Yɛnŋɛlɛ làa ki kologo kan ma yo pe paraga go ki kan pege le li kɛɛ
40
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ li si para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 2 «Yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige koŋgbanŋga ki ni, ma yaa ka Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kan, ko ŋga ki yɛn filisaga paraga go ye. 3 Ma yaa Yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi tɛgɛ wa paraga go ki ni, wa paraga ŋga ki yaa pɔ mbege kɔn shyɛn ki puŋgo na, jaŋgo paga kaa wi yaan. 4 Ma pan tabali wi ni, naa wi yaara nda ti daga mbe taga wi na ti ni mari gbɛgɛlɛ wa wi na. Ma pan fitanladaga wi ni ma fitanlaye pe gbɛgɛlɛ ma pe mu. 5 Saraga wɔsaga ŋga pè gbegele tɛ ni mbaa wusuna nuwɔ taan wi sori wa ki na, ma yaa ki tɛgɛ wa yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi yɛgɛ sɔgɔwɔ. Ma yaa cɛnsaga paraga go ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki pɔ wa yeyɔngɔ ki na. 6 Saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na, maga tɛgɛ wa laga nawa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yɔn na, ko ŋga ki yɛn filisaga paraga go ye. 7 Ma jogoyaraga ki tɛgɛ wa laga nawa filisaga paraga go konaa saraga wɔsaga ti sɔgɔwɔ pi ni, ma tɔnmɔ le wa ki ni. 8 Ma loŋgo ki jasa wi kan maga paara ti kan ki na maga fili, mɛɛ jasa wi yeyɔngɔ tɔnparaga ki pɔ wa yeyɔngɔ ki na.
9 «Sinmɛ mba pe ma wo yaraga na mbege wɔ Yɛnŋɛlɛ kan, ma pa wo na cɛnsaga paraga go ki na, mbe pinlɛ ki nawa yaara ti ni fuun ti ni. Maga le na kɛɛ naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni; pa ki yaa pye kpoyi. 10 Saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na, ma sinmɛ pa wo ki na, naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti na, maga le na kɛɛ, pa ki yaa pye jɛŋgɛ kpoyi. 11 Ma sinmɛ kpoyi wo fun jogoyaraga konaa ki tatɛgɛ ki na maga le na kɛɛ.
Pàa Arɔn naa wi pinambiile pe le Yɛnŋɛlɛ kɛɛ
12 «Ma ti Arɔn naa wi pinambiile pe fulo wa filisaga paraga go ki yɔn na, ma ti pe woli wa jogoyaraga tɔnmɔ pi ni. 13 Ko puŋgo na, ma Arɔn wi yaripɔrɔ nda ti yɛn ma tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan ti le wi kan, mɛɛ sinmɛ pa wo wi na maa le na kɛɛ, wila saraga wɔgɔtunŋgo piin na kan. 14 Ma Arɔn wi pinambiile pe pye pe fulo wa ma tanla, ma pe bunduye pe lele pe kan. 15 Ma sinmɛ pa wo pe na ma pe le na kɛɛ, paa yɛgɛ ŋga na mà pa wo pe to wi na maa le na kɛɛ we; paa saraga wɔgɔtunŋgo piin na kan. Ki sinmɛ mba ma yaa wo pe na, ki yaa saraga wɔgɔtunŋgo ki kan poro naa pe setirige piile pe yeri fɔ sanga pyew.»
Moyisi wìla ti, a pè Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kan
16 Kona, a Moyisi wì si tanga ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni, maga pye ma.
17 Pe yiriŋgɔlɔ wa Ezhipiti tara, ki yɛlɛ shyɛn wolo li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige koŋgbanŋga ki na, a pè si Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kan maga kɔ.
18 Moyisi wìla ti a pè Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kan, maga tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara ti tɛgɛtɛgɛ, maga tire papara papara ti yerege yerege naa ki tiyagala ke ni. 19 Pàa paritɔnŋgɔ ki sanga maga wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki go na, maga gona tɔnparaga ki tɛgɛ maga tɔn, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
20 Yɔn finliwɛ sɛnrɛ tìla pye ma yɔnlɔgɔ sinndɛɛrɛ papara papara nda na, a Moyisi wì siri le wa kɛsu wi ni, maa lɛkanŋgagala ke le wi na, mɛɛ kasulugo pyesaga ŋga ki yɛn wi yaritɔnŋgɔ ki tɛgɛ maa tɔn. 21 Wìla ti a pè kari kɛsu wi ni wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki ni, mɛɛ paraga ŋga ki yaa pɔ mbe cɛnsaga paraga go ki kɔn shyɛn ki pɔ maa yɛgɛ tɔn, jaŋgo leele paga kaa yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi yaan, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
22 Wìla tabali wi tɛgɛ wa filisaga paraga go ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ ki na, wa paraga ŋga pè pɔ ma paraga go ki kɔn shyɛn ki yɛgɛ. 23 Buru ŋa pè kan Yɛnŋɛlɛ yeri, a wì suu tanli wa tabali wi na Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo Moyisi wi kan we.
24 Wìla fitanladaga wi tɛgɛ wa filisaga paraga go ki ni, wa ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki na, wa tabali wi yɛgɛ sɔgɔwɔ. 25 Wìla fitanlaye pe gbɛgɛlɛ ma pe mu Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo Moyisi wi kan we.
26 Saraga wɔsaga ŋga pàa gbegele tɛ ni, wìla ki tɛgɛ wa filisaga paraga go ki ni, wa paraga ŋga pàa pɔ maga kɔn shyɛn ki yɛgɛ, 27 mɛɛ wusuna nuwɔ taan wa sogo wa ki na, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
28 Wìla Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki pɔ wa ki yeyɔngɔ ki na; 29 saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na wìla ki tɛgɛ wa laga nawa wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yɔn na, ko ŋga ki yɛn filisaga paraga go ye; a wì si saara sogoworo naa muwɛ saara wɔ wa ki na, paa yɛgɛ ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
30 Wìla ti a pè jogoyaraga ki tɛgɛ wa laga nawa wa filisaga paraga go konaa saraga wɔsaga ti sɔgɔwɔ pi ni, mɛɛ tɔnmɔ le wa ki ni pe yɛɛ jogowo pi mɛgɛ ni. 31 Moyisi naa Arɔn, naa Arɔn wi pinambiile pe ni, pàa pe kɛyɛn naa pe tɔɔrɔ ti jogo wa pi ni. 32 Na pe kaa yiin wa filisaga paraga go ki ni sanga o sanga konaa mbaa fulo wa saraga wɔsaga ki tanla, pe ma pe yɛɛ jogo, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
33 Wìla loŋgo ki jasa wi kan ma paara ti kankan wi na, ma cɛnsaga paraga go konaa saraga wɔsaga ti maga mari fili, ma loŋgo ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki pɔ wa yeyɔngɔ ki na. Pa Moyisi wìla tunndo ti ni fuun ti pye mari kɔ yɛɛn.
Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pìla filisaga paraga go ki yin
34 Kona, a kambaaga kì si pan ma filisaga paraga go ki tɔn; a Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pì si pan ma Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yin. 35 Ki kala na Moyisi wi sila ya mbaa yiin wa filisaga paraga go ki ni, katugu kambaaga kìla tigi ma koro wa ki go na; a Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pì si Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yin.
36 Na kambaaga ki ka yiri wa paraga go ki go na sanga o sanga, Izirayɛli woolo pe ma yiri na kee. Pa pàa pye na yinrigi na tanri na kee yɛɛn. 37 Na kambaaga ki ka koro wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki go na, pe ma koro wa pe cɛnsaga. Na ki ka yiri wa ki go na pilige ŋga ni, pe ma yiri na kee. 38 Yɔnlɔ na, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye naga nari ma yo li yɛn wa Izirayɛli woolo pe sɔgɔwɔ kambaaga ni, wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki go na. Yembinɛ kìla pye na yiin kasɔn Izirayɛli woolo pe ni fuun pe yɛgɛ sɔgɔwɔ; kìla pye na piin ma pe kondangala li ni fuun li na.