Abiramu wìla malaga gbɔn wunlumbolo pele ni ma ya pe ni
14
1 Ma si yala, Sineyari tara wunlunaŋa Amirafɛli wo naa Elasari ca wunlunaŋa Ariyɔki, naa Elamu ca wunlunaŋa Kedɔrilawomɛri konaa Goyimu ca wunlunaŋa Tideyali pe sanga wi na, 2 pè si kaa malaga gbɔn Sodɔmu ca wunlunaŋa Bera wi ni, naa Gomɔri ca wunlunaŋa Birisha, naa Adima ca wunlunaŋa Shineyabu, naa Zeboyimu ca wunlunaŋa Shemebɛri konaa wunlunaŋa Bela pe ni. Bela mɛgɛ nuŋgba koyi ŋga fun Sowari.
3 Ki wunlumbolo pe ni fuun pè si pe yɛɛ gbogolo wa Sidimu gbunlundɛgɛ ki ni. Nala Kɔgɔje kuwo wìgi gbunlundɛgɛ ki shɔ. 4 Pàa pe yɛɛ tirige wunlunaŋa Kedɔrilawomɛri wi kan fɔ ma saa gbɔn yɛlɛ kɛ ma yiri shyɛn. Ɛɛn fɔ, yɛlɛ kɛ ma yiri taanri wolo li ni, a pè si yiri ma je wi na.
5 Ki yɛlɛ kɛ ma yiri tijɛrɛ wolo li ni, wunlunaŋa Kedɔrilawomɛri wo naa wunlumbolo mbele pàa pye yɔn finliwɛ na wi ni, pè si kari ma saa malaga gbɔn Erefayi cɛnlɛ woolo pe ni, ma ya pe ni wa Ashitarɔti Karinayimu ca, konaa ma ya Zuzimu cɛnlɛ woolo pe ni wa Hamu tara, naa Emimu cɛnlɛ woolo pe ni wa Shave Kiriyatayimu ca funwa laga falafala ki ni. 6 Pàa Hɔri cɛnlɛ woolo poro ya wa pe yɛɛra tara ti ni, wa Seyiri yanwira ti na, ma pe purɔ fɔ ma saa gbɔn wa Ɛli Paran laga ki ni, wa gbinri wi tanla. 7 Ko puŋgo na, a pè si sɔngɔrɔ ma pan wa Eni Mishipa ca, ki ca pege yinri naa Kadɛshi. A pè si malaga ki gbɔn Amalɛki setirige piile pe ni ma ya pe ni wa pe tara ti lagapyew. Pàa ya Amɔri cɛnlɛ woolo pe ni fun, poro mbele pàa pye ma cɛn wa Hazazɔn Tamari ca. 8 Kona, a Sodɔmu ca wunlunaŋa, naa Gomɔri ca wunlunaŋa, naa Adima ca wunlunaŋa, naa Zeboyimu ca wunlunaŋa wo naa Bela ca wunlunaŋa wi ni, pè si pe maliŋgbɔɔnlɔ pe yirige. Bela ca pege yinri naa Sowari. A pè si saa yere malinjɛ na wa Sidimu gbunlundɛgɛ ki ni 9 mbe malaga gbɔn Elamu ca wunlunaŋa Kedɔrilawomɛri wi ni, Sineyari tara wunlunaŋa Amirafɛli konaa Elasari ca wunlunaŋa Ariyɔki pe ni. Ki wunlumbolo tijɛrɛ poro naa wunlumbolo kaŋgurugo poro pàa to pe yɛɛ na ma malaga ki gbɔn.
10 Pàa pye na ŋguro jowɔrɔ ti woo were nda ni, tìla pye ma lɛgɛ wa Sidimu gbunlundɛgɛ ki ni. A Sodɔmu ca naa Gomɔri ca wunlumbolo pè si fe ma toori wa ki were ta ni. Mbele pàa fe ma shɔ, a poro si saa lara wa yanwira ti na. 11 Mbele pàa malaga ki gbɔn ma ya, pè si Sodɔmu ca naa Gomɔri ca yarijɛndɛ ti ni fuun, naa pe yaakara ti ni fuun ti koli ma kari ti ni. 12 A pè si Abiramu wi naa Lɔti wo naa wi kɛɛ yaara ti koli ma kari ti ni. Lɔti wìla pye ma cɛn wa Sodɔmu ca ki ni.
13 A naŋa wà si fe ma shɔ, mɛɛ saa ki sɛnrɛ ti yo Eburuye naŋa Abiramu wi kan. Abiramu wìla pye ma cɛn wa Amɔri cɛnlɛ woolo naŋa Mamire wi tigbɔrɔ ti sɔgɔwɔ. Mamire naa wi nɔsepyɔ Ɛshikɔli, naa Anɛri konaa Abiramu ni, pàa pye yɔn finliwɛ na. 14 Naa Abiramu wìla kaa ki logo ma yo pàa wi naa Lɔti wi yigi ma kari wi ni, Abiramu wi kulolo mbele pàa se wa wi go, a wì si mbele kotogo la pye pe ni, pe cɛnmɛ taanri ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔtaanri (318) wɔ. Wo naa poro ni, pè si pe maliŋgbɔnyaara ti lɛ, mɛɛ taga pe puŋgo na, na pe tuuro tɔnri fɔ wa Dan tara. 15 Ki yembinɛ li ni, a Abiramu wì suu maliŋgbɔɔnlɔ pe walagi walagi ma saa to ki wunlumbolo pe na, mɛɛ ya pe ni ma pe purɔ fɔ wa Shoba ca, wa Damasi ca ki kamɛŋgɛ kɛɛ ki na. 16 A wì si sɔngɔrɔ ma pan yarijɛndɛ nda fuun pàa koli ti ni, konaa wi naa Lɔti wi ni, naa wi kɛɛ yaara, naa jɛɛlɛ poro naa leele sanmbala pe ni.
Mɛlikisedɛki wìla duwaw pye Abiramu wi kan
17 Naa Abiramu wìla kaa ya Kedɔrilawomɛri naa wunlumbolo mbele pàa yɔn finliwɛ le wi ni pe ni, ma sɔngɔrɔ na paan, a Sodɔmu ca wunlunaŋa wì si pan maa fili wa Shave gbunlundɛgɛ ki ni. Ko ki yɛn wunlunaŋa wi gbunlundɛgɛ ye.
18 Salɛmu ca wunlunaŋa Mɛlikisedɛki wì si pan buru naa duvɛn ni. Wìla pye Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na li saraga wɔfɔ. 19 A wì si duwaw pye Abiramu wi kan ma yo fɔ:
«Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na, li duwaw ma na,
lo na lì naayeri wo naa tara ti da!
20 Sɔnmɔ yɛn Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na li woo,
lo na lɔ̀ɔn juguye pe le ma kɛɛ we
A Abiramu wì si yaara nda fuun wìla koli ti walisaga kɛ wogo ki kan Mɛlikisedɛki wi yeri.
21 A Sodɔmu ca wunlunaŋa wì sigi yo Abiramu wi kan ma yo fɔ: «Leele poro kan na yeri ma yarijɛndɛ to lɛ.»
22 A Abiramu wì suu pye fɔ: «Mìlan kɛɛ ki yirige ma wugu Yawe Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na li na, lo na lì naayeri wo naa tara ti da. 23 Mì wugu mɔɔ kan fɔ yaraga ŋga fuun ki yɛn ma wogo, mi se ka lɛ, ali sa sun jese pyɔ nuŋgba nakoma sawiga maŋga; jaŋgo maga ka ta mbe yo mì Abiramu wi pye yarijɛndɛ tafɔ. 24 Mi se yaraga ko ka shɔ na yɛɛ wogo, kaawɔ na woolo pè yaakara nda ka to. Na pinlɛyɛɛnlɛ Anɛri, naa Ɛshikɔli, naa Mamire poro na, poro mbe pe tasaga ki lɛ pe yɛ.»