6
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye fɔ: «Koni ŋga mi yaa pye Farawɔn wi na, ma yaa ki yan. Na fanŋga ko ki yaa wi ŋgbanga wi Izirayɛli woolo pe yaga pe kari. Ko ki yaa wi ŋgbanga wi pe purɔ, wi pe wɔ laga wi tara.»
Yɛnŋɛlɛ làa yɔn fɔlɔ kɔn Moyisi wi yeri mbe Izirayɛli woolo pe shɔ
2 Kona, a Yɛnŋɛlɛ lì si para naa Moyisi wi ni maa pye fɔ: «Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le. 3 Faa mìla na yɛɛ naga Abirahamu, naa Izaki konaa Zhakɔbu pe na ma yo mi yɛn Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ. Ɛɛn fɔ, pe sila na jɛn ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ› mɛgɛ ko na. 4 Mìla na yɔn finliwɛ pi le pe ni, mbe Kana tara ti kan pe yeri, to nda pàa pye ma cɛn wa ti ni, ma pye nambanmbala. 5 Ezhipiti tara fɛnnɛ pè Izirayɛli woolo pe wa kulowo tunndo nda na, a paa jɛɛn, mìgi logo. Mì jatere pye yɔn finliwɛ mba mìla le pe ni pi na. 6 Ki kala na, maga yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ: ‹Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le. Mi yaa ye shɔ kulowo tunndo nda Ezhipiti tara woolo pè yo yaa piin ti ni. Na fanŋga konaa jɔlɔgɔ kagbɔgɔlɔ ŋgele mi yaa wa pe na, mi yaa ke tɛgɛ mbe ye go shɔ. 7 Mi yaa ye pye na woolo, mbe pye ye Yɛnŋɛlɛ. Pa ye yaa ki jɛn mbe yo muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le. Mi yɛn na ye shoo tunŋgbanra nda Ezhipiti tara woolo pè yo yaa piin ti ni. 8 Tara nda mìla wugu na mɛgɛ ki na ma yo mi yaa kan Abirahamu, naa Izaki, konaa Zhakɔbu pe yeri, mi yaa ka ye pye ye ye wa ti ni. Mi yaa ti kan ye yeri ti pye ye woro. Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, muwi mì yo ma.› »
9 A Moyisi wì si saa ki sɛnrɛ ti yo Izirayɛli woolo pe kan, ɛɛn fɔ, pe sila logo wi yeri fyew, pe jatere pirindorogo konaa pe kulowo tunŋgbanra ti kala na.
10 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni ma yo fɔ: 11 «Kari ma saga yo Farawɔn wi kan, Ezhipiti tara wunlunaŋa we, fɔ wi Izirayɛli woolo pe yaga pe kari pe wɔ wa wi tara ti ni.»
12 A Moyisi wì sili yɔn sogo ma yo fɔ: «Wele, Izirayɛli woolo poro yɛrɛ si logo na yeri! Farawɔn wo yaa logo na yeri mɛlɛ, mi ŋa mi woro yɔn tangafɔ we?»
13 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi naa Arɔn pe ni, ma yo pe sa Izirayɛli woolo poro naa Ezhipiti tara wunlunaŋa Farawɔn wi ni pe yan, jaŋgo mbe Izirayɛli woolo pe yirige wa Ezhipiti tara ti ni.
Moyisi naa Arɔn pe tɛlɛye pe mɛrɛ ti nda
14 Izirayɛli woolo mbele pàa pye sege teele pe mɛrɛ ti nda. Zhakɔbu wi pinambyɔ koŋgbanŋa Urubɛn wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hanɔki, naa Palu, naa Hɛzirɔn, konaa Karimi. Poro wɛlɛ pàa pye Urubɛn wi setirige piile pe seye ye.
15 Simeyɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yemuwɛli, naa Yamini, naa Owadi, naa Yakini, naa Sokari, konaa Kana tara fɛnnɛ jɔ wi pinambyɔ Sawuli wi ni. Poro wɛlɛ pàa pye Simeyɔn wi setirige piile pe seye ye.
16 Levi pinambiile pe mɛrɛ ti nda, naa pe setirige piile pe ni. Pinambiile taanri pàa pye Levi wi yeri: Gɛrishɔn, naa Kehati, konaa Merari. Levi wi yinwege piliye yan wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (137). 17 Gɛrishɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Libini, naa Shimeyi, konaa pe seye yi ni. 18 Kehati pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Amiramu, naa Yizehari, naa Eburɔn, konaa Uziyɛli. Kehati wi yinwege piliye yan wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɛ ma yiri taanri (133). 19 Merari pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Mahali naa Mushi. Poro wɛlɛ pàa pye Levi wi seye woolo naa pe setirige piile wele.
20 Amiramu wìla wi to jɔnlɔ sumboro Yokebɛdi wi pɔri wi jɔ. A Yokebɛdi wì si pinambiile shyɛn se wi kan. Pàa pye na wa yinri Arɔn, na sanŋa wi yinri Moyisi. Amiramu wi yinwege piliye yan wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (137).
21 Yizehari pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Kore, naa Nefɛgi, konaa Zikiri. 22 Uziyɛli pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Mishayɛli, naa Elizafan konaa Sitiri.
23 Arɔn wìla Elisheba pɔri wi jɔ. Elisheba wìla pye Aminadabu wo sumborombyɔ, konaa ma pye Naashɔn wi nɔsepyɔ sumboro. Wìla pinambiile tijɛrɛ se Arɔn wi kan: Nadabu, naa Abiyu, naa Eleyazari, konaa Itamari.
24 Kore pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Asiri, naa Ɛlikana, konaa Abiyasafu. Poro wɛlɛ pàa pye Kore wi setirige piile pe seye ye.
25 Arɔn wi pinambyɔ Eleyazari wìla Putiyɛli sumborombiile nuŋgba pɔri wi jɔ. Wìla pinambyɔ nuŋgba se wi kan, pàa pye naa yinri Fineyasi.
Poro wɛlɛ pàa pye sege teele wa Levi setirige piile pe seye yi ni.
26 Ki Arɔn wo naa ki Moyisi wi ni, poro wɛlɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pe pye fɔ: «Ye Izirayɛli woolo pe yirige wa Ezhipiti tara mbe yala pe seye yi ni paa maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yɛn.» 27 Moyisi naa Arɔn poro wɛlɛ pàa saa para Farawɔn wi ni, Ezhipiti tara wunlunaŋa we, mbe Izirayɛli woolo pe yirige wa Ezhipiti tara.
Ŋga Yɛnŋɛlɛ làa pye na jaa mbe pye làa ki naga Moyisi wi na
28 Pilige ŋga ni Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni wa Ezhipiti tara, 29 làa wi pye fɔ: «Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ le. Kari ma sa sɛnrɛ nda fuun mila yuun ma kan, ti yɛgɛ yo Farawɔn wi kan, Ezhipiti tara wunlunaŋa we.»
30 A Moyisi wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn sogo le ki laga ki na, ma yo fɔ: «Mi woro yɔn tangafɔ, Farawɔn wi se logo na yeri.»