Gadi setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 25 Nambala mbele pàa jiri wa Gadi cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri kaŋgurugo naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (45 650).
26 Zhuda setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 27 Nambala mbele pàa jiri wa Zhuda cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ, naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (74 600).
28 Isakari setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 29 Nambala mbele pàa jiri wa Isakari cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ naa cɛnmɛ tijɛrɛ (54 400).
30 Zabulɔn setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 31 Nambala mbele pàa jiri wa Zabulɔn cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ tijɛrɛ (57 400).
32 Zhozɛfu pinambyɔ Efirayimu setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 33 Nambala mbele pàa jiri wa Efirayimu cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn naa cɛnmɛ kaŋgurugo (40 500).
34 Manase setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 35 Nambala mbele pàa jiri wa Manase cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ shyɛn (32 200).
36 Bɛnzhamɛ setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 37 Nambala mbele pàa jiri wa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo naa cɛnmɛ tijɛrɛ (35 400).
38 Dan setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 39 Nambala mbele pàa jiri wa Dan cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa taanri ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn (62 700).
40 Asɛri setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 41 Nambala mbele pàa jiri wa Asɛri cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri nuŋgba naa cɛnmɛ kaŋgurugo (41 500).
42 Nɛfitali setirige piile poro na, mbe yala pe setiriye yo naa pe seye yi ni, nambala mbele fuun pe mbaa ya malaga gbɔn, pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni. 43 Nambala mbele pàa jiri wa Nɛfitali cɛnlɛ li ni, pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri taanri naa cɛnmɛ tijɛrɛ (53 400).
44 Ki leele mbele, poro wɛlɛ Moyisi naa Arɔn, naa leele kɛ ma yiri shyɛn mbele pàa pye Izirayɛli woolo pe go na pàa jiri we. Ki nambala pàa yiri nuŋgba nuŋgba Izirayɛli cɛngɛlɛ kɛ ma yiri shyɛn ke ni ma pye pe seye yi teele. 45 Izirayɛli woolo mbele pàa jiri ma yala pe seye yi ni, mbele pe mbaa ya mbe malaga gbɔn, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, 46 pe ni fuun pàa pye lere waga cɛnmɛ kɔgɔlɔni ma yiri taanri, naa cɛnmɛ kaŋgurugo naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (603 550).
Levi setirige piile pe tunŋgo kìla pye ki yɛ
47 Levi setirige piile, mbe yala pe cɛnlɛ li ni, pe sila pe jiri mbe pe pinlɛ Izirayɛli woolo sanmbala pe ni. 48 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni maa pye fɔ: 49 «Maga ka Levi setirige piile pe cɛnlɛ li jiri, maga si ka pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ mberi pinlɛ Izirayɛli woolo sanmbala pe ni. 50 Ɛɛn fɔ, Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ŋga yɔn finliwɛ sɛnrɛ ti yɛn ma tɛgɛ wa ki ni konaa ki tunŋgo pyeyaara ti ni, naa ki nawa yaara ti ni fuun ti ni, mari le Levi setirige piile pe kɛɛ. Poro pe yaa la Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki tungu, naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni, mbaa tunŋgo ŋga ki yaa la piin wa ki ni ki piin; paga sa cɛn laga o laga, pe yaa pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn mbege maga. 51 Na yaga ka yiri mbaa kee, poro pe yaa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kɔlɔgi. Na paga ka sa cɛn, poro pe yaa ki kan. Na lere wa ka fulo wa ki tanla, na Levi setirige pyɔ ma, wi daga poo gbo. 52 Izirayɛli woolo pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yaa pe paara yinrɛ ti kankan wa pe cɛnsara ti ni. Nambala pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe daga mbe pye wa pe cɛngɛlɛ ke tɛgɛrɛ yaara ti tanla, mbe yala pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni. 53 Levi setirige piile poro pe yaa pe paara yinrɛ ti kankan mbe cɛn, mbe Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki maga, ko ŋga yɔn finliwɛ kɛsu wi yɛn wa ki ni we, mbe pye ki welefɛnnɛ; jaŋgo na nawa piga ka ŋgban Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni.»
54 A Izirayɛli woolo pè si tanga ma yala sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ti ni.