Nayinmɛ saara
3
1 «Na lere wa kaa jaa mbe nayinmɛ saraga wɔ nɛgɛ ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, na kaa pye napɔlɔ nakoma nanɔ wi, wi daga mbe pye jɛrɛgisaga fu. 2 Ki lerefɔ wi yaa wi kɛɛ ki taga wa yaayogo ki go ki na, mbege kɔnli wa filisaga paraga go ki yɔn na. Saraga wɔfɛnnɛ, Arɔn pinambiile wele, pe yaa ki kasanwa pi yanragi yanragi saraga wɔsaga ki kanŋgara ti ni fuun ti na. 3 Wa ki nayinmɛ saraga ki ni, wi yaa ta wɔ wa mberi kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, mberi sogo. To ti yɛn yanlaga ŋga ki ma lara ti tɔn, mbe pinlɛ ŋga ki ma mara lara ti na ki ni, 4 naa jinŋgele shyɛn koro naa ke yanlaga ki ni, ko ŋga ki ma pye ma mara sɛnnɛ li na we, naa yiripɔlɔ wi ni, poo pinlɛ poo laga jinŋgele ke ni. 5 Arɔn wi pinambiile pe yaa ki woro ti sogo wa saraga wɔsaga ki na, saraga sogowogo ŋga pè taga makɔ wa kasɔn kanŋgirɛ ti na, wa ki go na. Ki yɛn saraga ŋga pe ma sogo, ki nuwɔ taan pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
6 «Na kaa pye sumbyɔ nakoma sugbɔ lerefɔ wì pan mbe wɔ nayinmɛ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, ki yaayogo ki daga mbe pye naŋa nakoma jɛlɛ, mbe pye jɛrɛgisaga fu. 7 Na kaa pye sumbyɔ wi yaa wɔ saraga, wi yaa pan wi ni laga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 8 Wi yaa wi kɛɛ ki taga wa yaayogo ki go ki na, mbe sigi kɔnli wa filisaga paraga go ki yɛgɛ. Saraga wɔfɛnnɛ, Arɔn pinambiile wele, pe yaa ki kasanwa pi yanragi yanragi wa saraga wɔsaga ki kanŋgara ti ni fuun ti na. 9 Wa ki nayinmɛ saraga ki ni, wi yaa yanlaga lara ti wɔ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri mberi sogo: to ti yɛn yanlaga ŋga ki ma lara ti tɔn, naa naga ki ni fuun ki ni, wigi kɔn wigi mara wa nafigo ki na, naa yanlaga ŋga ki ma mara lara ti na ki ni, 10 naa jinŋgele shyɛn koro naa ke yanlaga ki ni, ko ŋga ki ma pye ma mara sɛnnɛ li na we, naa yiripɔlɔ wi ni, wi yaa wi laga mbe pinlɛ jinŋgele ke ni. 11 Saraga wɔfɔ wi yaa ki woro ti sogo wa saraga wɔsaga ki na. Ti yɛn yaakara nda pe ma wɔ saraga mberi sogo Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan.
12 «Na kaa pye sugbɔ lerefɔ wi yaa wɔ saraga, wi yaa pan wi ni laga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 13 Wi yaa wi kɛɛ ki taga wa yaayogo ki go ki na, mbe sigi kɔnli wa filisaga paraga go ki yɛgɛ. Saraga wɔfɛnnɛ, Arɔn pinambiile wele, pe yaa ki kasanwa pi yanragi yanragi wa saraga wɔsaga ki kanŋgara ti ni fuun ti na. 14 Yanlaga ŋga ki ma lara ti tɔn konaa ŋga fuun ki yɛn ma mara ti na, wi yaa ki wɔ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri mbege sogo; 15 naa jinŋgele shyɛn koro naa ke yanlaga ki ni, ko ŋga ki ma pye ma mara sɛnnɛ li na we, konaa yiripɔlɔ wi ni; wi yaa wi laga mboo pinlɛ jinŋgele ke ni. 16 Saraga wɔfɔ wi yaa ki woro ti sogo wa saraga wɔsaga ki na. Ti yɛn yaakara nda pe ma sogo, ti nuwɔ pi yɛn ma tanla.
«Yanlaga ki ni fuun ki yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ lo wogo. 17 Ki yɛn ŋgasele na li yɛn kɔsaga fu yoro naa ye setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na ye kan; yaga ka sa cɛn laga o laga, ye se yanlaga ka nakoma kasanwa.»