YƐNŊƐLƐ LI FILISAGA PARAGA GO KI KANWA
35–40
Cɛnpilige ki sɛnrɛ
35
1 Kona, a Moyisi wì si Izirayɛli woolo gbogolomɔ pi ni fuun pi gbogolo mɛɛ pe pye fɔ: «Sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo waa tanri ti na ti nda: 2 ‹Ye yaa la tunŋgo piin piliye kɔgɔlɔni yapelege ki ni, ɛɛn fɔ, pilige kɔlɔshyɛn wogo ki yaa pye wogopilige, cɛnpilige yi, ŋga kì tɛgɛ ki yɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan. Lere o lere ka tunŋgo pye cɛnpilige ki ni wi daga poo gbo. 3 Yaga ka kasɔn mu cɛnpilige ki ni wa ye yinrɛ ti ni.› »
Izirayɛli woolo pàa yarikanra kan Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ki kanwa pi wogo na
4 Kona, a Moyisi wì si Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe pye naa fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti nda: 5 ‹Ye ye kɛɛ yaara ta lagala yeri kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Lere o lere wila ki jaa mbe kan nayinmɛ ni, wila paan yarikanga ni li kan. To ti yɛn tɛ nakoma warifuwe, nakoma tuguyɛnrɛ, 6 naa ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi, naa lɛn jese ŋgbaan, naa sikanɔ sire, 7 naa simbapɛnɛ sɛɛrɛ nda pè le kondoro, naa sɛɛrɛ liire ni, naa akasiya tire ni, 8 naa fitanla sinmɛ ni, naa nuwɔ taanyaara nda pe ma gbegele sinmɛ kpoyi konaa wusuna nuwɔ taan ŋa pe ma sogo; 9 naa ɔnikisi sinndɛɛrɛ, naa sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ta yɛgɛ ni nda ti yaa maramara efɔdi wo naa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ti na.› 10 Kapyɔ jɛnfɛnnɛ mbele fuun pe yɛn laga ye sɔgɔwɔ, pe gbogolo, ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo, pege gbegele; ko ki yɛn: 11 Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go, naa paraga go ŋga ki yaa pye ki go na ki ni, naa ki gona tɔnparaga ki ni, naa ki kandɔɔlɔ yaŋgala ke ni, naa ki tire papara papara ti ni, naa ki tipaara ti ni, naa ki tiyagala ke ni, naa ki nɔgɔna cɛnyaara ti ni; 12 naa yɔn finliwɛ kɛsu wi ni, naa wi lɛkanŋgagala ke ni, naa wi katɔnŋgɔ ki ni, naa paraga ŋga pe ma pɔ ma go ki kɔn shyɛn ki ni; 13 naa tabali wo naa wi lɛkanŋgagala ke ni, naa wi tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni, naa buru ŋa pe ma kan Yɛnŋɛlɛ yeri wi ni; 14 naa fitanladaga wo naa wi tunŋgo pyeyaara ti ni, naa wi fitanlaye pe ni, naa fitanla sinmɛ pi ni; 15 naa wusuna nuwɔ taan wi ma sogo saraga wɔsaga ŋga na ki ni, naa ki lɛkanŋgagala ke ni, naa sinmɛ kpoyi, naa wusuna nuwɔ taan ni, naa Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni; 16 naa saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na ki ni, naa ki tuguyɛnrɛ mɛrɛ ti ni, naa ki lɛkanŋgagala ke ni, naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni, naa jogoyaraga konaa ki tatɛgɛ ki ni, 17 naa loŋgo ki jasa paara ti ni, naa jasa tiyagala koro naa ke nɔgɔna cɛnyaara ti ni, naa loŋgo ki yeyɔngɔ tɔnparaga ki ni; 18 naa cɛnsaga paraga go ki kankanŋgagala ke ni, naa loŋgo ki jasa kankanŋgagala ke ni konaa ti pɔmanda ti ni, 19 naa yaripɔrɔ nda pe yaa la nii mbaa tunŋgo piin wa laga kpoyi ki ni ti ni konaa saraga wɔfɔ Arɔn wi yaripɔrɔ nda ti yaa kan Yɛnŋɛlɛ yeri ti ni, ma pinlɛ wi pinambiile pe woro ti ni, to nda pe yaa la nii mbaa saraga wɔgɔtunŋgo ki piin we.»
20 Kona, a Izirayɛli gbogolomɔ woolo pè si yiri le Moyisi wi tanla ma kari. 21 Ko puŋgo na, mbele fuun kìla tigi wa pe kotogo na pe yarikanra kan konaa a paa ki jaa mbe kan nayinmɛ ni, a pè si pan pe yarikanra ti ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan filisaga paraga go ki kanwa wogo ki na, naa tunŋgo ŋga fuun ki yaa pye ki wogo ki na, konaa yaripɔrɔ nda ti yaa tɛgɛ ti yɛ ti gbegewe wogo ki na. 22 Mbele fuun pàa pye naga jaa mbege pye nayinmɛ ni, ki naŋa naa ki jɛlɛ, pè si pan pe yarikanra ti ni; to lari nda: Yɔlɔgɔ kannjiŋgele, naa nuŋgbogolo, naa vegembele, naa kɛɛ yɔlɔgɔ kannjiŋgele, naa tɛ fereyaara ti cɛnlɛ pyew ta ni. A pè siri yirige mari kan saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 23 Ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi, naa lɛn jese ŋgbaan, naa sikanɔ sire, naa simbapɛnɛ sɛɛrɛ nda pè le kondoro konaa sɛɛrɛ liire la pye mbele fuun yeri, pàa pan ti ni. 24 Leele mbele fuun pàa warifuwe naa tuguyɛnrɛ lagala mberi pye yarikanra, a pè si pan ti ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan. Mbele fuun akasiya tire la pye pe yeri, pàa pan ti ni mbe tunŋgo ki ni fuun ki pye. 25 Jɛɛlɛ mbele fuun pàa pye kapyɔ jɛnfɛnnɛ pè si ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan pili pe yɛ, ma pan wi ni. 26 Jɛɛlɛ sanmbala mbele fuun pàa pye kapyɔ jɛnfɛnnɛ, a tunŋgo ki pyela yɛn pe na pe kotogo ki ni fuun ni, a poro si sikanɛɛlɛ sire pili jese. 27 A Izirayɛli woolo teele pè si pan ɔnikisi sinndɛɛrɛ ni konaa sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ta yɛgɛ ni, nda pe yaa maramara efɔdi wo naa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ti na. 28 Pàa pan nuwɔ taanyaara ni, naa fitanla sinmɛ ni, naa mba pe ma wo yaraga na mbege wɔ Yɛnŋɛlɛ kan konaa wusuna nuwɔ taan ni. 29 Tunŋgo ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ma yo pe pye, Izirayɛli woolo mbele fuun pàa pye naga jaa mbe yarikanra kan nandanwa ni ki tunŋgo ki pyewe pi na, pè si pan pe nayinmɛ yarikanra ti ni, ki naŋa naa ki jɛlɛ, mari kan li yeri.
Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ki gbegelefɛnnɛ
30 Kona, a Moyisi wì si Izirayɛli woolo pe pye fɔ: «Ye wele, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì Uri pinambyɔ Bezaleyɛli wi wɔ ma yiri wa Zhuda cɛnlɛ li ni. Uri to wo lawi ŋa Huri. 31 Yawe Yɛnŋɛlɛ lìli yinnɛ li le wi ni maa yin, maa kan kajɛnmɛ naa tijinliwɛ konaa kapyɔ tunndo yɛgɛ jɛnmɛ ni mbaa tunndo cɛnlɛ pyew ti piin. 32 Wi mbe ya mbaa kapyɔ tunndo fɔnndɔ jatere taa, mbaa ti gbegele tɛ ni, naa warifuwe konaa tuguyɛnrɛ ni. 33 Wi mbe ya mbaa sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ti tɛni mbaa ti sogolo ti yɛɛ ni, konaa mbaa tire tɛni la kapyɔ tunndo cɛnlɛ pyew ti piin. 34 We Fɔ wì tijinliwɛ kan wi yeri, konaa maa kan fun Ahisamaki pinambyɔ Oholiyabu wi yeri, wo ŋa wì yiri wa Dan cɛnlɛ li ni, paa leele pe nari kapyɔ tunndo pyewe pi ni. 35 Wì tijinliwɛ kan pe yeri paa tunndo cɛnlɛ pyew ti piin, mbaa yaara tɛni, mbaa yaara yanlɛrɛ gbegele, mbaa paara ti sɔgɔ ŋganra jese ni, naa kondoro jese ni, naa jese yɛɛn kpanyi ni konaa lɛn jese ŋgbaan ni, mbaa tunndo cɛnlɛ pyew ti piin konaa mbaa kapyɔ tunndo fɔnndɔ jatere taa.»