Abiramu naa Lɔti pe lagawa kala pe yɛɛ na
13
1 Kona, a Abiramu wì si yiri wa Ezhipiti tara, ma sɔngɔrɔ wa Negɛvu tara ti yeri, wo naa wi jɔ wi ni, naa yaara nda fuun wìla ta ti ni. Lɔti wìla pinlɛ ma kari wi ni. 2 Yarijɛndɛ lɛgɛrɛ la pye Abiramu wi yeri fɔ jɛŋgɛ. Wìla yaayoro lɛgɛrɛ ta naa penjagbɔrɔ ni, naa tɛ lɛgɛrɛ ni. 3 A wi nɛɛ tanri na toro lara lara, ma yiri wa Negɛvu tara ti yeri ma saa gbɔn wa Betɛli ca ki na. Wìla keli maa paraga go ki kan ma cɛn wa Betɛli ca naa Ayi ca sɔgɔwɔ pi ni. 4 A wì si saa gbɔn wa saraga wɔsaga ŋga wìla kan faa ki na. A Abiramu wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki yeri wa, mali gbɔgɔ.
5 Abiramu wi tangayɛnlɛ Lɔti we, yaayoro lɛgɛrɛ la pye wi yeri fun, to ti yɛn simbaala, naa sikaala, naa nɛrɛ, konaa paara yinrɛ ni. 6 Ki tara ti sila pye ma gbɔgɔ, tìla kologo pe na, ki kala na, pe sila ya mbe pinlɛ mbe cɛn laga nuŋgba; katugu pe kɛɛ yaara tìla lɛgɛ. 7 Abiramu wi yaayoro kɔnrifɛnnɛ poro naa Lɔti woolo pe ni, pè si kaa win. Ko sanga wo ni, Kana tara woolo poro naa Perɛzi cɛnlɛ woolo pàa pye ma cɛn wa ki tara ti ni. 8 A Abiramu wì si Lɔti wi pye fɔ: «Kii daga mi naa mboro ni kiti mbe ye we sɔgɔwɔ, kii daga kiti mbe ye we yaayoro kɔnrifɛnnɛ pe sɔgɔwɔ fun, katugu we yɛn sege nuŋgba mi naa mboro ni. 9 Tara ti ni fuun ti nda ma yɛgɛ sɔgɔwɔ. Pan we laga we yɛɛ na. Na ma ka kee kamɛŋgɛ kɛɛ ki na, pa mi yaa kari kalige kɛɛ ki na. Na ma ka sila kee kalige kɛɛ ki na, pa mi yaa kari kamɛŋgɛ kɛɛ ki na.»
10 A Lɔti wì suu yɛgɛ ki yirige ma wele, mɛɛ Zhuridɛn gbaan funwa laga ŋga kìla pye tɔnmɔ lɛgɛrɛ ni ko wɔ, ko ŋga kìla pye paa Ezhipiti tara ti yɛn. Sanga ŋa ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li fa Sodɔmu naa Gomɔri cara ti tɔngɔ, kìla yɔn ma pye paa Yɛnŋɛlɛ li naŋgɔ kɔlɔgɔ yɛn, ma kari fɔ wa Sowari ca ki yeri. 11 Kì kaa pye ma, a Lɔti wì si Zhuridɛn tara to wɔ, mɛɛ kari ma saa cɛn wa yɔnlɔ yirisaga yeri. Pa pàa laga pe yɛɛ na yɛɛn. 12 A Abiramu wo si koro wa Kana tara. A Lɔti wo si saa cɛn wa Zhuridɛn gbaan funwa laga falafala ki cara ti tanla, mɛɛ kari ma saa wi paara yinrɛ ti sanga mari kankan wa Sodɔmu ca ki tanla. 13 Sodɔmu ca woolo pàa pye ma pe fɔ jɛŋgɛ, na kapere tugbɔɔrɔ piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li na.
14 Naa Lɔti wìla kaa laga Abiramu wi na ma, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Abiramu wi pye fɔ: «Mbɔɔn ta le laga ŋga ma yɛn, ma yɛgɛ ki yirige ma yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ naa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki wele, ma yɔnlɔ yirisaga naa yɔnlɔ tosaga ki wele. 15 Ma yɛgɛ ki yɛn tara nda fuun na, mi yaa ti kan mboro naa ma setirige piile ye yeri wagati wi ni fuun ni. 16 Mi yaa kɔɔn setirige piile pe pye pe lɛgɛ jɛŋgɛ, paa yɛgɛ ŋga na lere se ya mbe taambugɔ ki jiri we. 17 Yiri ma tara ti yanri, mari titɔnlɔwɔ naa ti gbemɛ pi wele, katugu mi yaa ti kan ma yeri.»
18 A Abiramu wì suu paara yinrɛ ti kɔlɔgi lema, mɛɛ kari ma saa cɛn wa Mamire tigbɔrɔ laga ki ni, wa Eburɔn ca ki tanla. A wì si saraga wɔsaga kan le Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan.