Yɛnŋɛlɛ làa li yawa pi naga Moyisi wi na
4
1 Kona, a Moyisi wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn sogo ma yo fɔ: «Wele, Izirayɛli woolo pe se taga na sɛnrɛ ti na, pe se si logo na yeri. Ɛɛn fɔ, pe yaa na pye mbe yo fɔ: ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ li sili yɛɛ naga ma na.› » 2 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu yewe ma yo fɔ: «Yiŋgi ki yɛn ma kɛɛ?» A Moyisi wì sho fɔ: «Kanŋgala li 3 A lì suu pye ma yo: «Li wa le tara.»
A Moyisi wì sili wa le tara, a lì si kanŋga ma pye wɔɔgɔ. A Moyisi wì si fe wɔɔgɔ ki yɛgɛ. 4 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye fɔ: «Ma kɛɛ ki sanga ma wɔɔgɔ ki yigi wa ki naga ki na.»
A Moyisi wì suu kɛɛ ki sanga maga yigi. A wɔɔgɔ kì si kanŋga ma pye naa kanŋgala wa wi kɛɛ. 5 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Maga wogo ŋga ki pye, jaŋgo Izirayɛli woolo pe taga ki na fɔ mìlan yɛɛ naga ma na, mi ŋa pe tɛlɛye pe Yɛnŋɛlɛ le, Abirahamu, naa Izaki konaa Zhakɔbu pe Yɛnŋɛlɛ le.» 6 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu pye naa fɔ: «Ma kɛɛ ki taga wa ma kotogo ki na, wa ma yaripɔgɔ ki nɔgɔ.»
A wì sigi taga wa wi kotogo ki na. Naa wìla kaa ki tile maga wɔ, a wi kɛɛ kì si filige pow yayɛnwɛ pi ni. 7 A lì suu pye naa fɔ: «Ma kɛɛ ki sɔngɔrɔ maga taga wa ma kotogo ki na.» A wì sigi sɔngɔrɔ naa maga taga wa wi kotogo ki na. A kì si kanŋga ma pye naa paa wi witige ki yɛn. 8 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Na Izirayɛli woolo pee taga ma sɛnrɛ ti na, mbe kafɔnnɔ koŋgbanna li jate, pa pe yaa taga ti na kafɔnnɔ shyɛn wolo lo kala na. 9 Na pee taga ma sɛnrɛ ti na ki kafɔnŋgɔlɔ shyɛn ke kala na, na pee si logo ma yeri, pa ma Nili gbaan tɔnmɔ pa ko, maa wo tara ti na. Ki tɔnmɔ mba ma yaa ko mbe wo, pi yaa kanŋga kasanwa wa tara ti na.»
Yɛnŋɛlɛ làa Arɔn wi pye Moyisi wi sagafɔ
10 A Moyisi wì sili pye fɔ: «Ayoo we Fɔ, yɔn tangafɔ ma mi, yunmbaan ma ki peli, kii si peli piliya ki na, ki yɛrɛ si peli malɛ ma yɛn na para mi ŋa ma kulonaŋa na ni. Na yɔn ki yɛn ma nugu na na.» 11 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu pye fɔ: «Ambɔ wì lere wi yɔn ki kan wi yeri? Ambɔ wi ma lere wi pye bombo nakoma nuŋgbojili, mboo pye wila yaan nakoma mboo pye fyɔɔn? Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ mi ma wi le? 12 Koni, ta kee san, mi yaa ka pye ma ni, na ma ka kaa para we. Sɛnrɛ nda ma yaa kaa yuun, mi yaa kaa ti nari ma na.» 13 A Moyisi wì sho fɔ: «Mila ma yɛnri we Fɔ, lere wa yɛgɛ tun, ŋa kɔɔn ndanla.»
14 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si nawa ŋgban Moyisi wi ni, ma suu pye fɔ: «Ma ndɔ Arɔn, wo ŋa wi yɛn fun Levi setirige pyɔ, wi woro wa le? Mìgi jɛn ma yo yɔn tangafɔ wi. Wo jate, wi ŋa yɛrɛ wila paan ma filisaga. Na wiga kɔɔn yan sanga ŋa ni, wi nawa pi yaa yinŋgi wi na fɔ jɛŋgɛ. 15 Ma yaa ka para wi ni mbe sɛnrɛ nda wi daga mbe yo ti le wi yɔn. Mi jate mi yaa ka pye ye ni fuun nuŋgba nuŋgba ye ni, na ye ka kaa para we. Ŋga ye yaa ka pye, mi yaa kaga naga ye na. 16 Wo wi yaa kaa para leele pe ni ma yɔnlɔ. Wi yaa kaa ma yɔn sɛnrɛ ti yuun pe kan. Ma yaa ka pye wi yeri paa Yɛnŋɛlɛ yɛn, mbaa sɛnrɛ ti nii wi yɔn. 17 Ki kanŋgala na, li lɛ mali yigi ma kɛɛ; lo ma yaa la kafɔnŋgɔlɔ ke piin li ni.»
Moyisi wìla sɔngɔrɔ wa Ezhipiti tara
18 Kona, a Moyisi wì si sɔngɔrɔ ma kari wa wi nafɔ Zheturo wi yeri, mɛɛ wi pye fɔ: «Mi yaa sɔngɔrɔ wa na cɛnlɛ woolo pe yeri wa Ezhipiti tara, mbe sa pe wele na kaa pye pe yɛn wa yinwege na bere.» A Zheturo wì si Moyisi wi pye fɔ: «Ta kee yɛyinŋge na.»
19 Ma Moyisi wi ta wa Madiyan tara, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu pye fɔ: «Sɔngɔrɔ ma kari wa Ezhipiti tara, katugu mbele fuun pàa pye na jaa mbɔɔn gbo pè ku.»
20 Kì kaa pye ma, a Moyisi wì suu jɔ naa wi pinambiile pe lɛ, ma ti a pè lugu sofilele na, mɛɛ sɔngɔrɔ wa Ezhipiti tara. Kanŋgala na Yɛnŋɛlɛ làa yo wi lɛ, a wì sili lɛ. 21 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye fɔ: «Na ma kaa sɔngɔri la kee wa Ezhipiti tara, kafɔnŋgɔlɔ ŋgele fuun mì fanŋga ki kan ma yeri maa ke piin, ma ke pye Farawɔn wi yɛgɛ na. Mi yaa wi kotogo ki pye ki ŋgban wi na; pa wi se yɛnlɛ mbe Izirayɛli woolo pe yaga pe kari. 22 Maga yo Farawɔn wi kan fɔ: ‹Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: Izirayɛli woolo pe yɛn paa na pinambyɔ yɛn, paa na pinambyɔ koŋgbanŋa yɛn. 23 Mila ki yuun ma kan fɔ: Mala pinambyɔ wi yaga wi kari wi sanla gbɔgɔ. Na maga je mbe yo wiga ka kari, pa mi yaa ti ma pinambyɔ wi ku, ma pinambyɔ koŋgbanŋa we.› »
24 Ma pe ta pe kondangala li na paa kee, a pè si saa yere laga ka ni yembinɛ la ni mbe wɔnlɔ le. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si pan Moyisi wi kɔrɔgɔ na jaa mboo gbo. 25 A wi jɔ Sefora wì si sinndɛlɛgɛ ka lɛ, ŋga ki yɔn kìla pye ma tanla, maa pinambyɔ wi kɛnrɛkɛnrɛ, mɛɛ ki sɛlɛgɛ ki jiri wa Moyisi wi nama pi na, ma sho fɔ: «Ma yɛn na pɔlɔ, kasanwa po kala na.» 26 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi yaga li suu gbo. Sefora wìla yo fɔ: «Na pɔlɔ kasanwa po kala na», kɛnrɛkɛnrɛ ŋa wìla pye wo kala na.
27 Ko sanga wo ni, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Arɔn wi pye fɔ: «Kari ma sa Moyisi wi fili wa gbinri wi ni.»
A Arɔn wì si kari ma saa Moyisi wi fili wa Yɛnŋɛlɛ li yanwiga ki na, mɛɛ kɛyɛn wa wi yɔlɔgɔ maa shari. 28 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Moyisi wi tun sɛnrɛ nda fuun ni, a wì si ti ni fuun ti yo Arɔn wi kan, konaa kafɔnŋgɔlɔ ŋgele fuun làa yo wi pye ke ni. 29 A Moyisi naa Arɔn pè si kari ma saa Izirayɛli lelɛɛlɛ pe ni fuun pe gbogolo. 30 A Arɔn wì si sɛnrɛ nda fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ti yɛgɛ yo ma pe kan, mɛɛ kafɔnŋgɔlɔ ke pye le pe yɛgɛ na. 31 A Izirayɛli woolo pè si taga ki sɛnrɛ ti na. A pè sigi jɛn ma yo Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pe jɔlɔgɔ ki yan, fɔ lì pan mbe pe shɔ. Kona, a pè si fɔli ma pe yɛrɛ ti jiile wa tara mali gbɔgɔ.