YƐNŊƐLƐ LI CƐNSAGA PARAGA GO KI KANLƆMƆ
25–31
Izirayɛli woolo pe yarikanra Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ki kanwa pi wogo na
25
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni naa ma yo fɔ: 2 «Ki yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ pe yarikanra lagala wa pe yarijɛndɛ ti na, peri kan na yeri. Ye yaa ti shɔ mbele pe yaa ti kan nayinmɛ ni poro yeri. 3 Yarikanra nda ye yaa shɔ pe yeri ti nda: Tɛ, naa warifuwe naa tuguyɛnrɛ, 4 naa ŋganra jese, naa jese yɛɛn kpanyi, naa kondoro jese, naa lɛn jese ŋgbaan, naa jese ŋa pe pili sikanɔ sire ni, 5 naa simbapɛnɛ sɛɛrɛ nda pè le kondoro, naa sɛɛrɛ liire ni, naa akasiya tire ni, 6 naa fitanla sinmɛ ni, naa nuwɔ taanyaara nda pe ma gbegele sinmɛ kpoyi ta ni konaa wusuna nuwɔ taan ŋa pe ma sogo; 7 naa sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro nda pe yinri ɔnikisi, naa sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ta yɛgɛ ni, nda pe yaa maramara yaripɔgɔ ŋga pe yinri Efɔdi ki na, konaa yaripɔgɔ ŋga pe ma le ma wa kotogo na ki na. 8 Yoro Izirayɛli woolo ye yaa cɛnsaga kpoyi ka kan na kan, jaŋgo mbe cɛn wa ye sɔgɔwɔ. 9 Ye yaa na cɛnsaga paraga go ko naa ki tunŋgo pyeyaara ti gbegele mbe yala cɛnlɔmɔ mba mi yaa naga ma na po ni.»
Yɔn finliwɛ sɛnrɛ kɛsu wi gbegewe
10 «Ye yaa kɛsu wa gbegele akasiya tire ni. Wi titɔnlɔwɔ pi yaa pye mɛtɛrɛ nuŋgba naa mɛtɛrɛ kɔngɔ ki kɔngɔ. Wi gbemɛ pi yaa pye mɛtɛrɛ kɔngɔ naa mɛtɛrɛ kɔngɔ ki kɔngɔ. Wi yagawa pi yaa pye fun mɛtɛrɛ kɔngɔ naa mɛtɛrɛ kɔngɔ ki kɔngɔ. 11 Ye yaa tɛ piiri wo kɛsu wi nawa naa wi puŋgo ki na mboo tɔn, mbe wa wo wi yɔn ki na mbege maga mbege fili. 12 Ye yaa tɛ wa gbɔn ŋgereye tijɛrɛ, mbeyi le kɛsu wi yɛngɛlɛ tijɛrɛ ke na. Ye yaa shyɛn le kanŋgɔlɔ nuŋgba na, mbe shyɛn le kanŋgɔlɔ sanŋga ki na. 13 Ye yaa akasiya tige kanŋgagala shyɛn tɛ, mbe tɛ wo ke na mbe ke tɔn. 14 Ye yaa ke le wa ŋgereye yi ni wa kɛsu wi kanŋgara ti na, mbe ke tɛgɛ mbaa wi lee. 15 Kanŋgagala ke daga mbe koro wa kɛsu wi na, pe se ka ke wɔ wi na. 16 Yɔn finliwɛ sɛnrɛ sɛwɛ ŋa mi yaa kan ma yeri, maa le wa kɛsu wi ni.
17 «Ye yaa kapere ti kasulugo pyesaga ki gbegele tɛ piiri ni. Ki titɔnlɔwɔ pi yaa pye mɛtɛrɛ nuŋgba naa mɛtɛrɛ kɔngɔ ki kɔngɔ. Ki gbemɛ pi pye mɛtɛrɛ kɔngɔ naa mɛtɛrɛ kɔngɔ ki kɔngɔ. Ko ki yaa pye kɛsu wi yaritɔnŋgɔ. 18 Ye tɛ gbɔn wi yɛɛ na ye sherubɛnye yanlɛɛlɛ shyɛn gbegele wa kasulugo pyesaga ki yinrɛ shyɛn ti na.
19 «Ye yaa sherubɛn nuŋgba gbegele go nuŋgba na, mbe sanŋa wi gbegele go sanŋga ki na. Ye yaa pe gbegele wa kapere ti kasulugo pyesaga ki yinrɛ shyɛn ti na, pe yiri ki go na. 20 Ki sherubɛnye pe yaa pe kanwira ti yirige, mberi jaraga kapere ti kasulugo pyesaga ki go na, mbege tɔn ti ni, mbe yɛgɛ wa pe yɛɛ yeri, mbaa kapere ti kasulugo pyesaga ki wele. 21 Na maga ka yɔn finliwɛ sɛnrɛ sɛwɛ wi le wa kɛsu wi ni mbe kɔ, ye kapere ti kasulugo pyesaga ŋga ki yɛn wi yaritɔnŋgɔ ki taga wi na yoo tɔn. 22 Pa mi yaa lanla yɛɛ nari ma na wa kapere ti kasulugo pyesaga ki go na, wa kɛsu wi na sherubɛnye shyɛn pe sɔgɔwɔ; pa mi yaa lanla ŋgasegele ke ni fuun ke kaan wa ma yeri, maa ke yuun Izirayɛli woolo pe kan.
Buru ŋa pe ma kan Yɛnŋɛlɛ yeri wi ma tɛgɛ tabali ŋa na wi gbegewe
23 «Ye tabali wa kan akasiya tire ni. Wi titɔnlɔwɔ pi yaa pye mɛtɛrɛ nuŋgba, wi gbemɛ pi pye mɛtɛrɛ kɔngɔ, wi yagawa pi pye mɛtɛrɛ kɔngɔ naa mɛtɛrɛ kɔngɔ ki kɔngɔ. 24 Ye yaa tɛ piiri wo wi na mboo tɔn, mbe wa wo wi yɔn koŋgo ki na mboo maga mboo fili. 25 Ye yaa tige papagapa ka kan tabali wi kanŋgara ti na, mboo maga mboo fili, ki gbemɛ pi pye paa kɛndala gbemɛ yɛn. Ye tɛ wo ki yɔn koŋgo ki na kɛɛrɛ yege maga, yege fili. 26 Ye yaa ŋgereye tijɛrɛ gbegele tɛ ni, mbeyi kan tabali wi yɛngɛlɛ tijɛrɛ ke na, mbe mara wi jegele tijɛrɛ ke na. 27 Ŋgereye yi yaa pye wa tabali wi kanŋgara ti na, tige papagapa ki tanla. Pa ye yaa la kanŋgagala ke nii wa yi ni, mbaa tabali wi lee. 28 Ye yaa akasiya tige kanŋgagala shyɛn tɛ, mbe tɛ wo ke na mbe ke tɔn. Koro ye yaa tɛgɛ mbaa tabali wi lee. 29 Ye yaa yaapire nda pe yaa la gbegele ti ni wa tabali wi na ti gbegele. To ti yɛn tasaala kpakpalakpa, naa wɔjɛŋgɛlɛ, naa kugbogolo konaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo wi leyaara ti ni. Ye ti ni fuun ti gbegele tɛ piiri ni. 30 Buru ŋa pe ma kan na yeri, yaa wi teri wa ki tabali wi na, na yɛgɛ sɔgɔwɔ sanga pyew.
Fitanladaga naa wi njegele kɔlɔshyɛn ke gbegewe
31 «Ye yaa tɛ piiri gbɔn mbe fitanladaga gbegele, wi nɔgɔ, naa wi njegele, naa wi leyaara yanlɛrɛ ti ni, naa wi gbunŋgbunŋgolo, konaa wi yarifyɛɛnrɛ yanlɛrɛ ti ni, yeri pinlɛ yeri gbegele nuŋgba fitanladaga wi ni. 32 Njegele kɔgɔlɔni yaa pye fitanladaga wi kɛyɛn shyɛn yi na; taanri yaa pye kɛɛ ŋga na, taanri mbe pye kɛɛ sanŋga ki na. 33 Ye yaa leyaara yanlɛrɛ taanrindaanri gbegele fitanladaga wi njegele kɔgɔlɔni ke ni fuun nuŋgba nuŋgba ke na, paa amandi tige pige yɛn, naa ki gbunŋgbunŋgolo konaa ki fyɛɛnrɛ yɛn. 34 Leyaara yanlɛrɛ tijɛrɛ yaa pye fitanladaga wi na paa amandi tige pire yɛn, naa wi gbunŋgbunŋgolo konaa wi fyɛɛnrɛ yɛn. 35 Gbunŋgbunŋgolo nuŋgba nuŋgba daga mbe pye fitanladaga wi kɛyɛn shyɛn njegele ke filisaga pyew ki nɔgɔ, wa fitanladaga wi na. 36 Gbunŋgbunŋgolo koro naa njegele ke ni ke yaa pinlɛ mbe gbegele mbe pye nuŋgba fitanladaga wi ni, ti ni fuun ye yaa tɛ piiri gbɔn mberi gbegele. 37 Ye yaa fitanlaye kɔlɔshyɛn gbegele wa fitanladaga wi na, mbe ti paa yiin paa yanwa kaan wa wi yɛgɛ. 38 Ye yaa fitanla yɔn yirigeyaara naa wi cɔnrɔ leyaara ti gbegele tɛ piiri ni. 39 Ye tɛ piiri culo nafa ma yiri kɛ lɛ, yoo tɛgɛ ye fitanladaga wo naa wi tunŋgo pyeyaara ti gbegele. 40 Mboro Moyisi, cɛnlɔmɔ mba mì naga ma na wa yanwiga ki na, ma yɛɛ yigi, ma sa yaara ti gbegele ma yala pi ni.