Pàa saraga wɔfɛnnɛ pe yaripɔrɔ ti gbegele
39
1 Yaripɔrɔ nda pe yaa le mbaa tunŋgo piin wa cɛnsaga paraga go ki ni, pàa ti ti ŋganra jese ni, naa kondoro jese ni, naa jese yɛɛn kpanyi ni, konaa ma yaripɔrɔ gbegele Arɔn wi kan nda tìla tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
2 A pè si efɔdi wi gbegele tɛ jese ni, naa ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni. 3 A pè si tɛ gbɔn paparapa maa pye fɛgɛfɛgɛ maa walagi walagi maa pye tɛ maŋgala, mɛɛ koro naa ŋganra jese wi ni, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan wi ni, ke jɔjɔ ke yɛɛ ni; kapyɔ jɛnfɛnnɛ pàa ki tunŋgo ki pye. 4 Pàa pajogo maŋgala shyɛn yɔli efɔdi wi na maa yinrɛ shyɛn ti kan ti yɛɛ na. 5 Kurusijara ŋa wìla pye ma kan efɔdi wi na, wo naa efɔdi wi ni ti gbegelelɔmɔ pìla pye nuŋgba. Pàa wi gbegele fun tɛ maŋgala ni, naa ŋganra jese ni, naa kondoro jese ni, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni; paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we. 6 A pè si ɔnikisi sinndɛɛrɛ shyɛn tɛ mari maramara wa tɛ wi nawa. Pàa Izirayɛli pinambiile pe mɛrɛ ti keregi keregi wa ti na, paa yɛgɛ ŋga na pe ma mɛgɛ ki tɛgɛrɛ tɛgɛyaraga ki keregi keregi we. 7 A pè siri maramara efɔdi wi pajogo maŋgala ke na, a tila nandowo kaan Izirayɛli setirige piile pe wogo ki na, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
Yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki gbegelemɛ
8 Kona, a kapyɔ jɛnfɛnnɛ pè si yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki ti tɛ maŋgala ni, naa ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni. Pàa ki ti paa yɛgɛ ŋga na pàa efɔdi wi gbegele. 9 Pàa ki kuru maga taga ki yɛɛ na, ki kɛyɛn tijɛrɛ yìla pye ma yala. Ki titɔnlɔwɔ pìla pye siwiri nuŋgba. 10 A pè si sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro maramara ki na kologo tijɛrɛ. Kologo koŋgbanŋga ki woro tìla pye sariduwani, naa topazi konaa emerodi. 11 Kologo shyɛn wogo ki woro tìla pye ɛsikaribukili, naa safiri konaa lulu. 12 Kologo taanri wogo ki woro tìla pye opali, naa agati konaa ametisiti. 13 Kologo tijɛrɛ wogo ki woro tìla pye kirizoliti, naa ɔnikisi konaa zhasipi. Pàa ki sinndɛɛrɛ ti ni fuun ti maramara tɛ nawa. 14 Sinndɛɛrɛ tìla pye kɛ ma yiri shyɛn ma yala Izirayɛli pinambiile pe mɛrɛ ti ni. Ki cɛngɛlɛ kɛ ma yiri shyɛn ke ni, cɛnlɛ nuŋgba nuŋgba pyew li mɛgɛ kìla pye ma keregi keregi sinndɛlɛgɛ nuŋgba na, paa yɛgɛ ŋga na pe ma mɛgɛ ki tɛgɛrɛ tɛgɛyaraga ki keregi keregi we.
15 Pàa tɛ piiri gbɔn ma yɔngɔwɔ shyɛn gbegele paa yɛgɛ ŋga na pe ma mana pili we, maa le yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki na. 16 Pàa tɛ piile shyɛn gbɔn, mbele pe yaa sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ti maramara wa pe nawa, konaa ma tɛ ŋgereye shyɛn gbegele mayi kankan wa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki yinrɛ shyɛn ti na. 17 A pè si tɛ yɔngɔwɔ shyɛn pi pɔ wa tɛ ŋgereye shyɛn yi na, wa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki yinrɛ shyɛn ti na. 18 Tɛ piile mbele pè sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ti maramara wa pe nawa, a pè si tɛ yɔngɔwɔ shyɛn pi yinrɛ shyɛn sannda ti pɔpɔ wa pe na, wa efɔdi wi pajogo maŋgala ke na, jaŋgo yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki pye wa yɛgɛ. 19 A pè si tɛ ŋgereye ya yɛgɛ gbegele shyɛn mayi to wa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki na, wa ki nɔgɔna yinrɛ shyɛn ti na, wa ki yɛgɛ ŋga ki yɛn ma mara efɔdi wi na ki na. 20 A pè si tɛ ŋgereye ya yɛgɛ gbegele shyɛn, mayi to wa efɔdi wi pajogo maŋgala shyɛn ke nɔgɔ, wa yɛgɛ kɛɛ ki na, ke yɔlikologo ki tanla, kurusijara ŋa wi yaa tɛgɛ mbe efɔdi wi pɔ ki go na. 21 A pè si yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki tɛ ŋgereye yi pɔ efɔdi wi tɛ ŋgereye yi na ŋganra mana ni; jaŋgo yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki pye kurusijara ŋa wi yaa tɛgɛ mbe efɔdi wi pɔ wi go na, wiga ka sanga mbe laga wa efɔdi wi na; paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
Saraga wɔfɛnnɛ pe yaripɔrɔ sannda ti gbegelemɛ
22 Kona, deritɔnlɔgɔ ŋga Arɔn wi yaa la efɔdi wi nii ki go na, a pè sigi gbegele ŋganra jese ni. 23 Pàa ki yɔlɔgɔ ki wɔ wa ki nandogomɔ, ma mana ŋgbanla taga wa ki yɔn na maga yɔn kaw paa yɛgɛ ŋga na pe ma sɛlɛgɛ derege yɔlɔgɔ yɔn ki ti we. 24 Pàa girenadi tige pire yanlɛrɛ gbegele ŋganra jese, naa kondoro jese yɛɛn, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni, mari toto wa deritɔnlɔgɔ ki nɔgɔna yɔn ki na maga maga, maga fili. 25 Pàa keŋgeŋgele gbegele tɛ piiri ni ma ke toto wa deritɔnlɔgɔ ki nɔgɔna yɔn ki na, wa girenadi tige pire yanlɛrɛ ti sɔgɔwɔ pi ni maga maga, maga fili. 26 Pàa girenadi tige pige yanlɛgɛ nuŋgba to, ma keŋgenɛ nuŋgba to; pàa ti toto deritɔnlɔgɔ ki yɔn na ma maga maga, maga fili; mbaa tunŋgo piin ki ni, paa yɛgɛ ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
27 A pè si bunduye ti lɛn jese ŋgbaan ni Arɔn naa wi pinambiile pe kan; 28 naa lɛn jese gbɔgɔwɔ njala na pe yinri turiban li ni, naa lɛn jese njagala ni konaa lɛn jese kurusiile weŋgele ni.
29 Pàa kurusijara wi ti maa sɔgɔ lɛn jese ŋgbaan ni, naa ŋganra jese, naa kondoro jese konaa jese yɛɛn kpanyi ni; paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we. 30 A pè si tɛ piiri gbɔn paparapa, maga pye fereyaraga kpoyi, maga keregi keregi wi na, paa yɛgɛ ŋga na pe ma mɛgɛ ki tɛgɛrɛ tɛgɛyaraga ki keregi keregi we, ma yo fɔ: «MA PYE KPOYI YAWE YƐNŊƐLƐ LI KAN.» 31 A pè sigi tɛ paparapa wi pɔ ŋganra mana ni wa gbɔgɔwɔ njala li na, wa li yɛgɛ, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go tunndo tìla pye ma kɔ
32 Anmɛ Izirayɛli woolo pàa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go, ko ŋga ki yɛn filisaga paraga go ki tunndo ti ni fuun ti pye mari kɔ. Pàa tunŋgo ki ni fuun ki pye cɛ paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
33 Pàa pan Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ko naa ki yaara ti ni fuun ti ni Moyisi wi kan. To ti yɛn ki kandɔɔlɔ yaŋgala, naa ki go kantire, naa ki tipaara, naa ki tiyagala konaa tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara ti ni; 34 naa ki gona tɔnparaga ŋga pàa gbegele simbapɛnɛ sɛɛrɛ nda pàa le kondoro ti ni, naa ki tɔnparaga ŋga pàa gbegele sɛɛrɛ liire ni ki ni, naa paraga ŋga pe yaa pɔ mbe Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kɔn shyɛn ki ni; 35 naa yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi ni, naa wi kasulugo pyesaga ŋga ki yɛn wi yaritɔnŋgɔ ki ni, naa wi lɛkanŋgagala ke ni, 36 naa tabali wi ni, naa wi tunŋgo pyeyaara ti ni konaa buru ŋa pe ma kan Yɛnŋɛlɛ yeri wi ni, 37 naa fitanladaga ŋa pàa gbegele tɛ piiri ni wi ni, naa wi fitanlaye pe ni, naa wi tunŋgo pyeyaara ti ni, naa fitanla sinmɛ pi ni, 38 naa saraga wɔsaga ŋga pàa gbegele tɛ ni ki ni, naa sinmɛ kpoyi pi ni, naa wusuna nuwɔ taan wi ni konaa filisaga paraga go ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni; 39 naa saraga wɔsaga ŋga pàa gbegele tuguyɛnrɛ ni ki ni, naa ki tuguyɛnrɛ mɛrɛ ti ni, naa ki lɛkanŋgagala ke ni, naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni, naa jogoyaraga konaa ki tatɛgɛ ki ni; 40 naa loŋgo ki jasa paara titɔɔnrɔ ti ni, naa ki tiyagala ke ni, naa tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara ti ni, naa loŋgo ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni, naa ki manda naa ki kankanŋgagala ke ni konaa yaara nda fuun pe yaa la tunŋgo piin ti ni wa cɛnsaga paraga go, ko ŋga ki yɛn filisaga paraga go ti ni; 41 naa yaripɔrɔ nda pe yaa la nii mbaa tunŋgo piin wa laga kpoyi ki ni ti ni, naa saraga wɔfɔ Arɔn wi yaripɔrɔ nda ti yɛn ma tɛgɛ ti yɛ ti ni, konaa wi pinambiile pe woro ti ni, to nda pe yaa la nii mbaa saraga wɔgɔtunŋgo ki piin we.
42 Izirayɛli woolo pàa ki tunndo nda ti ni fuun ti pye ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ làa sɛnrɛ nda yo Moyisi wi kan ti ni. 43 A Moyisi wì si tunndo ti ni fuun ti wele ma sigi yan pàa ti pye ma yala ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo ki ni. Kona, a wì si duwaw pye Izirayɛli woolo pe kan.