36
1 «Kona Bezaleyɛli naa Oholiyabu konaa kapyɔ jɛnfɛnnɛ sanmbala mbele fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ làa kajɛnmɛ, naa tijinliwɛ naa kapyɔ tunndo yɛgɛ jɛnmɛ pi kan pe yeri pe ta pe cɛnsaga paraga go ki tunŋgo ki ni fuun ki pye, pe yaa pan mbege pye paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo we.»
2 A Moyisi wì si Bezaleyɛli naa Oholiyabu pe yeri. Kapyɔ jɛnfɛnnɛ sanmbala mbele fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ làa tijinliwɛ kan pe yeri, a paa ki jate mbe pe yɛɛ kan tunŋgo ki yeri, wìla pe yeri fun. 3 Izirayɛli woolo pàa pan yarikanra nda fuun ni mbe cɛnsaga paraga go ki kan, a Moyisi wì siri kan tunŋgo pyefɛnnɛ pe yeri. Pilige pyew, pinliwɛ ni, leele pàa pye na paan pe nayinmɛ yarikanra ti ni nari kaan Moyisi wi yeri. 4 Kona, a tunmbyeele wele, poro mbele pàa pye kapyɔ jɛnfɛnnɛ na cɛnsaga paraga go tunŋgo ki ni fuun ki piin, pè si yiri ma pe tunŋgo ki yaga ma kari Moyisi wi kɔrɔgɔ, 5 ma saa wi pye fɔ: «Leele paa paan yaara nda ni tì lɛgɛ ma toro tunŋgo ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo we pye ki na.» 6 Kì kaa pye ma, a Moyisi wì si konɔ kan ma yo pege yari wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni fɔ: «Nambala naa jɛɛlɛ, wa kpɛ ka ka pan yarikanga ni cɛnsaga paraga go ki tunŋgo ki wogo na naa.» A leele pè si yarikanra ti kanwa pi yerege; 7 katugu yaara nda pàa kan pe tunŋgo ki pye, tìla lɛgɛ fɔ matoro.
Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ki kanlɔmɔ
8 Kona, a kapyɔ jɛnfɛnnɛ mbele pàa tunŋgo ki jɛn ma wɛ, pè si Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki gbegele paara titɔɔnrɔ titɔɔnrɔ kɛ ni. Pàa ki paara ti ti lɛn jese ŋgbaan ni, naa ŋganra jese ni, naa kondoro jese ni konaa jese yɛɛn kpanyi ni. Pàa sherubɛnye yanlɛɛlɛ pe gbegele wa ti na kapyɔ jɛnfɛnnɛ tunŋgo pyelɔmɔ ni. 9 Paraga nuŋgba nuŋgba pyew ki titɔnlɔwɔ pìla pye mɛtɛrɛ kɛ ma yiri tijɛrɛ, ki gbemɛ pìla pye mɛtɛrɛ shyɛn. Paara ti ni fuun tìla taanla ma yala. 10 A pè sigi paara ti kaŋgurugo yɔli mari kan ti yɛɛ na, a tì pye nuŋgba, ma kaŋgurugo sannda ti yɔli mari kan ti yɛɛ na ma fun. 11 Paara kaŋgurugo nda pàa keli ma yɔli ma kan yɛɛ na, a pè si ŋganra jese maŋgala pɔpɔ wa ki kaŋgurugo wogo ki yɔn na. Paara kaŋgurugo sannda nda pàa yɔli ma kan ti yɛɛ na, a pè kele pɔpɔ wa ki kaŋgurugo wogo ki yɔn na fun. 12 Paa jese maŋgala nafa shyɛn ma yiri kɛ pɔpɔ paara kaŋgurugo koŋgbannda ti kaŋgurugo wogo ki yɔn na, ma jese maŋgala nafa shyɛn ma yiri kɛ pɔpɔ fun paara kaŋgurugo sannda ti kaŋgurugo wogo ki yɔn na. Ki maŋgala ŋgele pàa pɔpɔ ke yɔnrɔ tìla sinzin ti yɛɛ ni. 13 A pè si kandɔɔlɔ yaŋgala ke nafa shyɛn ma yiri kɛ gbegele tɛ ni fun, ma ki paara titɔɔnrɔ titɔɔnrɔ tɛgɛsaga shyɛn ti yɔnrɔ ti kan ti yɛɛ na, ma paraga go ki pye nuŋgba.
14 Ko puŋgo na, a pè si paara titɔɔnrɔ titɔɔnrɔ kɛ ma yiri nuŋgba gbegele fun sikanɛɛlɛ sire ni, mari pye paa paraga go yɛn, mbaa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki tɔnni ki ni. 15 Ki paara ti nuŋgba nuŋgba pyew ki titɔnlɔwɔ pìla pye mɛtɛrɛ kɛ ma yiri kaŋgurugo, ki gbemɛ pìla pye mɛtɛrɛ shyɛn. Paara ti ni fuun tìla pye ma yala. 16 A pè si paara ti kaŋgurugo yɔli mari kan ti yɛɛ na, ma kɔgɔlɔni sannda ti yɔli mari kan ti yɛɛ na. 17 Paara kaŋgurugo nda pàa yɔli ma kan yɛɛ na, pàa jese maŋgala nafa shyɛn ma yiri kɛ yɔli ti kaŋgurugo wogo ki yɔn na; ma jese maŋgala kele yɔli fun paara kɔgɔlɔni sannda nda pàa yɔli ma kan yɛɛ na ti kɔgɔlɔni wogo ki yɔn na. 18 A pè si kandɔɔlɔ yaŋgala ke nafa shyɛn ma yiri kɛ gbegele tuguyɛnrɛ ni, ma paara tɛgɛsaga shyɛn ti yɔnrɔ ti kan ti yɛɛ na, jaŋgo ti pye nuŋgba wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki go na. 19 Ko puŋgo na, a pè si tɔnparaga ka gbegele simbapɛnɛ sɛɛrɛ ni nda pàa le kondoro maga tɛgɛ ma paraga go ki go na wi tɔn ki ni, mɛɛ tɔnparaga ka gbegele fun sɛɛrɛ liire ni, maga wa wa ti ni fuun ti go na.
20 A pè si akasiya tire tɛ tire papara papara, mari yerege yerege mbe Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kan ti ni. 21 Ki tire papara papara ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti titɔnlɔwɔ pìla pye mɛtɛrɛ kaŋgurugo kaŋgurugo, ti gbemɛ pìla pye mɛtɛrɛ kɔngɔ naa mɛtɛrɛ kɔngɔ ki kɔngɔ. 22 Pàa njegele shyɛnzhyɛn wɔwɔ tire papara papara ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti na ma ke sinzin ke yɛɛ ni. 23 A pè si tire papara papara ti nafa gbegele Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki kanwa wogo ki na. 24 A pè si tire papara papara ti nɔgɔna cɛnyaara nafa shyɛn gbegele warifuwe ni, mari tɛgɛ shyɛnzhyɛn tire papara papara ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti nɔgɔ, mari njegele ke lele wa ti ni. 25 A pè si tire papara papara ti nafa gbegele fun Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yɔnlɔparaga kamɛŋgɛ kɛɛ ki kanwa wogo ki na, 26 konaa ma ti nɔgɔna cɛnyaara ti nafa shyɛn gbegele warifuwe ni, mari lele shyɛnzhyɛn wa tire papara papara ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti nɔgɔ. 27 A pè si tire papara papara kɔgɔlɔni gbegele Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki puŋgo kɛɛ ki kanwa wogo ki na, wa yɔnlɔ tosaga yeri, 28 ma tire papara papara shyɛnzhyɛn gbegele Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yɛngɛlɛ puŋgo wogolo ke kanwa wogo ki na. 29 Tìla lɛ wa nɔgɔna ma mara yɛɛ na ma kari naayeri; a pè saa ti shyɛn ti pɔ ti yɛɛ na ŋgerege nuŋgba ni. Pàa go ki yɛngɛlɛ shyɛn ke pye ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na ma fun. 30 Kì kaa pye ma, wa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki puŋgo na, tire papara papara tìla pye kɔlɔtaanri, ti nɔgɔna cɛnyaara nda pàa gbegele warifuwe ni, tìla pye kɛ ma yiri kɔgɔlɔni. Tìla pye shyɛnzhyɛn tire papara papara ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti nɔgɔ.
31 A pè si akasiya tire kaŋgurugo tɛ mari pye tipaara. A to pye Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kanŋgɔlɔ nuŋgba ki tire papara papara ti woro; 32 ma kaŋgurugo tɛ fun ki kanŋgɔlɔ sanŋga ki tire papara papara ti woro, ma kaŋgurugo yɛgɛ tɛ ki puŋgo kɛɛ ki tire papara papara ti woro, wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri. 33 A pè si nandogomɔ tiyaparaga ki tɛ. Pàa ki taga wa tire papara papara ti nandogomɔ, maga lɛ kɛɛ ŋga na, ma saa gbɔn kɛɛ ŋga na. 34 A pè si tɛ wo tire papara papara ti lagapyew ki na mari tɔn, ma tɛ ŋgereye gbɔn mbe tipaara ti lele wa yi ni. Pàa tɛ wo tipaara ti lagapyew ki na mari tɔn.
35 Paraga ŋga ki yaa pɔ mbe Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kɔn shyɛn pàa ki ti ŋganra jese ni, naa kondoro jese ni, naa jese yɛɛn kpanyi ni, naa lɛn jese ŋgbaan ni. Kapyɔ jɛnfɛnnɛ pàa ki ti ma sherubɛnye yanlɛɛlɛ pe gbegele wa ki na. 36 A pè si akasiya tire lɛ mari tɛ tiyagala tijɛrɛ, ma tɛ wo ke lagapyew ki na ma ke tɔn, mbe ta mbe paraga ki kan ke na; kandɔɔlɔ yaŋgala pàa kele gbegele tɛ ni tiyagala ke na, ma tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara tijɛrɛ gbegele warifuwe ni ma ke lele wa ti ni. 37 A pè si Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ti maga sɔgɔ ŋganra jese ni, naa kondoro jese ni, naa jese yɛɛn kpanyi ni konaa lɛn jese ŋgbaan ni. 38 A pè si tiyagala kaŋgurugo tɛ mbe paraga ki kan ke na, mɛɛ kandɔɔlɔ yaŋgala kele gbegele wa tiyagala ke na. Pàa tɛ wo tiyagala ke gona tɔnyaara ti na mari tɔn, ma wa wo paara yanŋgakanŋgagala ke na ma ke tɔn, ma tiyagala ke nɔgɔna cɛnyaara ti gbegele tuguyɛnrɛ ni.