Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki gbegelefɛnnɛ
31
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para naa Moyisi wi ni ma yo fɔ: 2 «Wele, mì Uri pinambyɔ Bezaleyɛli wi wɔ ma yiri wa Zhuda cɛnlɛ li ni. Uri to wo lawi ŋa Huri. 3 Mìlan yinnɛ li le wi ni, a lùu kan kajɛnmɛ, naa tijinliwɛ ni konaa kapyɔ tunndo ti yɛgɛ jɛnwɛ pi ni. 4 Wi mbe ya mbaa kapyɔ tunndo fɔnndɔ jatere taa, mbaa ti gbegele tɛ ni, naa warifuwe konaa tuguyɛnrɛ ni. 5 Wi mbe ya mbaa sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ti tɛni mbaa ti sogolo ti yɛɛ ni, konaa mbaa tire tɛni. Ko kɔrɔ wo yɛn fɔ wi mbe ya mbe tunndo cɛnlɛ pyew ti pye. 6 Mì Ahisamaki pinambyɔ Oholiyabu wi kan wi yeri wila wi sari, ma yiri wa Dan cɛnlɛ li ni. Mì tijinliwɛ gbɔɔ kan kapyɔ jɛnfɛnnɛ pele yeri fun, jaŋgo pe ŋga fuun mì yo ma kan ki gbegele. 7 Pe filisaga paraga go ki gbegele, naa yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi ni, naa wi yaritɔnŋgɔ ŋga ki yɛn kapere ti kasulugo pyesaga ki ni, naa filisaga paraga go ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni; 8 naa tabali wo naa wi tunŋgo pyeyaara ti ni, naa fitanladaga wi ni, poo gbegele tɛ piiri ni konaa wi tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni, naa wusuna nuwɔ taan wi ma sogo saraga wɔsaga ŋga na ki ni; 9 naa saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na ki ni, naa ki tunŋgo pyeyaara ti ni fuun ti ni, naa jogoyaraga konaa ki tatɛgɛ ki ni; 10 naa yaripɔrɔ nda pe yaa la nii mbaa tunŋgo piin ti ni, naa saraga wɔfɔ Arɔn wi yaripɔrɔ nda ti yaa tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan ti ni, naa wi pinambiile pe yaripɔrɔ nda pe yaa la nii mbaa saraga wɔgɔtunŋgo ki piin ti ni; 11 naa sinmɛ kpoyi konaa wusuna nuwɔ taan ŋa wi yaa tɛgɛ wa cɛnsaga paraga go ki ni wi ni. Kapyɔ jɛnfɛnnɛ pe yaa ki tunndo ti ni fuun ti pye, mbe yala sɛnrɛ nda fuun mì yo ti ni.»
Zhufuye cɛnpilige ki sɛnrɛ
12 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para naa Moyisi wi ni ma yo fɔ: 13 «Ki yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ paa cɛnpilige ki cɛɛn, katugu ki yɛn paa kacɛn yɛn mi naa yoro sɔgɔwɔ, naa ye setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe sɔgɔwɔ. Ki yɛn naga nari fɔ muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ na lì ye pye kpoyi. 14 Ki kala na, yaa cɛnpilige ki cɛɛn, katugu ki yɛn ma tɛgɛ ki yɛ ye kan. Lere ŋa fuun kaga jɔgɔ wi daga poo gbo. Lere ŋa fuun ka tunŋgo ka pye ki pilige ki ni, poo purɔ poo wɔ wa wi woolo pe sɔgɔwɔ. 15 Ye yaa la tunŋgo piin piliye kɔgɔlɔni ni yapelege ki ni, pilige kɔlɔshyɛn wogo ko ki yɛn cɛnpilige ye, ma pye wogopilige ŋga kì tɛgɛ ki yɛ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na kan. Lere ŋa fuun ka tunŋgo pye cɛnpilige ki ni, wi daga poo gbo. 16 Yoro Izirayɛli woolo yaa cɛnpilige ki cɛɛn suyi, yoro naa ye setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na pe ni; katugu ki yɛn yɔn finliwɛ mba pi yɛn kɔsaga fu. 17 Ki pilige ki yaa pye kacɛn ŋa wi yɛn kɔsaga fu mi naa yoro Izirayɛli woolo ye sɔgɔwɔ; katugu mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ mì naayeri wo naa tara ti gbegele piliye kɔgɔlɔni ni, ki pilige kɔlɔshyɛn wogo ki na, a mì si wogo
Yɔn finliwɛ sɛnrɛ tìla pye ma yɔnlɔgɔ sinndɛɛrɛ papara papara nda na
18 Naa Yɛnŋɛlɛ làa kaa para Moyisi wi ni ma saa kɔ, wa Sinayi yanwiga ki na, a lì si sinndɛɛrɛ papara papara shyɛn nda lo jate làa yɔn finliwɛ sɛnrɛ ti yɔnlɔgɔ ti na ti kan wi yeri.