Tɔnmɔ mba pìla janri ma yiri wa walaga ki ni, wa Erefidimu laga ki ni pi sɛnrɛ
17
1 Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pàa yiri wa Sɛn gbinri wi ni ma kari. Pàa pye na tanri na cɛɛncɛɛn na kee ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni, fɔ ma saa gbɔn wa Erefidimu laga ki na. A pè si pe paara yinrɛ ti kankan ma cɛn le. Leele pe sila tɔnmɔ ta wa mbe wɔ. 2 Kona, a leele pe nɛɛ wiin Moyisi wi ni na yuun fɔ: «Tɔnmɔ kan we yeri we wɔ!»
A Moyisi wì si pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Yiŋgi na, a ye nɛɛ wiin na ni? Yiŋgi na, a ye nɛɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li waa na wele?»
3 Wɔgɔ kìla leele pe yigi fɔ jɛŋgɛ. A pe nɛɛ kɔngɔri Moyisi wi na, na yuun fɔ: «Yiŋgi na, a mà si we yirige wa Ezhipiti tara mbe pan mbe we kan we ku lagamɛ, woro naa we piile konaa we yaayoro ŋgbeleye yi ni?» 4 A Moyisi wì si gbele ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri li pe saga, ma yo fɔ: «Yiŋgi mi yaa pye ki leele mbele pe kan? Kì koro naa jɛnri, pe yaa na wa sinndɛɛrɛ ni mbanla gbo.» 5 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi yɔn sogo ma yo fɔ: «Keli leele pe yɛgɛ. Ma Izirayɛli lelɛɛlɛ pele wɔ pe pinlɛ ma ni. Kanŋgala na màa tɛgɛ ma Nili gbaan wi gbɔn li ni, mali lɛ naa, maa kee. 6 Wele, mi yaa sa yere wa ma yɛgɛ Horɛbu yanwiga walaga ka go na. Ma saga walaga ki gbɔn ma kanŋgala li ni, pa tɔnmɔ yaa janri mbe yiri wa ki ni, leele pe yaa ta mbe wɔ.»
A Moyisi wì si tanga Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti na Izirayɛli lelɛɛlɛ pe yɛgɛ na.
7 A pè sigi laga ki mɛgɛ taga naga yinri Masa naa Meriba (ko kɔrɔ wo ŋa malaga naa wamawelewe), katugu Izirayɛli woolo pàa win Moyisi wi ni, konaa ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li wa ma wele, ma yewe fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn laga we sɔgɔwɔ lee li woro laga we sɔgɔwɔ
Izirayɛli woolo pàa malaga gbɔn ma ya Amalɛki setirige piile pe ni
8 Ko puŋgo na, a Amalɛki setirige piile pè si pan ma to Izirayɛli woolo pe na, ma malaga gbɔn pe ni wa Erefidimu. 9 A Moyisi wì sigi yo Zhozuwe wi kan ma yo fɔ: «Nambala pele wɔ we ni, pe sa malaga gbɔn Amalɛki setirige piile pe ni. Goto mi yaa sa yere wa tinndi wi go na Yɛnŋɛlɛ li kanŋgala li ni na kɛɛ.»
10 A Zhozuwe wì si tanga ma yala Moyisi wi sɛnrɛ ti ni, mɛɛ kari ma saa malaga gbɔn Amalɛki setirige piile pe ni. Ma si yala Moyisi, naa Arɔn konaa Huri poro la lugu ma kari wa tinndi wi go na. 11 Na Moyisi wiga wi kɛɛ ki yirige wa naayeri, Izirayɛli woolo pe ma fanŋga ta malaga ki na; na wiga wi kɛɛ ki tirige tege ki kala na, Amalɛki setirige piile pe ma fanŋga ta malaga ki na. 12 Naa Moyisi wi kɛyɛn yìla kaa te, a Arɔn naa Huri pè si sinndɛlɛgɛ ka lɛ maga tɛgɛ wi tanla, a wì si cɛn ki na. A pè suu kɛyɛn yi tɔgɔtɔgɔ. Nuŋgba la pye Moyisi wi kɛɛ ŋga na sanŋa wi yɛn wi kɛɛ ŋga na. A wi kɛyɛn yì si koro wa yirigesaga fɔ ma saa yɔnlɔ ki kɔ. 13 A Zhozuwe wì si ya Amalɛki setirige piile pe ni ma pe gbo tokobi ni.
14 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye fɔ: «Ki kagala ke yɔnlɔgɔ sɛwɛ na ma ke tɛgɛ, jaŋgo paa nawa tuun ke na. Mɛɛ ki yo Zhozuwe wi kan fɔ mi yaa Amalɛki setirige piile pe gbo mbe pe kɔ pew, fɔ lere wa se ka nawa to pe na laga tara ti na naa
15 A Moyisi wì si saraga wɔsaga kan wa ki laga ki ni, maga mɛgɛ taga naga yinri Adonayi Nisi (ko kɔrɔ wo yɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn na dirapo). 16 Ko puŋgo na, a wì sho naa fɔ: «Ki kaa pye Amalɛki setirige piile pè pan ma to Yawe Yɛnŋɛlɛ li wunluwɔ pi na, li yaa la wiin pe ni sanga pyew.»