EZAWU SETIRIGE PIILE WELE
36.1-43
Ezawu wìla saa cɛn wa Edɔmu tara
36
1 Ezawu setirige piile poro wɛlɛ mbele yɛɛn. Ezawu wo pe yinri fun Edɔmu. 2 Kana tara fɛnnɛ jɛɛlɛ la wɛlɛ Ezawu wìla pɔri. Pe mɛrɛ ti nda: Hɛti cɛnlɛ woolo naŋa Elɔn wi sumborombyɔ Ada wo naa Ana sumborombyɔ Oholibama. Oholibama wìla pye Hɛvi cɛnlɛ woolo naŋa Zibewɔn wo pishyɛnwoo. 3 Ezawu wìla Ishimayɛli wi sumborombyɔ Basimati wi pɔri fun, Nebayɔti wi jɔnlɔ sumboro we. 4 Ada wìla Elifazi se Ezawu wi kan. A Basimati wo Erewuwɛli se. 5 A Oholibama wo si Yehushi, naa Yalamu, konaa Kora poro se. Poro wɛlɛ pàa pye Ezawu wi pinambiile mbele pàa se wi kan wa Kana tara.
6 A Ezawu wì suu jɛɛlɛ, naa wi pinambiile, naa wi sumborombiile, naa wi kulolo pe ni fuun, naa wi yaayoro ŋgbeleye, naa wi yaayoro sannda to naa yarijɛndɛ nda fuun wìla ta wa Kana tara ti lɛ, mɛɛ kari ma saa cɛn tara ta yɛgɛ ni, ma lali wi jɔnlɔ Zhakɔbu wi ni. 7 Katugu pe kɛɛ yaara tìla pye ma lɛgɛ jɛŋgɛ, fɔ pe saa ya cɛn laga nuŋgba. Pàa pye ma cɛn tara nda ni, tìla pye ma kologo pe yaayoro ti na. 8 Ko kala na Ezawu wìla saa cɛn wa Seyiri yanwiga ki na. Ezawu wo pe yinri fun Edɔmu.
Ezawu setirige piile pe mɛrɛ
9 Ezawu wi setirige piile poro wɛlɛ mbele yɛɛn. Wo wìla pye Edɔmu cɛnlɛ woolo mbele pàa pye ma cɛn wa Seyiri yanwiga ki na pe tɛlɛ we. 10 Ezawu wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Elifazi wo la pye wi jɔ Ada wo pinambyɔ. Erewuwɛli wo la pye wi jɔ Basimati wo pinambyɔ. 11 Elifazi wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Tema, naa Omari, naa Zefo, naa Gatamu konaa Kenazi. 12 Jɛlɛ ŋa pàa pye na yinri Timina wìla pye Ezawu pinambyɔ Elifazi wi cɛnfɔ. Wìla pinambyɔ wa se wi kan fun, pàa pye naa yinri Amalɛki. Poro pàa pye Ada naa Ezawu pe pishyɛnwoolo wele.
13 Erewuwɛli wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Nahati, naa Zera, naa Shama konaa Miza. Poro pàa pye Ezawu naa wi jɔ Basimati pe pishyɛnwoolo wele. 14 Ezawu wi jɔ Oholibama ŋa wìla pye Ana wi sumborombyɔ, konaa ma pye Zibewɔn pishyɛnwoo, wi pinambiile mbele wìla se Ezawu wi kan, pe mɛrɛ ti nda: Yehushi, naa Yalamu konaa Kora. 15 Mbele pàa pye teele Ezawu wi setirige piile pe sɔgɔwɔ poro wɛlɛ mbele yɛɛn. Ezawu pinambyɔ koŋgbanŋa Elifazi wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Tema wìla pye sege to, naa sege to Omari, naa sege to Zefo, naa sege to Kenazi, 16 naa sege to Kora, naa sege to Gatamu konaa sege to Amalɛki. Poro mbele poro pàa pye sege teele wa Elifazi piile pe ni ma cɛn wa Edɔmu tara. Poro pàa pye Ezawu wi jɔ Ada wi pishyɛnwoolo wele. 17 Ezawu pinambyɔ Erewuwɛli wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Nahati wìla pye sege to, naa sege to Zera, naa sege to Shama konaa sege to Miza. Poro mbele poro pàa pye sege teele wa Erewuwɛli wi piile pe ni ma cɛn wa Edɔmu tara. Poro pàa pye Ezawu wi jɔ Basimati wi pishyɛnwoolo wele. 18 Ezawu jɔ Oholibama wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yehushi wìla pye sege to, naa sege to Yalamu, konaa sege to Kora. Poro mbele poro pàa pye Ezawu jɔ Oholibama wi pinambiile mbele pàa pye sege teele. Oholibama wo la pye Ana wi sumborombyɔ. 19 Poro mbele poro pàa pye Ezawu wi setirige piile wele. Poro pàa pye teele setirige piile sanmbala pe sɔgɔwɔ. Ezawu wo pe yinri fun Edɔmu.
20 Hɔri cɛnlɛ woolo naŋa Seyiri wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda. Poro pàa keli ma cɛn wa Edɔmu tara. Lotan, naa Shobali, naa Zibewɔn, naa Ana, 21 naa Dishɔn, naa Ezɛri konaa Dishan. Poro mbele poro pàa pye Hɔri cɛnlɛ woolo pe teele wele, ma pye Seyiri setirige piile, wa Edɔmu tara. 22 Lotan wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hɔri konaa Emamu. Lotan wi nɔsepyɔ sumboro la pye wa, pàa pye naa yinri Timina. 23 Shobali wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Alivan, naa Manahati, naa Ebali, naa Shefo konaa Onamu. 24 Zibewɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Aya naa Ana. Ko Ana wo wìla saa puluyo yan wa gbinri wi ni yi tɔnmɔ pìla pye ma wɛri, ma yala wìla pye naa to Zibewɔn wi sofilele pe kɔnri. 25 Ana wi piile pe mɛrɛ ti nda: Wi pinambyɔ Dishɔn konaa wi sumborombyɔ Oholibama. 26 Dishɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Emidan, naa Eshiban, naa Yitiran konaa Keran. 27 Ezɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Bilihan, naa Zaavan, konaa Akan. 28 Dishan pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Uzi naa Aran.
29 Hɔri cɛnlɛ woolo mbele pàa pye sege teele pe mɛrɛ ti nda: Lotan wìla pye sege to, naa sege to Shobali, naa sege to Zibewɔn, naa sege to Ana, 30 naa sege to Dishɔn, naa sege to Ezɛri konaa sege to Dishan. Poro mbele poro pàa pye teele Hɔri cɛnlɛ woolo pe sɔgɔwɔ, wa Seyiri tara.
31 Wunlumbolo mbele pàa cɛn wunluwɔ pi na Edɔmu tara ti go na, maga ta wunluwɔ fa cɛn Izirayɛli tara woolo pe go na gbɛn, pe mɛrɛ ti nda: 32 Bewɔri wi pinambyɔ Bela wìla pye wunluwɔ wa Edɔmu tara ti go na. Wi ca pàa pye naga yinri Dinaba. 33 Bela kuŋgɔlɔ, a Bozira ca fɛnnɛ naŋa Zera wi pinambyɔ Yobabu wì si cɛn wa wi yɔnlɔ. 34 Yobabu kuŋgɔlɔ, a Hushamu ŋa wìla yiri wa Tema setirige piile pe tara, wì si cɛn wa wi yɔnlɔ. 35 Hushamu kuŋgɔlɔ, a Bedadi pinambyɔ Hadadi wì si cɛn wa wi yɔnlɔ. Wo wìla malaga gbɔn Madiyan cɛnlɛ woolo pe ni ma ya pe ni wa Mowabu tara wasege ki ni. Wi ca pàa pye naga yinri Aviti. 36 Hadadi kuŋgɔlɔ, a Masireka ca fɛnnɛ naŋa Samila wo si cɛn wa wi yɔnlɔ. 37 Samila kuŋgɔlɔ, Sawuli ŋa wìla yiri wa Erehobɔti gbaan yɔn tara ti ni, wì si cɛn wa wi yɔnlɔ. 38 Sawuli kuŋgɔlɔ, a Akibɔri pinambyɔ Baali Hana wì si cɛn wa wi yɔnlɔ. 39 Akibɔri pinambyɔ Baali Hana wi kuŋgɔlɔ, a Adari wì si cɛn wa wi yɔnlɔ. Wi ca pàa pye naga yinri Pawu. Pàa pye naa jɔ wi yinri Metabeyɛli. Mezahabu sumborombyɔ Matirɛdi wo sumborombyɔ lawi.
40 Teele mbele pàa yiri wa Ezawu setirige piile pe ni ma yala pe seye naa pe tara ti ni, pe mɛrɛ ti nda: Timina wìla pye sege to, naa sege to Aliva, naa sege to Yetɛti, 41 naa sege to Oholibama, naa sege to Ela, naa sege to Pinɔ, 42 naa sege to Kenazi, naa sege to Tema, naa sege to Mibizari, 43 naa sege to Magidiyɛli, konaa sege to Iramu. Poro mbele poro pàa pye teele Edɔmu cɛnlɛ woolo pe sɔgɔwɔ, ma yala pe cɛnsara ti ni, wa pe tara.
Ezawu wo wìla pye Edɔmu cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ we.