Wusuna nuwɔ taan wi yaa la sori saraga wɔsaga ŋga na ki gbegewe
30
1 «Ma ti pe saraga wɔsaga ka gbegele akasiya tige ni, mbaa wusuna nuwɔ taan wi sori wa ki na. 2 Saraga wɔsaga ki kanŋgɔlɔyɔ tijɛrɛ yi yaa pye ja. Ki kanŋgɔlɔ nuŋgba pyew, ki yaa pye mɛtɛrɛ kɔngɔ, ki yagawa pi yaa pye mɛtɛrɛ nuŋgba. Ma ti pe yɛnŋgɛlɛ tɛ pe ke yirige wa ki yɛngɛlɛ tijɛrɛ ke na, ke pinlɛ ke pye ki ni nuŋgba. 3 Ma ti pe tɛ piiri wo ki lagapyew ki na, ki gona wo naa ki kanŋgara, naa ki yɛnŋgɛlɛ ke na. Ma ti pe tɛ wa wo ki yɔn koŋgo ki na kɛɛrɛ mbege maga mbege fili. 4 Ma ti pe tɛ ŋgereye shyɛnzhyɛn gbegele, peyi kankan saraga wɔsaga ki kɛyɛn shyɛn yan yì yɛgɛ wa yi yɛɛ yeri yi na, wa ki yɔn kɛɛrɛ ki nɔgɔ, jaŋgo paa ki lɛkanŋgagala ke nii wa yi ni, mbaa ki lee. 5 Ma ti pe ki kanŋgagala ke gbegele akasiya tige ni, pe tɛ wo ke na pe ke tɔn. 6 Ma ti pege saraga wɔsaga ki tɛgɛ wa paraga ŋga pè pɔ ma Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki kɔn shyɛn ki yɛgɛ, ko ŋga yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi yɛn wa ki puŋgo na we, wa kapere ti kasulugo pyesaga ŋga ki yɛn wi yaritɔnŋgɔ ki yɛgɛ. Pa mi yaa kaa finli wa ma ni. 7 Arɔn wi yaa ti paa wusuna nuwɔ taan wi sori wa ki na pinliwɛ pyew, na wi kaa fitanlaye pe gbɛgɛlɛ sanga ŋa ni wa laga kpoyi ki ni we. 8 Yɔnlɔkɔgɔ pyew, wi yaa ti pe wusuna nuwɔ taan wa sogo wa ki na, na wi kaa jaa mbe fitanlaye pe mu sanga ŋa ni we. Ye yaa la wusuna nuwɔ taan wi sori suyi mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ, yoro naa ye setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na pe ni. 9 Yaga ka wusuna nuwɔ taan wa yɛgɛ sogo wa ki na, na ŋa cɛnlɛ mì naga wo wa ma. Yaga ka saraga sogowogo, naa muwɛ saraga konaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo to ta wɔ wa ki na saraga. 10 Yɛlɛ pyew, Arɔn wi yaa kapere ti kala yagawa ja kapyege ki pye saraga wɔsaga ki yɛnŋgɛlɛ ke na pyesaga nuŋgba. Yaayogo ŋga pè gbo mbe kapere ti kala yagawa ja, wi yaa ki kasanwa pa fafa ke na. Ye setirige piile mbele fuun pe yaa yiri puŋgo na, paa ki kapyege ŋga ki piin yɛlɛ pyew pyesaga nuŋgba. Ki saraga wɔsaga ki yaa pye jɛŋgɛ kpoyi mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na kan.»
Yaara nda ti yaa wɔ mbe Izirayɛli woolo pe go shɔ
11 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni naa ma yo fɔ: 12 «Na ma kaa Izirayɛli woolo sanmbala pe jinri sanga ŋa ni, pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yaa penjara ta sara mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri mbe pe yɛɛ go shɔ; jaŋgo ki jirige ki ka ka ti jɔlɔgɔ mbe to ye na. 13 Lere ŋa fuun pe yaa ka jiri, wi yaa warifuwe pyɔ nuŋgba sara, ŋa wi nuguwɔ pi yaa pye giramu kaŋgurugo, mbe yala laga kpoyi ki warifuwe pyɔ walaga ki nuguwɔ pi ni. Ki warifuwe pyɔ wi yaa wɔ yarikanga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri. 14 Lere o lere pe yaa ka jiri ki jirige ki na, mbege lɛ mbele pè ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, pe yaa yarikanga ki kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri. 15 Penjara fɔ wii daga mbe kan mbe wɛ ki warifuwe pyɔ walaga ki na; fyɔnwɔ fɔ wii daga mbe kan mbe tigi ki warifuwe pyɔ walaga ki na. Lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yaa ki penjara ti wɔ mberi kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri yarikanga, mbe ta mboo yɛɛ go shɔ. 16 Ma yaa ki go shɔgɔ penjara ti shɔ Izirayɛli woolo pe yeri mberi tɛgɛ mbaa filisaga paraga go ki tunŋgo ki piin ti ni. Ti yaa ti mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ mbaa jatere piin ki na fɔ yè ye go shɔgɔ penjara ti kan.»
Jogoyaraga ki gbegewe
17 Ko puŋgo na, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para naa Moyisi wi ni ma yo fɔ: 18 «Ma ti pe jogoyaraga gbegele tuguyɛnrɛ ni, naa ki nɔgɔna cɛnyaraga ni. Maga tɛgɛ filisaga paraga go konaa saraga wɔsaga ti sɔgɔwɔ pi ni, ma tɔnmɔ le wa ki ni maga yin saraga wɔfɛnnɛ pe yɛɛ jogowo pi mɛgɛ ni. 19 Arɔn naa wi pinambiile pe yaa ki tɔnmɔ pi tɛgɛ mbaa pe kɛyɛn naa pe tɔɔrɔ ti jori pi ni. 20 Na pe kaa yiin wa filisaga paraga go sanga ŋa ni, pe yaa pe kɛyɛn naa pe tɔɔrɔ ti jogo wa ki tɔnmɔ pi ni gbɛn; konaa na pe kaa jaa mbe fulo wa saraga wɔsaga ki tanla mbe tunŋgo pye wa ki na, mbe saara nda pe ma sogo ta wɔ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri we, jaŋgo paga ka ku. 21 Pe yaa la pe kɛyɛn naa pe tɔɔrɔ ti jori jaŋgo paga ka ku. Ko yɛn kondɛgɛlɛ na li yɛn kɔsaga fu ma Arɔn naa wi setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe kan.»
Sinmɛ mba pe ma wo yaraga na mbege wɔ Yɛnŋɛlɛ kan
22 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni naa ma yo fɔ: 23 «Nuwɔ taanyaara nda fuun ti yɛn jɛndɛ ma wɛ ti ni fuun na, ma ta lɛ: Nda pe yinri miiri ti tɔnmɔ culo kɔgɔlɔni, naa sinamɔmu timuwɛ nuwɔ taan culo taanri, naa kanɛli timuwɛ nuwɔ taan culo taanri, 24 naa kasi timuwɛ nuwɔ taan culo kɔgɔlɔni, mbe yala laga kpoyi ki taanlayaraga ki nuguwɔ pi ni, konaa oliviye tige pire sinmɛ litiri kɔgɔlɔni ni. 25 Ma ti nuwɔ taanyaara gbegelefɔ wa mberi pinlɛ ti yɛɛ ni, wiri gbegele sinmɛ nuwɔ taan. Pi yaa pye sinmɛ kpoyi, pe kaa jaa mbe yaraga ka le na kɛɛ, pe yaa pa wo ki na. 26 Ko sinmɛ po pawi ma yaa wo filisaga paraga go ki na, naa yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi na, mberi le na kɛɛ; 27 naa tabali wo naa wi tunŋgo pyeyaara ti na; naa fitanladaga wo naa wi tunŋgo pyeyaara ti na; naa wusuna nuwɔ taan wi ma sogo saraga wɔsaga ŋga na ki na; 28 naa saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na konaa ki tunŋgo pyeyaara ti na; naa jogoyaraga konaa ki tatɛgɛ ki na, mberi le na kɛɛ. 29 Ma yaa ki yaara ti tɛgɛ ti yɛ na kan, pa ti yaa pye jɛndɛ kpoyi. Yaraga ŋga fuun ka jiri ka na, ki yaa pye kpoyi fun. 30 Ma yaa ki sinmɛ pa wo Arɔn naa wi pinambiile pe na mbe pe pye kpoyi jaŋgo paa saraga wɔgɔtunŋgo piin na kan.
31 «Ko puŋgo na, maga yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ: ‹Ki sinmɛ mba pi yɛn sinmɛ kpoyi, ma tɛgɛ pi yɛ mi ŋa Yɛnŋɛlɛ na kan ye setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na pe sɔgɔwɔ. 32 Lere si daga mbe pa fa wi yɛɛ na; lere si daga mbege sinmɛ cɛnlɛ pa gbegele ki gbegelelɔmɔ nuŋgba pi na. Pi yɛn kpoyi, yaa pi jate kpoyi fun. 33 Na lere wa ka sinmɛ pa gbegele pi yiri ki woo mba pi kɔrɔgɔ, mboo fa lere wa yɛgɛ na, ŋa wi woro saraga wɔfɔ, ki daga pege fɔ wi wɔ wa wi woolo pe sɔgɔwɔ.› »
Wusuna nuwɔ taan wi gbegewe
34 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye naa fɔ: «Nuwɔ taanyaara ta lɛ naa: Nda pe yinri sitakite, naa ɔnikisi konaa galibanumu. Ma wusuna nuwɔ taan piiri taga wa ti na; ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti lɛgɛ ti yalayala. 35 Ma ti nuwɔ taanyaara gbegelefɔ wa mberi pinlɛ ti yɛɛ ni, wi wusuna nuwɔ taan piiri gbegele, ŋa wi yaa pye kpoyi. Wi yaa wi gbegele kɔ ni. 36 Ma ti pe wa sun poo pye muwɛ, ma saa tɛgɛ wa filisaga paraga go ki ni, wa yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi yɛgɛ sɔgɔwɔ, wa laga ŋga mi yaa la finli ma ni we. Ye yaa laa jate pi yɛn jɛmbɛ kpoyi. 37 Yaga ka ki wusuna nuwɔ taan cɛnlɛ wa gbegele ki gbegelelɔmɔ nuŋgba pi na ye yɛɛ kan. Yaa wi jate paa yaraga kpoyi yɛn. 38 Na lere wa ka wi cɛnlɛ wa gbegele, mbaa wi gbɔɔn la yɔgɔri wi nuwɔ taan pi kala na, wi daga poo wɔ wa wi woolo pe sɔgɔwɔ