8
1 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye naa fɔ: «Ki yo Arɔn wi kan wuu kɛɛ ki yirige wi kanŋgala li sin wa laforo, naa gbaan njere to naa lambaara ti yeri, wi ti ŋgbeye pe yiri wa ti ni, pe jaraga wa Ezhipiti tara ti ni.»
2 A Arɔn wì suu kɛɛ ki yirige maga sin wa Ezhipiti tara lɔrɔ ti yeri. A ŋgbeye pè si yiri ma Ezhipiti tara ti tɔn lagapyew. 3 A Ezhipiti tara fɛnnɛ kajɛnmbɛlɛ pè sigi kafɔnnɔ cɛnlɛ nuŋgba la pye pe kajɛnmɛ pi fanŋga na, ma ŋgbeye pele yirige, a pè ye wa Ezhipiti tara ti ni. 4 A Farawɔn wì si Moyisi naa Arɔn pe yeri ma pe pye fɔ: «Ye Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri li ŋgbeye pe laga mi naa na tara woolo we na. Kona mi yaa yoro Izirayɛli woolo ye yaga ye kari ye sa saara wɔ li yeri.»
5 A Moyisi wì si Farawɔn wi pye fɔ: «Gbɔgɔwɔ pi yɛn mboro woo, wagati wi naga, ŋa maa jaa mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri mboro, naa ma legbɔɔlɔ konaa ma tara woolo ye kan we, jaŋgo li ŋgbeye pe wɔ wa ma yeri konaa wa ma yinrɛ ti ni. Pe se ka koro laga ka na naa, na gbaan wo ma.» 6 A Farawɔn wì si Moyisi wi yɔn sogo ma yo fɔ: «Ki pye goto.» A Moyisi wì si Farawɔn wi pye fɔ: «Ki yaa pye ma paa yɛgɛ ŋga na maa ki jaa, jaŋgo maga jɛn ma yo lere wa kpɛ si yala Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li ni. 7 Ŋgbeye pe yaa kari mbe wɔ laga ma yeri, mbe wɔ wa ma yinrɛ ti ni, mbe wɔ wa ma legbɔɔlɔ poro naa ma tara woolo pe yeri. Pe se ka koro laga ka na naa na gbaan wo ma.»
8 A Moyisi naa Arɔn pè si yiri wa Farawɔn wi yeri. A Moyisi wì si gbele ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri Farawɔn wi kan, ŋgbeye mbele pàa ti a pè pan pe wogo ki na. 9 A lì si ŋga Moyisi wìla yɛnri ki pye. A ŋgbeye pè si ku wa yinrɛ naa lara to naa kɛɛrɛ ti ni. 10 A leele pè si pe gbogolo pe yɛɛ na, a pe nuwɔ pì si tara ti tɔn.
11 Ɛɛn fɔ, naa Farawɔn wìla kaa ki yan ki kala lì mbɔnrɔ, a wì suu kotogo ki ŋgban, wi sila logo Moyisi naa Arɔn pe yeri, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo we.
Jɔlɔgɔ taanri wogo:
Namara kala
12 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye fɔ: «Ki yo Arɔn wi kan, wuu kanŋgala li yirige wi taambugɔ ki gbɔn li ni, pa ki gbanŋgban wi yaa kanŋga namara wa Ezhipiti tara ti lagapyew.» 13 A pè sigi pye ma. A Arɔn wì suu kɛɛ ki sanga, ma taambugɔ ki gbɔn wi kanŋgala li ni, a ki gbanŋgban wì si kanŋga namara ma mu leele poro naa yaayoro ti na na pe nɔɔri. Gbanŋgban wìla kanŋga namara wa Ezhipiti tara ti lagapyew. 14 A Ezhipiti tara kajɛnmbɛlɛ pè si pe kajɛnmɛ pi pye ma yo pe yaa namara ta yirige. Ɛɛn fɔ, pe sila ya. Namara tìla pye leele poro naa yaayoro ti na, na pe nɔɔri. 15 A kajɛnmbɛlɛ pè si Farawɔn wi pye fɔ: «Yɛnŋɛlɛ li yawa po pi yɛn na tunŋgo piin.» Konaa ki ni fuun, Farawɔn wi kotogo kìla ŋgban wi na, wi sila logo Moyisi naa Arɔn pe yeri, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo we.
Jɔlɔgɔ tijɛrɛ wogo:
Nakɔɔnrɔ kala
16 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye naa ma yo: «Goto, ma yiri faa ma kari wa Farawɔn wi yeri, na wiga ka yiri sanga ŋa ni mbaa kee wa gbaan wi yɔn na we. Ma saa pye fɔ sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo ti nda: ‹Na woolo pe yaga pe kari pe sanla gbɔgɔ. 17 Na maga je mbe yo paga ka kari, mi yaa nakɔɔnrɔ nda ti yɛn shɔnrɔ ni ta yirige mbe wa mboro naa ma legbɔɔlɔ, naa ma tara woolo poro naa ma go woolo pe na. Ezhipiti tara fɛnnɛ pe yinrɛ ti yaa yin nakɔɔnrɔ ti ni, mbe tara ti tɔn muŋga. 18 Ɛɛn fɔ, ki pilige ki ka gbɔn, mi yaa Goshɛni tara ti wɔ ti yɛ ma woro ti ni, to nda na woolo pe yɛn ma cɛn wa ti ni we. Nakɔɔnrɔ se ka pye wa Goshɛni tara, ki ka pye ma, pa ma yaa ki jɛn mbe yo mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mi yɛn laga ki tara nda ti ni. 19 Mi yaa kanla woolo pe wɔ pe yɛ ma woolo pe ni. Ki kafɔnnɔ li yaa li yɛɛ yɔn fili goto.› »
20 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sigi pye paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo we. Nakɔɔnrɔ nda ti yɛn shɔnrɔ ni, a tà si pan lɛgɛrɛ ma ye wa Farawɔn wi wunluwɔ go ki ni, naa wi legbɔɔlɔ pe yinrɛ ti ni konaa Ezhipiti tara ti lagapyew. Tìla tara ti lagapyew ki jɔgɔ. 21 A Farawɔn wì si Moyisi naa Arɔn pe yeri ma yo fɔ: «Ye sa saara wɔ ye Yɛnŋɛlɛ li yeri, laga Ezhipiti tara ti ni.» 22 A Moyisi wì si Farawɔn wi yɔn sogo ma yo fɔ: «We se ya mbege pye ma; katugu saara nda we yaa wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li yeri, ti yaa pye Ezhipiti tara fɛnnɛ pe yeri pe kambɛngɛ. Na waga sigi saara nda ti yɛn ma Ezhipiti tara fɛnnɛ pe mbɛn ti wɔ pe yɛgɛ na, pe yaa we wa sinndɛɛrɛ ni mbe we gbo. 23 We yaa piliye taanri tangala tanga wa gbinri wi ni, mbe sa saara wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li yeri, mbe yala ŋga li yaa yo we kan ki ni.» 24 A Farawɔn wì sho fɔ: «Mi jate, mi yaa ye yaga ye sa saara wɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yeri wa gbinri wi ni. Ɛɛn fɔ yaga ka kari lege. Ye Yɛnŋɛlɛ li yɛnri na kan (nakɔɔnrɔ ti wɔ laga).»
25 A Moyisi wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Na yiriŋgɔlɔ laga ma yeri, mi yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri ma kan. Goto nakɔɔnrɔ ti yaa kari mbe laga mboro naa ma legbɔɔlɔ, naa ma tara woolo ye na. Ɛɛn fɔ, wunlunaŋa, maga ka koro mbaa we fanla mbe je mbe yo ma se we yaga we kari we sa saara wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri.»
26 A Moyisi wì si yiri wa Farawɔn wi yeri mɛɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri wi kan. 27 A lì si ŋga Moyisi wìla yɛnri ki pye, ma nakɔɔnrɔ ti purɔ mari laga Farawɔn, naa wi legbɔɔlɔ konaa wi tara woolo pe na. Ali nuŋgba ko sila koro wa. 28 Ɛɛn fɔ, ki wogo ŋga ki na, Farawɔn wìla wi kotogo ki ŋgban naa, wi sila Izirayɛli woolo pe yaga pe kari.