Saraga wɔfɛnnɛ pe yaripɔrɔ ti gbegewe
28
1 «Mboro Moyisi, ma ndɔ Arɔn naa wi pinambiile Nadabu, naa Abiyu, naa Eleyazari konaa Itamari pe wɔ wa Izirayɛli woolo sanmbala pe sɔgɔwɔ, ma pe fulo ma yɛɛ tanla, jaŋgo paa saraga wɔgɔtunŋgo piin na kan. 2 Ma yaripɔrɔ gbegele ma ndɔ Arɔn wi kan, nda ti yaa tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan, tila wi gbɔgɔwɔ pi nari konaa mbe ti paa wi jate. 3 Maga yo kapyɔ jɛnfɛnnɛ pe ni fuun pe kan, poro mbele mì tijinliwɛ pi kan pe yeri, fɔ pe Arɔn yaripɔrɔ ti gbegele, mboo tɛgɛ wi yɛ, wila saraga wɔgɔtunŋgo ki piin na kan. 4 Yaripɔrɔ nda pe yaa gbegele ti nda: Yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na, naa efɔdi, naa derigbɔgɔ, naa deritɔnlɔgɔ ŋga pè sɔgɔ, naa gbɔgɔwɔ njala na pe yinri turiban konaa kurusijara ni. Pe yaa ki yaripɔrɔ nda tì tɛgɛ ti yɛ ti gbegele ma ndɔ Arɔn wo naa wi pinambiile pe kan, paa ti nii paa saraga wɔgɔtunŋgo ki piin na kan. 5 Pe yaa ti ti tɛ maŋgala ni, naa ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni.
6 «Kapyɔ jɛnfɛnnɛ pe yaa efɔdi wi ti mboo sɔgɔ tɛ maŋgala ni, naa ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni. 7 Ye pajogo maŋgala shyɛn yɔli efɔdi wi yinrɛ shyɛn ti na, jaŋgo ti pinlɛ ti pye nuŋgba. 8 Kurusijara wo naa efɔdi wi ni ti gbegelelɔmɔ pi yaa pye nuŋgba. Ti yaa gbegele fun tɛ maŋgala ni, naa ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni. 9 Ye ɔnikisi sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro shyɛn lɛ, ye Izirayɛli pinambiile pe mɛrɛ ti keregi keregi wa ti na. 10 Ye mɛrɛ kɔgɔlɔni keregi keregi wa sinndɛlɛgɛ koŋgbanŋga ki na, ye mɛrɛ kɔgɔlɔni sannda ti keregi keregi wa sinndɛlɛgɛ shyɛn wogo ki na, mbe yala pe se ma tagala pe yɛɛ na yɛgɛ ŋga na ki ni. 11 Ma ti pe Zhakɔbu pinambiile pe mɛrɛ ti keregi keregi wa ki sinndɛɛrɛ shyɛn ti na paa yɛgɛ ŋga na pe ma mɛgɛ tɛgɛrɛ tɛgɛyaraga ki keregi keregi sinndɛlɛgɛ na we. Sinndɛlɛgɛ keregi keregifɔ mbege tunŋgo ki pye; pege sinndɛɛrɛ ti maramara tɛ piile shyɛn nawa. 12 Ye yaa ki sinndɛɛrɛ shyɛn ti mara efɔdi wi pajogo maŋgala shyɛn ke na. Ti yaa la nandowo kaan Izirayɛli woolo pe wogo ki na. Arɔn wi yaa pe mɛrɛ ti lɛ wa wi pajoro ti na, wa na cɛnsaga paraga go ki ni, mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ; pa kona mi se ka fɛgɛ ye na. 13 Ma yaa ti pege sinndɛɛrɛ ti maramara tɛ piile nawa. 14 Ye tɛ piiri lɛ ye yɔngɔwɔ shyɛn gbegele, pi pye paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa mana pili we; sinndɛɛrɛ nda tì maramara wa tɛ piile pe nawa yoo le ti na.
Yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki gbegewe
15 «Yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na mbaa kiti kɔnkagala ke yɛgɛ woo ki ni, ma ti kapyɔ jɛnfɛnnɛ pege gbegele gbegelelɔmɔ nuŋgba pi na. Ma yaa ti pege gbegele pege sɔgɔ tɛ maŋgala ni, naa ŋganra jese, naa kondoro jese, naa jese yɛɛn kpanyi konaa lɛn jese ŋgbaan ni. 16 Yege kuru yege taga ki yɛɛ na, ki kɛyɛn tijɛrɛ yi pye yi yala. Ki kɛɛ nuŋgba nuŋgba pyew, ki titɔnlɔwɔ pi yaa pye siwiri nuŋgba. 17 Ye sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro maramara wa ki ni, ti pye kologo tijɛrɛ. Ki kologo koŋgbanŋga ki yaa pye sariduwani sinndɛɛrɛ, naa topazi konaa emerodi. 18 Ki kologo shyɛn wogo ki sinndɛɛrɛ ti yaa pye ɛsikaribukili, naa safiri konaa lulu. 19 Ki kologo taanri wogo ki sinndɛɛrɛ ti yaa pye opali, naa agati konaa ametisiti. 20 Ki kologo tijɛrɛ wogo ki sinndɛɛrɛ ti yaa pye kirizoliti, naa ɔnikisi konaa zhasipi. Ye ki sinndɛɛrɛ ti ni fuun ti maramara tɛ pyɔ nawa. 21 Sinndɛɛrɛ ti yaa pye kɛ ma yiri shyɛn mbe yala Izirayɛli pinambiile pe mɛrɛ ti ni. Cɛngɛlɛ kɛ ma yiri shyɛn ke ni, cɛnlɛ nuŋgba mɛgɛ daga mbe keregi keregi sinndɛlɛgɛ nuŋgba na, paa yɛgɛ ŋga na pe ma mɛgɛ tɛgɛrɛ tɛgɛyaraga ki keregi keregi we.
22 «Ma ti pe yɔngɔwɔ shyɛn gbegele tɛ piiri ni, paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa mana pili, mboo le yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki na. 23 Ma ti pe tɛ ŋgereye shyɛn gbegele fun, peyi to wa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki yinrɛ shyɛn ti na. 24 Tɛ yɔngɔwɔ shyɛn poo nuŋgba pɔ ŋgerege nuŋgba na, poo sanmba pi pɔ ŋgerege sanŋga ki na, wa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki yinrɛ shyɛn ti na. 25 Sinndɛɛrɛ shyɛn pèri maramara tɛ piile mbele ni, ma yaa ti pe yɔngɔwɔ shyɛn pi yinrɛ sannda ti pɔpɔ ki tɛ piile pe na, wa efɔdi wi pajogo maŋgala ke na, jaŋgo yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki pye wa yɛgɛ. 26 Ma yaa ti pe tɛ ŋgereye ya yɛgɛ gbegele shyɛn, peyi to yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki na, wa ki nɔgɔna yinrɛ shyɛn ti na, wa ki yɛgɛ ŋga ki yɛn ma mara efɔdi wi na ki na. 27 Ma ti pe tɛ ŋgereye ya yɛgɛ gbegele shyɛn, peyi to wa efɔdi wi pajogo maŋgala shyɛn ke nɔgɔ, wa yɛgɛ kɛɛ ki na, ke yɔlikologo ki tanla, kurusijara ŋa wi yaa tɛgɛ mbe efɔdi wi pɔ ki go na. 28 Yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na, pe yaa ki ŋgereye yi pɔ efɔdi wi tɛ ŋgereye yi na ŋganra mana ni, jaŋgo yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki pye kurusijara ŋa wi yaa tɛgɛ mbe efɔdi wi pɔ wi go na, kiga ka sanga mbe laga wa efɔdi wi na. 29 Yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na mbaa kiti kɔnkagala ke yɛgɛ woo, ko ŋga Izirayɛli cɛngɛlɛ ke mɛrɛ ti yɛn ma keregi keregi ki na, na Arɔn wi kaa yiin sanga ŋa ni wa na cɛnsaga paraga go ki ni, wigi le wigi wa wa wi kotogo ki na. Pa kona, mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mi se fɛgɛ ye na. 30 Mboro Moyisi, yaara nda pe yinri Urimu naa Tumimu, mari le wa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na mbaa kiti kɔnkagala ke yɛgɛ woo ki ni, jaŋgo na Arɔn wi kaa paan wa mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ sanga ŋa ni, ti pye wa wi kotogo ki na. Arɔn wi yaa lari nii lari waa wa wi kotogo ki na sanga pyew mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbe ti wila na nandanwa kala li jɛnni, na wi kaa yoro Izirayɛli woolo ye kiti kɔnkagala ke yɛgɛ woo we.
Saraga wɔfɛnnɛ to wo naa wi pinambiile pe yaripɔrɔ sannda
31 «Arɔn wi yaa efɔdi wi le mboo taga deritɔnlɔgɔ ŋga na, ma ti pege gbegele ŋganra jese ni. 32 Ma ti pege yɔlɔgɔ ki wɔ wa ki nandogomɔ, pe mana ŋgbanla taga wa ki yɔn ki na, pege yɔn ki kaw, paa yɛgɛ ŋga na pe ma sɛlɛgɛ derege yɔlɔgɔ yɔn ti we. 33 Ma ti pe girenadi tige pire yanlɛrɛ gbegele ŋganra jese, naa kondoro jese konaa jese yɛɛn kpanyi ni, peri toto derigbɔgɔ ki nɔgɔna yɔn ki na mbege maga mbege fili, naa tɛ keŋgeŋgele ni, pe ke toto ki tige pire yanlɛrɛ ti sɔgɔwɔ pi ni. 34 Na paga girenadi tige pige yanlɛgɛ nuŋgba to, pe yaa tɛ keŋgenɛ la to, mbege pye ma mbe derigbɔgɔ ki nɔgɔna yɔn ki maga mbege fili. 35 Arɔn wi yaa kaa ki derigbɔgɔ ki nii mbaa saraga wɔgɔtunŋgo ki piin. Na wiga kaa paan wa na cɛnsaga paraga go ki ni na yɛgɛ sɔgɔwɔ, konaa na wiga kaa yinrigi, pe yaa la keŋgeŋgele ke tinmɛ taa, pa kona wi se ku.
36 «Ma ti pe tɛ piiri gbɔn paparapa, maga yɔnlɔgɔ wa wi na fɔ: ‹MBE PYE KPOYI YAWE YƐNŊƐLƐ LI KAN›, paa yɛgɛ ŋga na pe ma mɛgɛ ki tɛgɛrɛ tɛgɛyaraga ki keregi keregi we. 37 Ma yaa ki tɛ paparapa wi pɔ ŋganra mana ni wa gbɔgɔwɔ njala li na, wa ki yɛgɛ. 38 Ki tɛ paparapa wi yaa pye wa Arɔn wi walɛgɛ ki na. Kiga pye ma, yarikanra nda fuun Izirayɛli woolo pe yaa la teri ti yɛ, mbaa paan ti ni na kan kapere nda pe mbe ya mbaa piin ti wogo na, wi yaa ti go kala li lɛ. Ki tɛ paparapa wi yaa pye wa Arɔn wi walɛgɛ ki na sanga pyew, jaŋgo mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mbe yɛnlɛ ki yarikanra nda tì tɛgɛ ti yɛ ti na.
39 «Ma ti pe deritɔnlɔgɔ gbegele Arɔn wi kan, naa njala ni konaa kurusijara ni, pege gbegele pege sɔgɔ lɛn jese ŋgbaan ni.
40 «Ma ti pe deritɔɔnrɔ gbegele Arɔn wi pinambiile pe kan, naa kurusijaraye ni, konaa gbɔgɔwɔ njagala ni; tila pe gbɔgɔwɔ pi nari konaa paa pe jate.
41 «Maga yaripɔrɔ ti lele ma ndɔ Arɔn wo naa wi pinambiile pe kan. Ma sinmɛ kpoyi wo pe na, ma pe wɔ ma pe tɛgɛ pe tunŋgo ki na, ma pe pye kpoyi paa saraga wɔgɔtunŋgo ki piin na kan. 42 Ma kurusiile weŋgele gbegele pe kan lɛn jese ni paa pe nii paa pe fɛrɛ ti tɔnni, mbege lɛ wa pe sɛnŋgɛlɛ ke na mbe tigi mbe pe jegbɔgɔlɔ ke tɔnndɔ. 43 Arɔn naa wi pinambiile pe ni, pe yaa la pe nii pe yɛɛ na, na pe kaa kee wa filisaga paraga go ki ni sanga ŋa ni we, nakoma na paga fulo wa saraga wɔsaga ki tanla mbe tunŋgo pye wa laga kpoyi ki ni. Ki ka pye ma, pe se jate pe kapege pye, ŋga ki yaa ti pe ku ki kala na. Ki yaa pye kondɛgɛlɛ na li yɛn kɔsaga fu Arɔn naa wi setirige piile pe kan.