Saraga wɔfɛnnɛ pe tɛgɛwɛ
29
1 «Ŋga ma yaa pye mbe Arɔn naa wi pinambiile pe pye kpoyi mbe pe tɛgɛ pe yɛ, jaŋgo paa saraga wɔgɔtunŋgo piin na kan ki ŋga:
«Ma yaa napɔlɔ yirifɔnŋɔ nuŋgba naa simbapɛnɛ shyɛn yigi, pe pye jɛrɛgisaga fu, 2 mbe leve fu buru taga wa, naa leve fu gato ŋa pè gbɔn sinmɛ ni, naa leve fu wɔn ŋa pè wa yarilire nda pe yinri furoma ti muwɛ pa ni, ma sinmɛ yanragi yanragi wi na. 3 Ma ti ni fuun ti le kanjapige nuŋgba ni, ma kari ti ni wa cɛnsaga paraga go ki ni, mbe pinlɛ napɔlɔ wo naa simbapɛnɛ shyɛn pe ni.
4 «Ma kari Arɔn naa wi pinambiile pe ni wa filisaga paraga go ki yɔn na wa nawa, ma ti pe woli tɔnmɔ ni. 5 Ko puŋgo na, yaripɔrɔ nda tì tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan, mari le Arɔn wi na, to ti yɛn derigbɔgɔ naa deritɔnlɔgɔ, naa efɔdi wo naa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki ni; Kurusijara ŋa wi yaa tɛgɛ mbe efɔdi wi pɔ mɛɛ wi pɔ. 6 Ma gbɔgɔwɔ njala li kan Arɔn wi kan. Yɔɔnrɔ ti yɛn tɛ paparapa ŋa na, maa pɔ wa gbɔgɔwɔ njala li na. 7 Ma sinmɛ kpoyi pa lɛ maa wo wa Arɔn wi go ki na, mboo wɔ na kan. 8 Ko puŋgo na, mɛɛ Arɔn wi pinambiile pe pye pe fulo wa ma tanla, mɛɛ pe deritɔɔnrɔ ti lele pe kan, 9 ma pe kurusijaraye pe pɔpɔ pe kan, ma pe njagala ke kankan pe kan. Saraga wɔgɔtunŋgo ki yaa pye pe wogo fɔ sanga pyew.
«Pa ma yaa Arɔn wo naa wi pinambiile pe tɛgɛ saraga wɔgɔtunŋgo ki na yɛɛn.
10 «Ma kari napɔlɔ yirifɔnŋɔ wi ni wa filisaga paraga go ki yɛgɛ wa laga nawa, Arɔn naa wi pinambiile pe pe kɛyɛn yi tagataga wa wi go ki na. 11 Mɛɛ napɔlɔ yirifɔnŋɔ wi kɔnli na yɛgɛ sɔgɔwɔ, wa filisaga paraga go ki yɔn na wa nawa. 12 Ma napɔlɔ yirifɔnŋɔ wi kasanwa pa lɛ ma yombɛlɛ li ni, maa fafa wa saraga wɔsaga ki yɛnŋgɛlɛ ke na, mɛɛ sanmba pi wo wa saraga wɔsaga ki nɔgɔna cɛnyaraga ki na maga maga, maga fili. 13 Ko puŋgo na, ma yanlaga ŋga kì lara ti tɔn ki laga, naa yiripɔlɔ wi ni, naa jinŋgele shyɛn koro naa ke yanlaga ki ni. Ma ti ni fuun ti sogo wa saraga wɔsaga ki na. 14 Ɛɛn fɔ, ma yaa napɔlɔ wi kara sannda, naa wi sɛlɛgɛ konaa wi lara ti sogo wa paara yinrɛ cɛnsaga ki puŋgo na. Ko yaa pye saraga mbe kapere kala yagawa ja.
15 «Ko puŋgo na, ma yaa simbapɛnɛ nuŋgba lɛ, Arɔn naa wi pinambiile pe yaa pe kɛyɛn yi tagataga wa wi go ki na. 16 Ma yaa simbapɔlɔ wi kɔnli mboo kasanwa pi tɔgɔ, mboo yanragi yanragi saraga wɔsaga ki kanŋgara ti ni fuun ti na. 17 Ko puŋgo na, ma simbapɔlɔ wi kɔɔnlɔ, maa lara naa wi saanra ti jogo, mari taga wa wi kara nda mà kɔɔnlɔ to naa wi go ki na. 18 Ma yaa simbapɔlɔ wi kara ti ni fuun ti sogo wa saraga wɔsaga ki na. Ki yaa pye saraga sogowogo ŋga yè wɔ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, saraga ŋga pe ma sogo, ki nuwɔ taan pi yɛn mala ndanla.
19 «Ma yaa simbapɔlɔ shyɛn woo wi lɛ, Arɔn naa wi pinambiile pe pe kɛyɛn yi tagataga wa wi go ki na. 20 Mɛɛ simbapɔlɔ wi kɔnli maa kasanwa pa lɛ maa fafa wa Arɔn naa wi pinambiile pe kalige nuŋgbogolo ke na, wa laga ŋga pe ma nuŋgbolo li furu, mbe pa fafa wa pe kalige kɛyɛn yombɛgbɔrɔ naa pe kalige tɔɔrɔ yombɛgbɔrɔ ti na. Ko puŋgo na, mɛɛ kasanwa sanmba pi yanragi yanragi wa saraga wɔsaga ki kanŋgara ti na. 21 Kasanwa mba wa saraga wɔsaga ki na, ma pa lɛ, naa sinmɛ kpoyi pa ni, mari yanragi yanragi Arɔn naa wi yaripɔrɔ ti na konaa wi pinambiile naa pe yaripɔrɔ ti na. Ki ka pye ma, Arɔn wo naa wi pinambiile pe ni, pe yaa pye kpoyi, konaa pe yaripɔrɔ ti ni.
22 «Ma yaa simbapɔlɔ wi yanlaga ki lɛ, naa wi naga ki ni, naa wi yanlaga ŋga ki ma lara ti tɔn ki ni, naa yiripɔlɔ wi ni, naa wi jinŋgele koro naa ke yanlaga ki ni konaa wi kalige jegbɔlɔ li ni. Wo wi yɛn simbapɔlɔ ŋa pe ma wɔ saraga mbe lere tɛgɛ tunŋgo na. 23 Leve fu buru wi yɛn kanjapige ŋga ni, ko ŋga ki yɛn ma tɛgɛ wa na yɛgɛ sɔgɔwɔ, ma buru wa wɔ wa ki ni nuŋgba, naa gato ŋa pè wa sinmɛ ni nuŋgba ni konaa wɔn nuŋgba ni. 24 Ma ki yaara ti ni fuun ti le Arɔn naa wi pinambiile pe kɛɛ, peri yirige peri kan saraga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri. 25 Ko puŋgo na, mari shɔ pe yeri, ma ti peri sogo wa saraga wɔsaga ki na, wa saraga sogowogo ki go na. Ki yaa pye saraga ŋga pe ma sogo, ki wirige nuwɔ taan pi yɛn ma mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na ndanla. 26 Ma simbapɔlɔ shyɛn woo ŋa wì wɔ saraga mbe Arɔn wi tɛgɛ tunŋgo ki na, wi ndige ki lɛ, maga yirige maga kan saraga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri. Ko puŋgo na, ki ndige ki yaa pye ma tasaga.
27 «Simbapɔlɔ ŋa wi yaa pye saraga mbe Arɔn naa wi pinambiile pe tɛgɛ tunŋgo ki na, maa ndige naa wi jegbɔlɔ li ni ti lɛ, mari yirige mari kan saraga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri. 28 Ti yaa pye Arɔn naa wi pinambiile pe tasaga. Ki yɛn kondɛgɛlɛ na li yaa pye kɔsaga fu Izirayɛli woolo pe kan; katugu ki yɛn yarikanga, pe yaa la ki yarikanra ti lagala wa nayinmɛ saara ti na, mbaa ti kaan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri.
29 «Arɔn wi kuŋgɔlɔ, wi yaripɔrɔ nda tì tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan, yeri kan wi pinambiile pe yeri, na paga sinmɛ kpoyi wo pe na mbe pe tɛgɛ tunŋgo ki na pilige ŋga ni we. 30 Arɔn wi pinambiile pe ni, ŋa wi yaa ka cɛn wa wi yɔnlɔ, mbe pye saraga wɔfɔ, mbaa yiin wa filisaga paraga go ki ni, mbaa tunŋgo piin wa laga kpoyi ki ni, wi yaa ki yaripɔrɔ ti le sa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn.
31 «Ko puŋgo na, simbapɔlɔ ŋa pe ma wɔ saraga ma lere tɛgɛ saraga wɔgɔtunŋgo ki na, yoo kara ti sɔgɔ laga kpoyi ka ni. 32 Arɔn naa wi pinambiile pe ni, pe yaa simbapɔlɔ wi kara ti ka konaa buru ŋa wa kanjapige ki ni wi ni, wa filisaga paraga go ki yɔn na. 33 Poro cɛ pe yaa ki yarikanra ti ka, to nda pè tɛgɛ ma pe kapere ti kasulugo ki pye, ma pe pye kpoyi, naa pè pe tɛgɛ saraga wɔgɔtunŋgo ki na we. Lere wa yɛgɛ si daga mbe ta ka, katugu ti yɛn kpoyi. 34 Ki yaayogo ŋga pè gbo ma lere wi tɛgɛ tunŋgo ki na, na ki kara ta ka wɔnlɔ mbe yiri, naa buru wa ni, yeri sogo. Lere si daga mbe ta ka, katugu ti yɛn yaara nda ti yɛn kpoyi.
35 «Kapyege ŋga ki yaa pye Arɔn naa wi pinambiile pe kan mbe pe tɛgɛ tunŋgo ki na, maga pye ma cɛ piliye kɔlɔshyɛn ni, paa yɛgɛ ŋga na mìla ki yo ma kan we. 36 Pilige nuŋgba nuŋgba pyew, ma yaa napɔlɔ nuŋgba wɔ saraga mbe kapere ti kala yagawa ja. Ki saraga ŋga ma yaa wɔ mbe kapere ti kala yagawa ja, ko ma yaa tɛgɛ mbe saraga wɔsaga ki pye kpoyi. Ko puŋgo na, ma yaa sinmɛ kpoyi wo ki na mbege le mi ŋa Yɛnŋɛlɛ na kɛɛ. 37 Ma yaa kapere ti kala yagawa ja kapyege ki pye saraga wɔsaga ki na sa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn, mbege le na kɛɛ. Ko puŋgo na, ki yaa pye jɛŋgɛ kpoyi, yaraga o yaraga ka jiri ki na, ki yaa pye kpoyi fun.
Saara sogoworo nda ti yaa la woo pilige pyew
38 «Saraga ŋga ma yaa la woo wa saraga wɔsaga ki na pilige pyew ki ŋga: Simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ shyɛn, mbele pè ta yɛlɛ nuŋgba nuŋgba. Ki saraga ki daga mbaa woo suyi. 39 Ma yaa nuŋgba wɔ saraga pinliwɛ ni, mbe sanŋa wi wɔ saraga yɔnlɔkɔgɔ yɛgɛ ni. 40 Ma yaa muwɛ saraga culo taanri taga simbapɔlɔ yirifɔnŋɔ ŋa wi yaa wɔ pinliwɛ ni wi na, mba pè oliviye tige pire sinmɛ piiri litiri nuŋgba naa kɔngɔ pinlɛ pi ni, mberi wɔ saraga. Duvɛn saraga ŋga pe ma wo, ma yaa wi litiri nuŋgba naa kɔngɔ taga simbapɔlɔ yirifɔnŋɔ koŋgbanŋa wi na. 41 Ma yaa simbapɔlɔ yirifɔnŋɔ shyɛn woo wi wɔ saraga yɔnlɔkɔgɔ yɛgɛ ni. Yarikanra nda tì taga pinliwɛ woo wi na, to nda ti yɛn muwɛ, naa sinmɛ konaa duvɛn, mari cɛnlɛ nuŋgba ti taga yɔnlɔkɔgɔ woo wi na. Ki yɛn saraga ŋga pe ma sogo, ki nuwɔ taan pi yɛn ma mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na ndanla. 42 Ki yɛn saraga sogowogo ŋga ye setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na, pe yaa la woo suyi wa filisaga paraga go ki yɔn na, mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ. Pa mi yaa la finli wa ye ni, mbaa para ma ni.
43 «Ko laga koyi mi yaa kaa finli wa Izirayɛli woolo pe ni. Na gbɔgɔwɔ pi yaa ka ki laga ki pye kpoyi. 44 Mi yaa filisaga paraga go konaa saraga wɔsaga ti tɛgɛ ti yɛ na yɛɛ kan. Mi yaa Arɔn naa wi pinambiile pe pye kpoyi, paa saraga wɔgɔtunŋgo piin na kan. 45 Mi yaa cɛn laga yoro Izirayɛli woolo ye sɔgɔwɔ, mbe pye ye Yɛnŋɛlɛ. 46 Kona ye yaa ki jɛn mbe yo muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le; mì ye yirige ma ye wɔ wa Ezhipiti tara, jaŋgo mbe cɛn laga ye sɔgɔwɔ. Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le.»