Kondɛgɛŋgɛlɛ Paki fɛti wi wogo na konaa pinambiile koŋgbanmbala pe wogo na
13
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni naa ma yo fɔ: 2 «Ma Izirayɛli woolo pe pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe tɛgɛ pe yɛ na kan, leele pe pinambiile koŋgbanmbala poro naa yaayoro ti pinambire koŋgbannda ti ni; katugu pe yɛn na woolo.»
3 A Moyisi wì si leele pe pye naa fɔ: «Pilige ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ lì ye yirige ma ye wɔ wa Ezhipiti tara li yawa gbɔɔ pi ni, yaa nawa tuun ki na, ki tara nda yàa pye wa ti ni kulolo we. Ki fɛti pilige kiga gbɔn, yaga ka buru ka ŋa pè leve le wi ni. 4 Yarilire kɔn yeŋge ŋga we yɛn yɛɛn, ki nala pilige ŋga koyi yàa yiri wa Ezhipiti tara. 5 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa wugu ye tɛlɛye pe kan ma yo li yaa tara nda kan ye yeri, na yaga ka sa ye wa ti ni sanga ŋa ni, yaa ki fɛti ŋa wi piin ki yeŋge ŋga ki ni. Ki tara to ti yɛn Kana tara fɛnnɛ, naa Hɛti cɛnlɛ woolo, naa Amɔri cɛnlɛ woolo, naa Hɛvi cɛnlɛ woolo konaa Zhebusi cɛnlɛ woolo pe tara re, ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ni fɔ na fuun. 6 Piliye kɔlɔshyɛn ni, ye yaa la leve fu buru kaa. Ki pilige kɔlɔshyɛn wogo ki na, ye yaa fɛti pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni. 7 Leve fu buru ye yaa la kaa fɔ sa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn. Buru ŋa pè gbɔn leve ni wa si daga mbe yan wa ye yinrɛ ti ni; leve si daga mbe yan wa ye tara ti ni fuun ti ni. 8 Ki pilige ki ni, ye fɛti wi kɔrɔ wi yo ye pinambiile pe kan, ye pe pye fɔ: ‹We yɛn na ki wogo ŋga ki ni fuun ki piin, mbaa nawa tuun ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye we kan ki na, sanga ŋa ni wàa yiri wa Ezhipiti tara we.› 9 Ki fɛti wi yaa pye paa tɛgɛrɛ yɛn wa ye kɛyɛn yi na, konaa mbe pye paa nandowo yaraga yɛn wa ye walɛgɛlɛ ke na, jaŋgo yaa para suyi Yawe Yɛnŋɛlɛ li lasiri sɛnrɛ ti na; katugu lo lì ye yirige wa Ezhipiti tara ti ni li yawa pi ni. 10 Yaa tanri ki kondɛgɛlɛ li na yɛlɛ pyew, mbe yala wagati ŋa wì kɔn ma tɛgɛ ki wogo ki na wi ni.»
Piile koŋgbanmbala pàa pye yarikanra Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri
11 Kona, a Moyisi wì sho naa fɔ: «Na Yawe Yɛnŋɛlɛ liga ka ye ye ni wa Kana tara ti ni, mberi kan ye yeri, paa yɛgɛ ŋga na làa wugu ye tɛlɛye poro naa ye kan, 12 ye ye pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe kan li yeri, konaa ye yaayoro ti pinambire koŋgbannda pyew ti ni ti pye li woro. 13 Sofilele poro na, ye yaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ tɛgɛ mbe pe go shɔ; na ye si woro na jaa mbe pe go shɔ, ye pe yinrɛ ti yaari pe ku. Ɛɛn fɔ, ye leele pe pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe go shɔ. 14 Na ye piile paga ka ye yewe mbe yo fɔ: ‹Ŋga yaa piin ko kɔrɔ wo yɛn mɛlɛ?› Pa kona ye pe yɔn sogo ye yo fɔ: ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ làa we yirige ma we wɔ wa Ezhipiti tara li yawa gbɔɔ pi ni, to nda wàa pye wa ti ni kulolo. 15 Naa Farawɔn wìla pye na jege ma yo wi se we yaga waa kee, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Ezhipiti tara fɛnnɛ pe pinambiile koŋgbanmbala pe ni fuun pe gbo, ma pinlɛ yaayoro ti pinambire koŋgbannda ti ni. Ko kala na we yɛn na yaayoro ti pinambire koŋgbannda ti woo saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, nɛɛ leele pe pinambiile koŋgbanmbala poro go shoo. 16 Ki kapyege ki yaa pye paa kacɛn yɛn ye kan wa ye kɛyɛn yi na, mbe pye paa tɛgɛrɛ yɛn wa ye walɛgɛlɛ ke na, mbaa ye nawa tuun ki na fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ làa we yirige ma we wɔ wa Ezhipiti tara li yawa gbɔɔ pi ni.› »
Yɛnŋɛlɛ làa li woolo pe yɛgɛ sin wa pe kondangala li ni
17 Naa Farawɔn wìla kaa Izirayɛli woolo pe yaga a pè kari, Yɛnŋɛlɛ li sila ti pe toro wa konɔ na li maa kee wa Filisiti tara fɛnnɛ pe tara lo ni, ali mbege ta lo li yɛn ma were o; katugu Yɛnŋɛlɛ làa yo fɔ: «Na leele paga sa malaga ta wa pe yɛgɛ, pa pe yinriwɛ mba pè yiri wa Ezhipiti tara, ki wogo ki yaa ye pe go na mbege kan pe sɔngɔrɔ wa naa.» 18 Ki kala na Yɛnŋɛlɛ làa ti a pè toro wa konɔ na lì koolo koolo wa gbinri wi ni lo ni, ma kari wa Kɔgɔje yɛɛn wi yeri. Izirayɛli woolo pàa gbɛgɛlɛ ma yiri wa Ezhipiti tara paa maliŋgbɔɔnlɔ yɛn. 19 A Moyisi wì si Zhozɛfu wi kajeere ti lɛ mbe kari ti ni; katugu Zhozɛfu wìla ki yo Izirayɛli woolo sanmbala pe kan ma yo fɔ: «Ye wugu yanla kan fɔ ye yaa kanla kajeere ti lɛ mbe kari ti ni, katugu Yɛnŋɛlɛ li yaa ye saga (mbe ye yirige laga ki tara nda ti ni)
20 A Izirayɛli woolo pè si yiri wa Sukɔti ca ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa laga ŋga pàa pye na yinri Etamu, wa gbinri wi koŋgo na. 21 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye na pe yɛgɛ sinni, yɔnlɔ na, kambaaga titɔnlɔgɔ yerege ka ni, na konɔ li nari pe na; yembinɛ làa pye na pe yɛgɛ sinni kasɔn titɔnlɔgɔ yerege ka ni, na yanwa yinrigi pe kan paa yaan, jaŋgo pe ya paa tanri yɔnlɔ naa yembinɛ. 22 Yɔnlɔ na, kambaaga titɔnlɔgɔ yerege kìla pye leele pe yɛgɛ, yembinɛ kìla pye kasɔn titɔnlɔgɔ yerege wa pe yɛgɛ sanga pyew.