ŊGASEGELE ŊGELE KE TƐGƐ FYƆNGƆ YAARA NAA FYƆNGƆ FU YAARA TI WOGO NA
11–15
Yaayoro nda ti yɛn fyɔngɔ fu to naa nda ti yɛn fyɔngɔ ni
11
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi naa Arɔn pe ni ma yo 2 pege sɛnrɛ nda ti yo Izirayɛli woolo pe kan pe pe pye fɔ:
«Yaayoro to naa woŋgaala mbele laga tara ti na, ye mbe ya mbaa mbele kaa pe ni pe mbele: 3 Yaayoro naa woŋgaala mbele fuun pe yenjoro ti yɛn ma wali pe na shyɛn konaa pe maa yaakara nda pè ka ti sɔngɔrɔ nari sanga, ye mbe ya mbaa pe kaa. 4 Ɛɛn fɔ, mbele pe yenjoro ti yɛn ma wali pe na shyɛn ko cɛ, nakoma mbele pe maa yaakara nda pè ka ti sɔngɔrɔ nari sanga ko cɛ, yaga kaa pe kaa.
«Kì kala na, yaga kaa yɔngɔmɛ wi kaa, katugu wi ma yaakara nda wì ka ti sɔngɔrɔ nari sanga, ɛɛn fɔ, wi yenjoro ti si woro ma wali wi na shyɛn; yaa wi jate fyɔngɔ yaraga.
5 «Yaga kaa woŋgbɔ dama wi kaa. Wi ma yaakara nda wì ka ti sɔngɔrɔ nari sanga, ɛɛn fɔ, wi yenjoro ti si woro ma wali wi na shyɛn; yaa wi jate fyɔngɔ yaraga.
6 «Yaga kaa polo wi kaa. Wi ma yaakara nda wì ka ti sɔngɔrɔ nari sanga, ɛɛn fɔ, yenjoro woro wi na ma wali shyɛn; yaa wi jate fyɔngɔ yaraga.
7 «Yaga kaa cɛlɛ wi kaa, katugu yenjoro yɛn wi na ma wali wi na shyɛn, ɛɛn fɔ, wila ya mbe yaakara nda wì ka ti sɔngɔrɔ mbaa ti sanga; yaa wi jate fyɔngɔ yaraga.
8 «Ki woŋgaala mbele pè naga yɛɛn, yaga kaa pe kaa, yaga ka jiri yɛrɛ wa kugo na; yaa pe jate fyɔngɔ yaara.
9 «Tɔnmɔ yaara nda fuun ye mbe ya mbaa kaa tori nda yɛɛn: Ŋgbanra nda fuun wuuro yɛn ti kanŋgara ti na paa kanwira yɛn konaa ma pye kɔɔrɔ ni wa kɔgɔjeye naa lɔrɔ ti ni, ye mbe ya mbaa ti ni fuun ti kaa. 10 Ɛɛn fɔ, yaara nda fuun ti yɛn wa kɔgɔjeye naa lɔrɔ ti ni na tigile tigile, tɔnmɔ yaara nda fuun wuuro woro ti kanŋgara ti na paa kanwira yɛn konaa kɔɔrɔ woro ti na, ti yaa pye ye yarifuro. 11 Ti yaa pye ye yarifuro, ye se kaa ti kaa, ye se ka jiri ti kuro ta na. 12 Tɔnmɔ yaara nda fuun wuuro woro ti kanŋgara ti na paa kanwira yɛn, kɔɔrɔ si woro ti na, ti yaa pye ye yarifuro.
13 «Sannjɛrɛ ti ni, nda ye yaa la fuun, ye se kaa ti kaa, ti nda: Yɔn, naa pɛtɛ, naa yɔn ŋa wi ma pye wa kɔgɔje wi ni, 14 naa tufara konaa duwaye pe cɛnlɛ li ni fuun, 15 naa kaankaanye pe cɛnlɛ li ni fuun, 16 naa kɔnrɔsogolo, naa kuwege, naa kuwefige, naa gbinlɛlɛ pe cɛnlɛ li ni fuun, 17 naa kuwegbɔgɔ, naa tɔnmɔ sannjɛgɛ, naa gbinŋgbin, 18 naa laŋgolo, naa lɔgɔ simbaala, naa kara kasannjɛgɛ, 19 naa jagapan, naa gɔgɔ konaa ki cɛnlɛ li ni fuun, naa sannjɛgɛ ŋga pe yinri hupi konaa ndirige.
20 «Yaawere nda fuun ti maa yinrigi sire na, na tanri tɔɔrɔ na, yaa ti fuun. 21 Ɛɛn fɔ, yaawere nda fuun ti maa yinrigi sire na, na tanri tɔɔrɔ na, nda jegele titɔɔnrɔ titɔɔnrɔ yɛn ti na, ti maa yeni ke na, ye mbe ya mbaa to kaa. 22 Nda ye mbe ya mbaa kaa ti nda: Gbatɔ wi cɛnlɛ li ni fuun, naa kambɛɛrɛ tugbɔɔrɔ ti cɛnlɛ li ni fuun konaa kambɛɛrɛ ti cɛnlɛ li ni fuun. 23 Ɛɛn fɔ, yaawere sannda nda fuun ti maa yinrigi sire na, na tanri tɔɔrɔ na, yaa ti fuun.
24 «Ti mbe ya ye tɛgɛ fyɔngɔ ni. Lere ŋa ka jiri ti kugo ka na, wi yaa pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. 25 Lere ŋa fuun kaga kugo ka lɛ, wi yaa wi yaripɔrɔ ti jogo. Konaa ki ni fuun wi yaa pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. 26 Yaayogo naa woŋgbɔ ŋa fuun wi yenjogo ki woro ma wali wi na shyɛn, wila si ya mbe yaakara nda wì ka ti sɔngɔrɔ mbaa ti sanga, ye yaa la wo jate fyɔngɔ ni. Lere o lere ka jiri wa na, wi yaa pye fyɔngɔ ni. 27 Yaayogo naa woŋgbɔ ŋa fuun wi yɛn tɔɔrɔ tijɛrɛ ni, nɛɛ tanri wi tɔndagala ke na, ye yaa la to ti ni fuun to jate fyɔngɔ ni. Lere o lere ka jiri ki kugo ka na, wi yaa pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. 28 Lere ŋa fuun ka ki kugo ka lɛ, wi yaa wi yaripɔrɔ ti jogo, konaa ki ni fuun, wi yaa pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. Ye yaa la ki yaayoro to naa ki woŋgaala pe jate fyɔngɔ ni.
29 «Yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo tara ti na, ŋgele ye yaa la jate fyɔngɔ ni ke ŋgele: Ŋgboyogo, naa saco, naa kanŋgɛnnɛ pe cɛnlɛ pyew, 30 naa faramandana, naa paan, naa nambɛgɛ, naa naŋgbɔɔlɔ, konaa ŋganŋgori. 31 Ki yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo tara ti na, ye yaa la ke jate fyɔngɔ ni. Lere ŋa fuun ka jiri la kugo na, wi yaa pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. 32 Na la ka ku mbe to yaraga ŋga fuun na, ki yaraga ki yaa pye fyɔngɔ ni. Ki yɛn tige leyaraga o, yaripɔgɔ yi o, sɛlɛgɛ yi o, kasha yi o, ki yɛn tunŋgo pyeyaraga ŋga fuun, ki yaa pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. Ko puŋgo na, ki yaa pye fyɔngɔ fu naa. 33 Na ki yaŋgala la kugo ka to leyaraga ŋga pè fanri joro ni ka ni, yaraga ŋga fuun ki yɛn wa ki nawa ki yaa pye fyɔngɔ ni, leyaraga ki daga pege yaari. 34 Na tɔnmɔ ka pye wa ki leyaraga ki ni, na paga pa wo yaakaga na, ki yaa pye fyɔngɔ ni fun. Yaraga ŋga fuun pe maa woo, na ka ka pye ki leyaraga ka ni, ki yɛn yɛgɛ o yɛgɛ, ki yaa pye fyɔngɔ ni. 35 Na ki yaŋgala la kugo ka to yaraga o yaraga na, ki yaa pye fyɔngɔ ni. Ki yɛn buru fɔsaga o, ki yɛn gbɔngɔlɔ o, ki daga pege yaari. Yaa ti jate fyɔngɔ ni. 36 Yɛgɛ o yɛgɛ ki yaŋgala la kugo ka to pulugo ka ni nakoma tɔnmɔ titɛgɛ ka ni, ki tɔnmɔ pi yaa koro fyɔngɔ fu. Ɛɛn fɔ, lere ŋa fuun ka jiri li kugo ki na, wi yaa pye fyɔngɔ ni. 37 Na la kugo ka kɔn mbe to yariluguro na, ki yariluguro ti yaa koro fyɔngɔ fu. 38 Ɛɛn fɔ, na la kugo ka to yarilire nda pè fyɔn tɔnmɔ ni ta ni, ye daga mbaa ti jate fyɔngɔ ni.
39 «Yaayoro nda ye maa kaa, na ka ka ku ki yɛ, lere ŋa fuun ka jiri ki kugo ki na, wi yaa pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. 40 Lere ŋa fuun ka ki yaayogo kugo kara ta ka, wi daga mboo yaripɔrɔ ti jogo, wi yaa si pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ. Lere ŋa ka yaayogo kugo ka lɛ, wi daga mboo yaripɔrɔ ti jogo fun, wi yaa si pye fyɔngɔ ni fɔ sa gbɔn ki yɔnlɔkɔgɔ.
41 «Yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo tara ti na, ke yaa pye ye yarifuro, ye se kaa ke kaa. 42 Yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo lara na, nakoma ŋgele ke maa tanri tɔɔrɔ tijɛrɛ na, nakoma tɔɔrɔ lɛgɛrɛ na, yaga ka la ka, yaa ke jate ye yarifuro. 43 Yaga kaga pye yɛgɛ ka na mbe ye yɛɛ faara ki yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele ke maa fulolo tara ti na la ni, mbe ti ye pye yaritijangara, yaga ka ti ti ye tɛgɛ fyɔngɔ ni, mbe ye pye fyɔngɔ fɛnnɛ. 44 Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le, ye ye yɛɛ pye kpoyi, ye pye leele mbele pe yɛn kpoyi, katugu mi yɛn kpoyi. Yaga ka jiri ki yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele ke maa fulolo tara ti na la na mbe ye yɛɛ tɛgɛ fyɔngɔ ni. 45 Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ na lì ye yirige wa Ezhipiti tara, mbe pye ye Yɛnŋɛlɛ. Ki kala na ye pye kpoyi, katugu mi yɛn kpoyi.
46 «Yaayoro to naa woŋgaala pe ni, naa sannjɛrɛ ti ni, naa yaara nda ti yɛn yinwege na, na yanri wa tɔnmɔ konaa tara ti na ti ni, lasiri konɔ na lì tɛgɛ ti wogo ki na, loli yɛɛn; 47 jaŋgo yaayoro naa woŋgaala mbele pe yɛn fyɔngɔ ni konaa mbele pe yɛn fyɔngɔ fu, ye pe jɛn ye pe wɔ pe yɛɛ ni; mbele ye mbe ya mbaa kaa naa mbele ye se ya mbaa kaa, ye pe jɛn ye pe wɔ pe yɛɛ ni.»