Fɛtiye mbele Izirayɛli woolo pe daga mbaa piin
23
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo 2 wigi sɛnrɛ nda ti yo Izirayɛli woolo pe kan wi pe pye fɔ:
«Fɛtiye mbele ye daga mbaa piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni poro wɛlɛ yɛɛn. Wagati ŋa wì tɛgɛtɛgɛ fɛtiye pe wogo na, na wi ka gbɔn, yege yari leele pe kan pe gbogolo panla gbɔgɔ.
Cɛnpilige shɛrɛgɛ
3 «Yapelege ki ni, ye yaa la tunŋgo piin piliye kɔgɔlɔni, pilige kɔlɔshyɛn wogo ko yɛn cɛnpilige, wogopilige ŋga kì tɛgɛ ki yɛ yaa ye yɛɛ gbogolo ki ni na mɛgɛ ni. Ye se ka tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni. Ki yɛn cɛnpilige Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan laga o laga ye yaa ka pye mbe cɛn we.
4 «Fɛtiye sanmbala mbele ye yaa kaa piin mbaa gbogolo Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni, mbaa li gbogo, mbe yala wagati ŋa wì tɛgɛtɛgɛ wi ni, poro wɛlɛ yɛɛn:
Paki fɛti naa leve fu buru fɛti pyewe
5 «Yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo ki yɔnlɔkɔgɔ, ye yaa Paki fɛti wi pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni.
6 «Ki yeŋge nuŋgba ki pilige kɛ ma yiri kaŋgurugo wogo ki na, leve fu buru wi ma ka fɛti ŋa na, ye yaa wi lɛ mbaa wi piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni. Ye yaa la leve fu buru kaa fɔ sa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn. 7 Ki piliye kɔlɔshyɛn yi pilige koŋgbanŋga ki na, ye yaa gbogolo mbeli gbɔgɔ. Ye se ka ye tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni. 8 Ki piliye kɔlɔshyɛn yi ni, pilige nuŋgba nuŋgba pyew, ye yaa saraga ŋga pe ma sogo ka wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Pilige kɔlɔshyɛn wogo ki na, ye yaa gbogolo mbeli gbɔgɔ. Ye se ka ye tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni
Fɛti ŋa wi ma pye yarilire pɔgɔlɔ koŋgbanŋgala ke wogo na
9 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo 10 wigi sɛnrɛ nda ti yo Izirayɛli woolo pe kan wi pe pye fɔ:
«Tara nda mila kaan ye yeri, na yaga ka sa ye wa ti ni sanga ŋa ni, mbaa yarilire kɔɔn wa ti ni, yaa paan ye yarilire pɔgɔlɔ koŋgbanŋgala ŋgele ye yaa kaa kɔɔn ke ni saraga wɔfɔ wi kan. 11 Saraga wɔfɔ wi yaa yarilire pɔgɔlɔ ke lɛ mbe ke yirige mbe ke kan saraga na yeri cɛnpilige ki goto, jaŋgo wi saraga ki yigi wi kan. 12 Pilige ŋga ni yaga yarilire pɔgɔlɔ ke yirige mbe ke kan saraga, ye yaa simbapɔlɔ yirifɔnŋɔ ŋa wì ta yɛlɛ nuŋgba, ma pye jɛrɛgisaga fu wa wɔ na yeri saraga sogowogo. 13 Ye yaa muwɛ tiyɔɔn culo kɔgɔlɔni taga wi na, mba pè sinmɛ pinlɛ pi ni, pi yaa pye saraga ŋga pe ma sogo Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan, ŋga ki nuwɔ taan pi yɛn mali ndanla, konaa duvɛn litiri nuŋgba naa kɔngɔ ni, mboo pye saraga ŋga pe ma wo. 14 Yaga ka ki yarilire fɔnndɔ ta pye buru mbe ka, nakoma mberi pire ta kala mberi ka, nakoma mbe pire fɔnndɔ nda wa sheshegele ke na ta ka, fɔ ndɛɛ ye ka pan ye we Yɛnŋɛlɛ li yarikanga ki kan li yeri pilige ŋga ni we. Ki yɛn ŋgasele na li yɛn kɔsaga fu ye setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe ni fuun pe kan, laga o laga ye yaa ka pye mbe cɛn we.
Yarilire ti kɔnwɔ fɛti
15 «Cɛnpilige ki goto, yarilire pɔgɔlɔ koŋgbanŋgala pè ke yirige ma ke kan saraga, ma pan ke ni pilige ŋga ni, ye yaa ki lɛ le ki pilige ki na mbe jiri sa ta yapelege jɛnyɛ jɛnyɛ kɔlɔshyɛn. 16 Ki wagati wi yaa pye piliye nafa shyɛn ma yiri kɛ, mbe sa yala cɛnpiliye kɔlɔshyɛn wogo ki goto wi ni. Ki pilige nafa shyɛn ma yiri kɛ wogo ki na, ye yaa muwɛ yarikanga kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri naa fɔnŋgɔ. 17 Ye yaa pan buru shyɛnzhyɛn ni mbe yiri wa ye cɛnsara ti ni, mbe pan mboo yirige mboo kan saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Ye buru wi ni fuun nuŋgba nuŋgba wi gbegele muwɛ tiyɔɔn culo taanrindaanri ni, ye leve le wi ni yoo fɔ. Ki yarikanga ki yaa kan li yeri mbe yiri wa ye yarilire fɔnndɔ koŋgbannda ti ni. 18 Mbe taga wa buru ŋa yè kan yarikanga wi na, ye yaa pan simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ kɔlɔshyɛn ni, mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba ma pye jɛrɛgisaga fu, naa napɔlɔ nuŋgba konaa simbapɛnɛ shyɛn ni, mbe pe wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri saraga sogowogo, naa muwɛ saraga ŋga ki ma taga wa ki na konaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki ni. Ti yɛn saara nda pe ma sogo, ti nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla. 19 Ye yaa sikapɔlɔ nuŋgba wɔ fun saraga mbe kapere kala yagawa ja, mbe simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba pe shyɛn wɔ nayinmɛ saraga. 20 Saraga wɔfɔ wi yaa buru ŋa pè yarilire fɔnndɔ koŋgbannda ti tɛgɛ maa gbegele wo naa yaayoro to naa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn pe yirige mbe pe kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Ki yaara ti yaa pye mbe tɛgɛ ti yɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan, mbe pye saraga wɔfɔ wo woro. 21 Ki pilige nuŋgba ki ni, ye yaa leele pe yeri mbe gbogolo mbanla gbɔgɔ. Ye se ka ye tunŋgo ka kpɛ pye. Ki yɛn ŋgasele na li yɛn kɔsaga fu ye setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na pe kan, laga o laga ye yaa ka pye.
22 «Na yaga kaa ye yarilire ti kɔɔn sanga ŋa ni wa ye tara, yaga ka yarilire ti kɔn mbe gbɔn wa kɛrɛ koŋgo ki na. Laga ŋga yè kɔn yaga ka sɔngɔrɔ sa sheshegele ŋgele kè toori wa ke wulo. Ye to yaga wa fyɔnwɔ fɛnnɛ, naa nambanmbala pe kan. Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le
Mbaanra winmɛ fɛti
23 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo 24 wigi sɛnrɛ nda ti yo Izirayɛli woolo pe kan wi pe pye fɔ:
«Yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo, ki pilige koŋgbanŋga ki yaa pye wogopilige ye kan, mbe ti ye nawa to na wogo ki na; ye yaa mbaanra win mbe gbogolo mbanla gbɔgɔ. 25 Ye se ka ye tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni. Ye yaa saara nda pe ma sogo ta wɔ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri.»
Kapere ti kala yagawa japilige
26 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo fɔ:
27 «Yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo ki pilige kɛ wogo ki yaa pye kapere ti kala yagawa japilige. Ye yaa gbogolo mbanla gbɔgɔ, mbe yeŋge le, mbe saara nda pe ma sogo ta wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 28 Yaga ka tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni, katugu ki pilige ki yɛn kapere ti kala yagawa japilige, ŋga ni kapyege ŋga pe ma pye mbe kapere ti kala yagawa ja pe yaa ki pye ye kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 29 Lere ŋa fuun si yeŋge le ki pilige ki ni, pe yaa wi purɔ mboo wɔ Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe sɔgɔwɔ. 30 Lere ŋa fuun ka tunŋgo pye ki pilige ki ni, mi jate mi yaa wi tɔngɔ mboo wɔ Izirayɛli woolo pe sɔgɔwɔ. 31 Yaga ka tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni. Ki yɛn ŋgasele na li yɛn kɔsaga fu ye setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe kan, laga o laga ye yaa ka pye mbe cɛn. 32 Ki pilige ki yaa pye wogopilige ye kan paa cɛnpilige ki yɛn. Ye yaa yeŋge le ki ni. Mbege lɛ ki yeŋge ki pilige kɔlɔjɛrɛ wogo ki yɔnlɔkɔgɔ, fɔ sa gbɔn ki goto yɔnlɔkɔgɔ, ye yaa ki tɛgɛ wogopilige
Gbataala nɔgɔ fɛti
33 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo 34 wigi sɛnrɛ nda ti yo Izirayɛli woolo pe kan wi pe pye fɔ:
«Mbege lɛ yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo ki pilige kɛ ma yiri kaŋgurugo wogo ki na, fɔ sa gbɔn yapelege nuŋgba, ye yaa Gbataala nɔgɔ fɛti wi pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni. 35 Fɛti wi pilige koŋgbanŋga ki na, ye yaa gbogolo mbanla gbɔgɔ. Ye se ka ye tunŋgo ka kpɛ pye ki pilige ki ni. 36 Ki yapelege ki pilige nuŋgba nuŋgba pyew ki ni, ye yaa saara nda pe ma sogo ta wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Pilige kɔlɔtaanri wogo ki na ye yaa gbogolo mbanla gbɔgɔ, mbe saara nda pe ma sogo ta wɔ na yeri. Ye yaa gbogolo ki pilige ki ni fuun ki ni mbanla gbɔgɔ, ye se ka tunŋgo ka kpɛ pye.
37 «Ko fɛtiye mbele poro wɛlɛ ye yaa la piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni. Ye yaa la ye yɛɛ gbogolo pe na mbaa li gbogo, mbaa saara sogoworo woo li yeri, naa muwɛ saara, naa nayinmɛ saara, konaa duvɛn saara nda pe ma wo ti ni, mbe yala fɛti wi pilige pyew saara wɔlɔmɔ pi ni. 38 Ki saara ti yaa wɔ mbe taga wa nda ye maa woo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri cɛnpilige ki ni ti na, naa ye yarikanra ti na, konaa ye saara nda ye ma wɔ mbe yɔn fɔlɔ tɔn nakoma ye nayinmɛ saara ti na.
39 «Yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo ki pilige kɛ ma yiri kaŋgurugo wogo ki na, ye kɛrɛ yarilire ti kɔnŋgɔlɔ, ye yaa fɛti wa pye piliye kɔlɔshyɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni. Pilige koŋgbanŋga konaa pilige kɔlɔtaanri wogo ki ni, to yaa pye wogopiliye. 40 Pilige koŋgbanŋga ki na, ye yaa ye tire pire tiyɔnrɔ ta lɛ, naa sɛngɛmbanra ni, naa tige njere nda tì fun ta ni, konaa lɔgɔ yɔn sɔli tire njere ta ni, mbe yɔgɔri Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ fɔ sa gbɔn yapelege nuŋgba. 41 Yɛlɛ pyew yaa ki fɛti ŋa wi piin piliye kɔlɔshyɛn ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo ki na. Ki yɛn ŋgasele na li yɛn kɔsaga fu ye setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe kan. 42 Ki yapelege ki ni, yoro Izirayɛli woolo ye daga mbaa cɛɛn gbataala nɔgɔ. Izirayɛli tara piile pe ni fuun pe daga mbaa cɛɛn gbataala nɔgɔ. 43 Ko yaa pye ma, jaŋgo ye setirige piile pege jɛn fɔ naa mìla ye tɛlɛye pe yirige wa Ezhipiti tara, mìla ti a pè cɛn gbataala nɔgɔ. Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le.»
44 Fɛtiye mbele pe daga mbaa piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni, pa Moyisi wìla pe sɛnrɛ yo Izirayɛli woolo pe kan yɛɛn.