Zhakɔbu naa wi go woolo pàa kari wa Ezhipiti tara
46
1 Kona, a Izirayɛli wì si lɛ ma kari wi kɛɛ yaara ti ni fuun ti ni. Naa wìla ka saa gbɔn wa Bɛrisheba, a wì si saara wɔ wi to Izaki wi Yɛnŋɛlɛ li yeri. 2 Ki yembinɛ li ni, a Yɛnŋɛlɛ lì si para Izirayɛli wi ni yariyanra ta ni maa yeri fɔ: «Zhakɔbu! Zhakɔbu!» A Izirayɛli wì si shɔ ma yo: «Naw.»
3 A Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Muwi mi yɛn Yɛnŋɛlɛ, ma to Izaki wi Yɛnŋɛlɛ le. Maga ka fyɛ mbe kari wa Ezhipiti tara, katugu mi yaa ka ma setirige piile pe pye pe lɛgɛ, mbe pe pye cɛnlɛ gbenɛ wa ki tara ti ni. 4 Mi jate mi yaa pinlɛ mbe kari ma ni wa Ezhipiti tara, mi jate mi yaa kɔɔn pye ma sɔngɔrɔ laga naa fun. Ma kusanga ni, Zhozɛfu wo wi yaa kɔɔn yɛngɛlɛ ke tɔn.»
5 A Zhakɔbu wì si yiri wa Bɛrisheba ma kari. Wotoroye mbele Farawɔn wìla torogo kondangala li na, a Zhakɔbu wi pinambiile pè si pe to Zhakɔbu, wo naa pe piile, naa pe jɛɛlɛ pe lɛ wa pe ni. 6 Pàa kari fun pe yaayoro ŋgbeleye yo naa pe yarijɛndɛ nda fuun pàa ta wa Kana tara ti ni. A Zhakɔbu wì si kari wa Ezhipiti tara wo naa wi go woolo pe ni fuun pe ni. 7 Zhakɔbu wìla kari wa Ezhipiti tara wo naa wi pinambiile, naa wi sumborombiile, naa wi pishyɛnwoolo nambala naa jɛɛlɛ, konaa wi go woolo pe ni fuun pe ni.
Zhakɔbu setirige piile pe mɛrɛ ti nda
8 Izirayɛli setirige piile mbele pàa pan wa Ezhipiti tara pe mɛrɛ ti nda: Zhakɔbu naa wi pinambiile konaa wi pishyɛnwoolo. Zhakɔbu pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Urubɛn. 9 Urubɛn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hanɔki, naa Palu, naa Hɛzirɔn konaa Karimi. 10 Simeyɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yemuwɛli, naa Yamini, naa Owadi, naa Yakini, naa Sokari konaa Kana tara fɛnnɛ jɔ wi pinambyɔ Sawuli wi ni. 11 Levi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Gɛrishɔn naa Kehati konaa Merari. 12 Zhuda pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ɛri, naa Ona, naa Shela, naa Perɛzi konaa Zera; ɛɛn fɔ, Ɛri naa Ona poro la ku wa Kana tara. Perɛzi pinambiile poro la pye Hɛzirɔn konaa Hamuli. 13 Isakari pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Tola, naa Puva, naa Yɔbu konaa Shimirɔn. 14 Zabulɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Serɛdi, naa Elɔn konaa Yaleyɛli.
15 Ki pinambiile mbele poro wɛlɛ Leya wìla se Zhakɔbu wi na wa Padamu Aramu tara, ma pinlɛ wi sumborombyɔ Dina wi ni. Wi pinambiile naa wi sumborombiile, mbe pinlɛ wi pishyɛnwoolo pe ni, pe ni fuun pàa pye lere nafa ma yiri kɛ ma yiri taanri. 16 Gadi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Sifiyɔn, naa Hagi naa Shuni, naa Ɛzibɔn, naa Eri, naa Arɔdi konaa Arɛli. 17 Asɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yimina, naa Yishiva, naa Yishivi konaa Beriya, naa pe nɔsepyɔ sumboro Sera. Beriya pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hebɛri naa Malikiyɛli.
18 Zhakɔbu naa Zilipa pe setirige piile poro la wɛlɛ mbele yɛɛn. Pàa pye lere kɛ ma yiri kɔgɔlɔni. Zilipa wo Laban wìla kan wi sumborombyɔ Leya wi yeri wi kulojɔ.
19 Zhakɔbu wi jɔ Arashɛli wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Zhozɛfu naa Bɛnzhamɛ. 20 Pinambiile shyɛn Zhozɛfu wìla se wi jɔ Asenati wi na wa Ezhipiti tara. Pe mɛrɛ ti nda: Manase naa Efirayimu. Ɔni ca saraga wɔfɔ Potifera wo sumborombyɔ lawi Asenati. 21 Bɛnzhamɛ pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Bela, naa Bekɛri, naa Ashibɛli, naa Gera, naa Naama, naa Ehi, naa Ɔrɔshi, naa Mupimu, naa Hupimu konaa Aridi. 22 Arashɛli wìla setirige piile mbele se Zhakɔbu wi na poro wɛlɛ yɛɛn. Pe ni fuun pàa pye lere kɛ ma yiri tijɛrɛ. 23 Dan wi pinambyɔ wi mɛgɛ ki ŋga: Hushimu. 24 Nɛfitali pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yazeyɛli, naa Guni, naa Yezɛri konaa Shilɛmu.
25 Zhakɔbu naa Biliha pe setirige piile poro la wɛlɛ yɛɛn. Pe ni fuun pàa pye lere kɔlɔshyɛn. Biliha wo Laban wìla kan wi sumborombyɔ Arashɛli wi yeri wi kulojɔ.
26 Leele mbele pàa pinlɛ Zhakɔbu wi ni ma kari wa Ezhipiti tara, ma pye wo jate go woolo, pàa pye lere nafa taanri ma yiri kɔgɔlɔni. Wi pinambiile pe jɛɛlɛ pe sila poro jiri. 27 Zhozɛfu wi pinambiile shyɛn mbele wìla se wa Ezhipiti tara poro ka taga Zhakɔbu wi go woolo mbele pàa saa cɛn wa Ezhipiti tara, pe yaa pye lere nafa taanri ma yiri kɛ.
Zhakɔbu wìla ye wa Ezhipiti tara
28 Kona, a Zhakɔbu wì si Zhuda wi torogo wa wi yɛɛ yɛgɛ ma yo wi saga yo Zhozɛfu wi kan wi keli wi pan wi na wa Goshɛni tara. A pè si saa gbɔn wa Goshɛni tara. 29 A Zhozɛfu wì si ti a pòo wotoro wi gbɛgɛlɛ wi kan. A wì si ye wa wi ni mɛɛ kari saa to Izirayɛli wi fili wa Goshɛni tara. Naa wìla ka saa wi yan sanga ŋa ni, a wì si fe ma kɛyɛn wa wi yɔlɔgɔ, mɛɛ gbele ma mɔ wa wi yɔlɔgɔ. 30 A Izirayɛli wì si Zhozɛfu wi pye fɔ: «Koni mbe ya mbe ku, katugu ma yɛn go na bere, a mɔ̀ɔ yan.» 31 A Zhozɛfu wì suu to seyɛɛnlɛ poro naa wi to go woolo pe pye fɔ: «Mi yaa kari sa ye panga wogo ki yo Farawɔn wi kan, fɔ na to seyɛɛnlɛ naa na to go woolo mbele pàa pye wa Kana tara, pè pan laga na kɔrɔgɔ. 32 Mi yaa ki yɛgɛ yo wi kan fɔ ye yɛn yaayoro korofɛnnɛ, yaayoro tunŋgo ye maa piin; fɔ yè pan ye simbaala, naa ye sikaala, naa ye nɛrɛ konaa ye kɛɛ yaara ti ni fuun ti ni. 33 Na Farawɔn wiga ka ye yeri mbe ye yewe fɔ: ‹Yiŋgi tunŋgo ye maa piin?› 34 Yoo yɔn sogo ye yo fɔ: ‹Woro mbele ma kulonambala we yɛn yaayoro korofɛnnɛ, malɛ we yɛn piile fɔ ma pan ma gbɔn nala, paa yɛgɛ ŋga na we tɛlɛye pàa pye naga piin.› Kiga pye ma, pa ye yaa cɛn laga Goshɛni tara, katugu yaayoro korofɛnnɛ pe yɛn Ezhipiti tara fɛnnɛ pe yarifugo.»