Ŋgasegele ŋgele kè tɛgɛ saraga wɔfɛnnɛ pe kan:
Saara sogoworo ti wɔmɔ kala
6
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo 2 wigi sɛnrɛ nda ti yo Arɔn naa wi pinambiile pe kan fɔ:
«Ŋgasele na li yaa tɛgɛ saraga sogowogo ki wogo na li na:
«Saraga sogowogo ki daga mbe koro wa saraga wɔsaga ki na yembinɛ li ni fuun li ni mbe sa gbɔn ki goto pinliwɛ ni. Kasɔn ki daga mbe koro la yiin wa saraga wɔsaga ki na. 3 Ki goto pinliwɛ ni, saraga wɔfɔ wi yaa wi derigbɔgɔ ŋga pè ti lɛn jese ni ki le, naa wi kurusi wenɛ na pè ti lɛn jese ni li ni. Saraga sogowogo ŋga kì sogo wa saraga wɔsaga ki na, wi yaa ki cɔnrɔ ti wɔ mberi wo le saraga wɔsaga ki tanla. 4 Ko puŋgo na, wi yaa ko yaripɔrɔ to wɔ wi yɛɛ na, mbe ta yɛgɛ le, mbe cɔnrɔ ti lɛ mbe kari wa paara yinrɛ cɛnsaga ki puŋgo na, sari wo wa laga ŋga ki yɛn fyɔngɔ fu ka ni. 5 Kasɔn ŋga wa saraga wɔsaga ki na, ki daga mbe koro la yiin, kiga ka figi. Pinliwɛ pyew, saraga wɔfɔ wi yaa kanŋgirɛ le wa kasɔn ki ni mbe saraga sogowogo ki taga wa ti na, ko puŋgo na mbe si nayinmɛ saara ti yanlaga ki sogo wa ki na. 6 Kasɔn ki daga mbe koro la yiin wa saraga wɔsaga ki na suyi, kiga ka figi.
Muwɛ saara ti wɔmɔ kala
7 «Ŋgasele na li yaa tɛgɛ muwɛ saara ti wogo na li na:
«Arɔn wi pinambiile poro pe yaa lari woo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ wa saraga wɔsaga ki yɛgɛ na. 8 Saraga wɔfɛnnɛ pe ni, nuŋgba yaa saraga muwɛ tiyɔɔn pa ko kɛɛ yɛnlɛ nuŋgba, naa sinmɛ ni konaa wusuna nuwɔ taan ŋa wi ma taga yarikanga ki na wi ni fuun wi ni, to yɛn nandowo woro wa saraga ki ni. Wi yaa ti sogo wa saraga wɔsaga ki na, ko ŋga ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla we. 9 Arɔn naa wi pinambiile pe ni, muwɛ sanmba mba pì koro pe yaa pi pye pe yaakara. Pe yaa ki yaakara ti ka leve fu wa laga ŋga ki yɛn kpoyi Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ na ka ni, wa filisaga paraga go loŋgo ki ni. 10 Paga ka leve pinlɛ pi ni mboo fɔ. Ki yɛn tasaga ŋga mi Yɛnŋɛlɛ mì kan pe yeri ma yiri wa saara nda pe ma wɔ na yeri ma sogo ti ni. Ki yɛn yaraga ŋga ki yɛn ma tɛgɛ ki yɛ pew na kan paa kapere ti kala yagawa jasaraga konaa kajɔɔgɔ gbegewe saraga ki yɛn. 11 Arɔn pinambiile mbele pe yɛn nambala poro pe yaa la to kaa. Ki woro ti yaa pye pe woro sanga pyew, poro naa pe setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na pe ni, mbe yiri wa saara nda ti ma sogo Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan ti ni. Lere wa yɛgɛ ka jiri ti na, wi yaa pye kpoyi Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ na
12 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo fɔ:
13 «Pilige ŋga ni paga sinmɛ kpoyi wo Arɔn naa wi pinambiile pe na mbe pe wɔ, saraga ŋga pe yaa wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri ki ŋga: Pilige pyew, muwɛ tiyɔɔn culo taanri. Pe yaa culo nuŋgba naa kɔngɔ wɔ pinliwɛ ni, mbe culo nuŋgba naa kɔngɔ sanmba pi wɔ yɔnlɔkɔgɔ. 14 Pe yaa sinmɛ pinlɛ pi ni mboo gbɔn, mbe suu kala tugurɔn sikalaga ni. Ma yaa ki wɔn wi kɔɔnlɔ kporokporo mbe pan mboo wɔ saraga, ŋga ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
15 «Arɔn pinambiile pe ni, ŋa pe yaa ka sinmɛ kpoyi wo wi na mboo wɔ, mboo tɛgɛ saraga wɔfɔ wa Arɔn wi yɔnlɔ, wi yaa ki saraga nuŋgba ki wɔ fun. Ki muwɛ saraga ki yaa pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li wogo fɔ sanga pyew. Ki ni fuun ki yaa sogo mbe kɔ li kan. 16 Muwɛ saraga ŋga fuun saraga wɔfɔ wi yaa wɔ, ki daga mbe sogo pew Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan, paga ka ka ka.»
Kapere ti kala yagawa jasaraga ki wɔmɔ kala
17 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo 18 wigi yo Arɔn naa wi pinambiile pe kan fɔ:
«Ŋgasele na li yaa tɛgɛ kapere ti kala yagawa jasaraga wogo ki na li na:
«Yaayogo ŋga ki yaa wɔ mbe kapere ti kala yagawa ja, ki yaa kɔnli Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, wa laga ŋga yaayoro nda pe maa woo saara sogoworo pe maa ti kɔnlɔgi we. Ki yɛn yaraga ŋga ki yɛn ma tɛgɛ ki yɛ pew Yɛnŋɛlɛ kan. 19 Saraga wɔfɔ ŋa wi yaa kapere ti kala yagawa jasaraga ki wɔ, wo wi yaa ki ka wa laga ŋga ki yɛn kpoyi ka ni, wa filisaga paraga go loŋgo ki ni. 20 Lere o lere ka jiri ki saraga kara ti na, wi yaa pye kpoyi. Na ki kasanwa pa ka janri mbe wo yaripɔgɔ na, pì janri ma wo laga ŋga na, pe yaa ki jogo laga kpoyi ka ni. 21 Na paga saraga kara ti sɔgɔ cɔgɔ ŋga ni, ki cɔgɔ ki daga mbe yaari ti sɔgɔŋgɔlɔ. Na paga ti sɔgɔ tuguyɛnrɛ cɔgɔ ni, pege jogo jɛŋgɛ, pege sunlu tɔnmɔ ni. 22 Saraga wɔfɔ wi go woolo mbele fuun pe yɛn nambala, poro pe yaa ki kara ti ka. Ti yɛn yaraga ŋga ki yɛn ma tɛgɛ ki yɛ Yɛnŋɛlɛ kan. 23 Ɛɛn fɔ, kapere ti kala yagawa jasaraga ŋga pe ma ye ki kasanwa pa ni wa filisaga paraga go ki ni, mbe kapere ti kala yagawa ja kapyege ki pye wa cɛnsaga paraga go ki ni, ki kara ta si daga mbe ka. Ti yaa sogo wa kasɔn ki ni.