Leele pe jinriwɛ sɛwɛ ŋa pe yinri
NƆMBURU
Sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ
Nɔmburu sɛwɛ wi yɛn na para Izirayɛli woolo pe sɛnlɛrɛ to na, sanga ŋa ni pàa pye na yanri na toro wa gbinri wi ni fɔ ma saa gbɔn yɛlɛ nafa shyɛn, maga lɛ wa Sinayi yanwiga ki na fɔ ma saa gbɔn wa Kana tara ti na, to nda Yɛnŋɛlɛ làa yɔn fɔlɔ lɛ mbe kan pe yeri we.
Sɛwɛ wi mɛgɛ ki tawa ta yɛgɛ ŋga na ko yɛn naa pàa leele pe jirisaga lɛgɛrɛ jiri nakoma ma pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔsaga lɛgɛrɛ yɔnlɔgɔ we.
Ki sɛwɛ ŋa wi sɛnrɛ tì kɔn ma yiri kɔnsaga taanri. Wa wi kɔnsaga koŋgbanŋga ki ni (1.1–10.10), Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi Izirayɛli woolo pe jiri. Levi setirige piile pe tunŋgo ki naga wa pe na. Paki fɛti wìla pye, a kambaaga kasɔn wogo kà tigi wa paraga go kpoyi ki na.
Wa wi kɔnsaga shyɛn wogo ki ni (10.11–21.20), Izirayɛli woolo pàa yiri wa Sinayi yanwiga ki na na kee wa tara nda Yɛnŋɛlɛ làa yɔn fɔlɔ lɛ mbe kan pe yeri ti ni. Kaŋgbanra lɛgɛrɛ la pe ta wa konɔ, ma pe wire ti fanla pe na. Pe ma kaa yiri ma je Yɛnŋɛlɛ li na konaa li tunmbyee Moyisi wi na. Pàa leele tun pe sa Kana tara ti yanri mberi kagala ke jɛn, to nda ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ki ni fɔ na fuun. Ɛɛn fɔ Izirayɛli woolo pàa fyɛ mbe ye wa ti ni. Kona, a Yɛnŋɛlɛ lì si jɔlɔgɔ wa pe na ma ti a pè koro na yanri na toro wa gbinri wi ni, fɔ ma saa gbɔn yɛlɛ nafa shyɛn.
Wa wi kɔnsaga taanri wogo ki ni (21.21-36), Izirayɛli woolo pàa pye wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri. Naa pàa ka saa gbɔn wa Amɔri cɛnlɛ woolo pe tara, a pè si to pe na malaga ni, ma ya pe wunlumbolo Sihɔn naa Ɔgi pe ni. Mowabu tara wunlunaŋa wìla Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Balaamu wi lɛ wi Izirayɛli woolo pe daŋga. Ɛɛn fɔ, a Balaamu wì si logo Yɛnŋɛlɛ li yeri, mɛɛ duwaw pye pe kan. Ma Izirayɛli woolo pe ta wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri bere, pàa leele pe jiri naa ki shyɛn wogo na. Pàa Zhozuwe wi wɔ a wì cɛn wa Moyisi wi yɔnlɔ. Yɛnŋɛlɛ làa ŋgasegele kele kan naa Moyisi wi yeri shɛrɛgɛ fɛtiye naa saara wogo na, konaa ma tara nda pe yaa ka ta ti kɔngɔlɔ ke naga pe na fun.
Nɔmburu sɛwɛ wi yɛn na para leele mbele pe wire tì fanla pe na, a paa fyɛ poro sɛnrɛ na. Poro mbele pàa yiri ma je Yɛnŋɛlɛ lo naa Moyisi wi na, wo ŋa Yɛnŋɛlɛ làa wɔ wila pe yɛgɛ sinni we. Ɛɛn fɔ Yɛnŋɛlɛ li yɛn sinnɛ li woolo pe ni. Làa pe go sige ma pe ta wa gbinri wi ni. Làa duwaw pe na konaa ma yawa kan pe yeri pe juguye pe na, paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Balaamu wìla ki yo ma yo fɔ:
Ɛɛn fɔ Yɛnŋɛlɛ lii leele mbele daŋga, mi mbe ya mbe poro daŋga mɛlɛ?
Yawe Yɛnŋɛlɛ lii naŋgbanwa sɛnrɛ yo leele mbele na, mi mbe ya mbe naŋgbanwa sɛnrɛ yo pe na mɛlɛ?
Ambɔ wi mbe ya mbe Zhakɔbu setirige piile lɛgɛrɛ pe jiri, mbe Izirayɛli woolo janwa wi jiri (Nɔmbu 23.8, 10a)?
Sɛwɛ wi yɛn ma kɔɔnlɔ yɛgɛ ŋga na
Izirayɛli woolo pe jinriwɛ konaa pe cɛngɛlɛ ke cɛnsara 1–4
Ŋgasegele ŋgele kè tɛgɛ kapyegele kele yɛgɛ na 5–6
Kagala ŋgele kè tɛgɛ Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔlɔmɔ pi na 7.1–10.10
Izirayɛli woolo pe yinriwɛ wa Sinayi ma saa gbɔn wa Mowabu tara 10.11–21.35
Naŋa ŋa pàa pye na yinri Balaamu wi sɛnrɛ 22.1–25.18
Yɛɛ gbɛgɛlɛmɛ mbe ye wa tara nda Yɛnŋɛlɛ làa yɔn fɔlɔ kɔn mbe kan ti ni 25.19–27.23
Kagala ŋgele leele pàa cɛn ke cɛnwɛ wa Mowabu tara 28–32
Izirayɛli woolo pe yɛɛ gbɛgɛlɛmɛ sanni pe sa Kana tara ti shɔ 33–36