Yɛnŋɛlɛ làa konɔ kan Moyisi wi yeri ma yo wila kee
33
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para naa Moyisi wi ni ma yo fɔ: «Yiri na ki laga ŋga ki ni, maa kee mboro naa leele mbele mà yirige wa Ezhipiti tara pe ni; ye kari wa tara nda mìla wugu Abirahamu naa Izaki konaa Zhakɔbu pe kan ma yo mi yaa kari kan pe setirige piile pe yeri ti ni. 2 Mi yaa na mɛrɛgɛ wi torogo wi keli ye yɛgɛ, mbe Kana tara fɛnnɛ, naa Amɔri cɛnlɛ woolo, naa Hɛti cɛnlɛ woolo, naa Perɛzi cɛnlɛ woolo, naa Hɛvi cɛnlɛ woolo konaa Zhebusi cɛnlɛ woolo pe purɔ mbe pe yirige wa ki tara ti ni. 3 Wi yaa ye yɛgɛ sin mbe kari ye ni wa tara nda ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ni na fuun ti ni. Ɛɛn fɔ, mi jate se pinlɛ ye ni mbe kari, nakoma ye yaa kaga kan mbe ye tɔngɔ mbe ye kɔ konɔ, katugu ye yɛn leele mbele pe ma yiri ma je.»
4 Naa leele pàa kaa ki sɛnŋgbanra ti logo, a pe jatere wì si piri pe na; ki kala na lere wo wa sila wi yɛɛ fere. 5 Ma si yala, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki konɔ kan Moyisi wi yeri ma yo wigi yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ: «Ye yɛn leele mbele pe ma yiri ma je. Na mi ka pinlɛ ye ni sa ye torogo wagati jɛnri ni, pa mi yaa ye tɔngɔ mbe ye kɔ. Ki kala na, ye ye yɛɛ fereyaara ti wɔ, pa kona mi yaa ŋga pye, mi yaa ki jɛn.» 6 Mbege lɛ le Izirayɛli woolo pe yirisanga wi ni wa Horɛbu yanwiga ki na, a pè si pe yɛɛ fereyaara ti yaga, pe woro nari nii.
Filisaga paraga go ki sɛnrɛ
7 Kìla pye na paga sa paara yinrɛ cɛnsaga ki kan, Moyisi wi ma paraga go ki kɔlɔgi ma saa ki kan wa paara yinrɛ cɛnsaga ki puŋgo na, maga lali ki ni, nɛɛ ki yinri filisaga paraga go. Na lere wa kaa jaa mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li yewe kala la ni, wi ma yiri wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni, mbe kari wa filisaga paraga go ki ni. 8 Na Moyisi wi kaa kee wa ki paraga go ki ni sanga ŋa ni, leele pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe ma yiri ma yereyere wa pe paara yinrɛ ti yeyɔnrɔ ti na, naa wele fɔ wi ma saa toro ma ye wa ki ni. 9 Na Moyisi wiga ye wa paraga go ki ni sanga ŋa ni, kambaaga titɔnlɔgɔ yerege ki ma tigi ma yere wa paraga go ki yɔn na. Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛɛ la para Moyisi wi ni. 10 Leele pe ni fuun pe maa kambaaga titɔnlɔgɔ yerege ki yaan kì yere wa paraga go ki yɔn na. Kona pe ni fuun nuŋgba nuŋgba, pe mɛɛ fɔli mali gbɔgɔ wa pe paara yinrɛ yeyɔnrɔ ti na. 11 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye na para Moyisi wi ni gbɔgɔyi, paa yɛgɛ ŋga na lere maa para wi wɔnlɔ ni we. Ko puŋgo na Moyisi wi mɛɛ sɔngɔrɔ ma kari wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni. Ɛɛn fɔ, lefɔnŋɔ ŋa wìla pye wi tunmbyee, Nuni pinambyɔ Zhozuwe we, wo ma koro wa paraga go ki ni.
Moyisi wìla Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri li pinlɛ pe ni
12 Kona, a Moyisi wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li pye fɔ: «Logo na yeri we Fɔ. Màa ki konɔ kan na yeri ma yo mbaa ki leele mbele pe yɛgɛ sinni. Ɛɛn fɔ, lere ŋa ma yaa taga na na wila na sari, mɛɛ si wo naga na na. Ma si yala, màa ki yo na kan ma yo màla wɔ ma yɛɛ kan, ma ti a na kala lɔ̀ɔn ndanla. 13 Ma yɛɛ yaga, na kaa pye kaselege, na kala lɔɔn ndanla, ŋga ma yɛn na sɔnri ma ti mbege jɛn; pa kona mi yaa ma jɛn jɛŋgɛ, na kala li yaa ma ndanla naa jɛŋgɛ. Maa ki jate fun fɔ ki leele mbele pe yɛn ma woolo.»
14 A Yɛnŋɛlɛ lì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Mi jate mi yaa sɔɔn torogo konaa mbaa ma go singi.»
15 A Moyisi wì sho naa fɔ: «Na kaa pye mboro jate ma se sa we torogo, maga ka we pye we yiri laga ki laga ŋga ki ni. 16 Na mɛɛ sa we torogo, pe yaa ki jɛn mɛlɛ mbe yo mi naa ma woolo pe ni, we kala li yɛn mɔɔ ndanla? Kaawɔ ma sa we torogo ko ki yaa ki naga fɔ we yɛn we yɛ tara woolo sanmbala pe ni.»
17 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi yɔn sogo ma yo fɔ: «Ŋga mà yɛnri mi yaa ko fun ki pye, katugu ma kala lìlan ndanla, a mɔ̀ɔ wɔ.»
18 A Moyisi wì sho naa fɔ: «Ki yaga mɔɔ gbɔgɔwɔ pi naga na na.»
19 Kona, a Yɛnŋɛlɛ lì sho naa fɔ: «Mi yaa toro ma yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbanla kajɛŋgɛ pyege ki ni fuun ki naga ma na, mbege yari ma yɛgɛ sɔgɔwɔ yɛgɛ ŋga na mi yɛn. Mi yaa lere ŋa yinriwɛ ta, mi yaa wo yinriwɛ ta. Lere ŋa yuŋgbɔgɔrɔ yaa pye na na, wo yuŋgbɔgɔrɔ yaa pye na na 20 A lì sho naa fɔ: «Ma se ya mbanla yɛgɛ ki yan, katugu lewee se ya mbanla yɛgɛ ki yan, mbe koro yinwege na.»
21 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho naa fɔ: «Laga ka yɛn na na tanla tɔɔn, walaga yi, pan ma yere laga ki na. 22 Na mi kaa toro mbaa na gbɔgɔwɔ pi nari sanga ŋa ni, mi yaa ma le wa ki walaga ki wege ki ni, mbɔɔn tɔn na kɛɛ ki ni fɔ mbe sa toro mbe kɔ. 23 Ko puŋgo na, mi yaa na kɛɛ ki laga ma na, kona ma mbe ya mbanla pɔgɔlɔ ke yan; katugu lere se ya mbanla yɛgɛ ki yan.»