SARAGA WƆFƐNNƐ KOŊGBANMBALA PE TƐGƐWƐ
8–10
Arɔn naa wi pinambiile pe wɔmɔ mbe pe tɛgɛ saraga wɔgɔtunŋgo ki na
8
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 2 «Arɔn naa wi pinambiile pe yeri wa filisaga paraga go ki yɔn na. Yaripɔrɔ nda tì tɛgɛ ti yɛ mbaa saraga wɔgɔtunŋgo piin, ma ti pe pan ti ni, naa sinmɛ kpoyi pi ni, naa napɔlɔ wi ni, ŋa pe yaa wɔ mbe kapere ti kala yagawa ja, naa simbapɛnɛ shyɛn pe ni konaa leve fu buru wi yɛn kanjapige ŋga ni ki ni. 3 Ma Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe yeri ma pe gbogolo wa filisaga paraga go ki yɔn na.»
4 A Moyisi wì si ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo wi kan ki pye, ma Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe yeri ma pe gbogolo wa filisaga paraga go ki yɔn na. 5 Sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan, a wì siri yo Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe kan. 6 Ko puŋgo na, a Moyisi wi si ti a Arɔn naa wi pinambiile pè pan, a wì si pe pye a pè woli. 7 A wì si bundu wi le Arɔn wi kan, ma kurusijara ŋa wi yɛn wi na wi pɔ wi kan, ma deritɔnlɔgɔ ki le wi kan konaa ma efɔdi wi le wi kan maa taga wa, mɛɛ kurusijara ŋa wi ma pye efɔdi wi na wi pɔ wa puŋgo na. 8 A wì si yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki le wi kan, mɛɛ yaara nda pe yinri Urimu naa Tumimu ti le wa ki ni. 9 A wì si gbɔgɔwɔ njala li kan wi kan, ma tɛ paparapa wi pɔ wa gbɔgɔwɔ njala li yɛgɛ, wo wi yɛn jara ŋa wi yɛn kpoyi, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan.
10 A Moyisi wì si sinmɛ mba pe ma wo yaraga na mbege wɔ pi lɛ ma pa yanragi yanragi cɛnsaga paraga go konaa ki nawa yaara ti ni fuun ti na, maga tɛgɛ ki yɛ Yɛnŋɛlɛ kan. 11 A wì si pa yanragi yanragi saraga wɔsaga ki na yanragisaga kɔlɔshyɛn, naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti na, naa jogoyaraga konaa ki tatɛgɛ ki na mari tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan. 12 A wì si sinmɛ mba pe ma wo yaraga na mbege wɔ pa wo wa Arɔn wi go ki na fun, maa pye kpoyi Yɛnŋɛlɛ kan. 13 Ko puŋgo na, a wì si Arɔn wi pinambiile pe pye a pè fulo wa wi tanla, mɛɛ pe bunduye pe lele pe kan, kurusijaraye mbele pe yɛn pe na ma pe pɔpɔ pe kan, mɛɛ pe njagala ke kankan pe kan paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
14 Napɔlɔ ŋa pe yaa wɔ saraga mbe kapere ti kala yagawa ja, a wì si ti a pè pan wi ni wa wi tanla. A Arɔn naa wi pinambiile pè si pe kɛyɛn yi tagataga wa napɔlɔ wi go ki na. 15 A Moyisi wì si napɔlɔ wi kɔnli mɛɛ wi kasanwa pa lɛ maa fafa wa saraga wɔsaga ki yɛnŋgɛlɛ ke na wi yombɛlɛ nuŋgba ni, maga pye kpoyi. Ko puŋgo na, a wì si kasanwa sanmba pi wo wa saraga wɔsaga ki tatɛgɛ ki na. Pa wìla saraga wɔsaga ki le Yɛnŋɛlɛ kɛɛ yɛɛn, jaŋgo paa kapere ti kala yagawa ja kapyege ki piin wa ki na. 16 A Moyisi wì si yanlaga ŋga fuun ki yɛn ma napɔlɔ wi lara ti tɔn ki laga, naa yiripɔlɔ wi ni, naa jinŋgele shyɛn koro naa ke yanlaga ki ni, mari sogo wa saraga wɔsaga ki na. 17 Ɛɛn fɔ, napɔlɔ wi kara sannda nda tìla koro: wi sɛlɛgɛ, naa wi kara konaa wi fire ti ni, wìla saa ti sogo wa paara yinrɛ cɛnsaga ki puŋgo na, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
18 Ko puŋgo na, a wì si ti, a pè pan simbapɔlɔ ŋa pe yaa pye saraga sogowoo wi ni. A Arɔn naa wi pinambiile pè si pe kɛyɛn yi tagataga wa simbapɔlɔ wi go ki na. 19 A Moyisi wì si simbapɔlɔ wi kɔnli, mɛɛ wi kasanwa pi yanragi saraga wɔsaga ki kanŋgara ti ni fuun ti na. 20 A wì si simbapɔlɔ wi kɔɔnlɔ kaliye kaliye, mɛɛ wi go, naa kara nda tì kɔɔnlɔ konaa wi yanlaga ki ni ti sogo. 21 A wì si simbapɔlɔ wi lara naa wi saanra ti jogo, mɛɛ ti sogo ma pinlɛ wi kara sannda ti ni wa saraga wɔsaga ki na. Ki yɛn saraga sogowogo, ŋga pe ma sogo, ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo Moyisi wi kan we.
22 Ko puŋgo na, a wì si ti a pè pan simbapɔlɔ shyɛn woo wi ni, ŋa pe yaa wɔ saraga mbe saraga wɔfɛnnɛ pe tɛgɛ tunŋgo ki na. A Arɔn naa wi pinambiile pè si pe kɛyɛn yi tagataga wa wi go ki na. 23 A Moyisi wì si simbapɔlɔ wi kɔnli mɛɛ wi kasanwa pa lɛ maa fa wa Arɔn wi kalige nuŋgbolo li na, wa laga ŋga pe ma nuŋgbolo li furu, ma pa fa wa wi kalige kɛɛ yombɛgbɔgɔ ki na, konaa wi kalige tɔlɔgɔ yombɛgbɔgɔ ki na. 24 A Moyisi wì si ti a Arɔn wi pinambiile pè fulo wi tanla, a wì si kasanwa pa fafa pe kalige nuŋgbogolo ke na, wa laga ŋga pe ma nuŋgbolo li furu, ma pa fafa wa pe kalige kɛyɛn yombɛgbɔrɔ ti na konaa pe kalige tɔɔrɔ yombɛgbɔrɔ ti na; kona, a wì si kasanwa sanmba pi yanragi yanragi wa saraga wɔsaga ki kanŋgara ti ni fuun ti na. 25 A Moyisi wì si simbapɔlɔ wi yanlaga ki lɛ, naa wi naga ki ni, naa yanlaga ŋga fuun ki ma lara ti tɔn ki ni, naa yiripɔlɔ wi ni, naa jinŋgele shyɛn koro naa ke yanlaga ki ni, konaa kalige jele li ni. 26 Leve fu buru wi yɛn kanjapige ŋga ni ma tɛgɛ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, a wì si leve fu gato pyɔ nuŋgba wɔ wa ki ni, naa gato ŋa pè wa sinmɛ ni wi pyɔ nuŋgba ni, konaa wɔn pyɔ nuŋgba ni, mɛɛ ti taga wa yanlaga konaa kalige jele li na. 27 A wì si ti ni fuun ti le Arɔn naa wi pinambiile pe kɛɛ, mɛɛ pe pye ma yo peri yirige peri kan saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 28 Ko puŋgo na, a Moyisi wì siri shɔ pe kɛɛ mari sogo wa saraga wɔsaga ki na, wa saara sogoworo ti go na. Ki yɛn saraga ŋga pe ma wɔ mbe lere tɛgɛ tunŋgo na, pe maga sogo, ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla. 29 A Moyisi wì si simbapɔlɔ wi ndige ki lɛ maga yirige maga kan saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Ki ndige kìla pye Moyisi wo tasaga ma yiri wa saraga wɔfɛnnɛ pe tɛgɛwɛ simbapɔlɔ wi ni, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
30 Ko puŋgo na, a Moyisi wì si sinmɛ mba pe ma wo yaraga na mbege wɔ pa lɛ, konaa kasanwa mba wa saraga wɔsaga ki na pa ni, maa yanragi yanragi Arɔn wo naa wi yaripɔrɔ ti na, ma pa yanragi yanragi wi pinambiile poro naa pe yaripɔrɔ ti na. Kì pye ma, pa wìla Arɔn naa wi yaripɔrɔ konaa wi pinambiile poro naa pe yaripɔrɔ ti ni pe pye kpoyi yɛɛn Yɛnŋɛlɛ kan.
31 A Moyisi wì sigi yo Arɔn wo naa wi pinambiile pe kan fɔ: «Ye simbapɔlɔ shyɛn woo wi kara ti sɔgɔ wa filisaga paraga go ki yɔn na. Ye kara ti ka wa ki laga ki na, mbe pinlɛ pè ye tɛgɛ tunŋgo ki na buru ŋa ni wi ni, wo ŋa wi yɛn wa kanjapige ki ni, paa yɛgɛ ŋga na mìla ki yo ye kan we. 32 Kara to naa buru wi ni, yaga ka, nda ka koro, yeri sogo. 33 Ye yaa koro wa filisaga paraga go ki yɔn na fɔ sa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn, ki piliye yan pe yaa ye tɛgɛ tunŋgo ki na fɔ yi yɔn ki sa tin; katugu pe yaa ye tɛgɛ ye tunŋgo ki na piliye kɔlɔshyɛn ni. 34 Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì yo ki pye paa yɛgɛ ŋga na wège pye nala we, jaŋgo ye kapere ti kala mbe yaga ye na. 35 Ye koro wa filisaga paraga go ki yɔn na, yɔnlɔ naa yembinɛ, fɔ sa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn, jaŋgo Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sɛnrɛ nda yo, yeri yɔn fili, nakoma ye yaa ku. Tunŋgo ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo na kan koyi yɛɛn».
36 Ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ma yo wìgi yo Arɔn naa wi pinambiile pe kan, a pè si tanga ma yala ki ni.