TARA NA CƐNGƐLƐ KONAA BABƐLI SANŊGAZO TITƆNLƆWƆ KALA
10–11
10
1 Tɔnŋgbɔɔ pi panŋgɔlɔ, a Nowe wi pinambiile Sɛmu, naa Kamu, naa Zhafɛti pè si piile se. Pe setirige piile pe mɛrɛ ti nda:
2 Zhafɛti wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Gomɛri, naa Magɔgi, naa Madayi, naa Yavan, naa Tubali, naa Meshɛki konaa Tirasi. 3 Gomɛri wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ashikenazi, naa Irifati konaa Togarima. 4 Yavan pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Elisha, naa Tarisisi, naa Kitimu konaa Dodanimu. 5 Wa pe setirige ki ni, cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ la yiri wa pe ni. A ki leele pè jaraga ma cɛn wa kɔgɔje yɔn tara ti laga ki ni fuun ki na. A pè si kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ ma pye tara tara, naa cɛngɛlɛ cɛngɛlɛ, naa seye seye ma yala pe sɛnrɛ ti ni.
6 Kamu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Kushi, naa Mizirayimu, naa Puti konaa Kana. 7 Kushi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Seba, naa Havila, naa Sabita, naa Arayema konaa Sabiteka. Arayema pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Saba naa Dedan. 8 Kushi wo wìla Nimirɔdi wi se fun. Nimirɔdi wo wìla keli ma pye fanŋga fɔ koŋgbanŋa laga tara ti na. 9 Nimirɔdi wìla pye koniyɛɛn gbɔɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na. Ko kì ti pe maa ki yuun ma yo fɔ: «Koniyɛɛn gbɔɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na paa Nimirɔdi yɛn.» 10 Wi wunluwɔ cara koŋgbannda ti mɛrɛ tori nda yɛɛn: Babɛli, naa Erɛki, naa Akadi konaa Kaline, wa Sineyari tara. 11 A Nimirɔdi wì si kaa yiri wa ki tara ti ni, ma kari wa Asiri tara, ma saa Ninive ca ki kan, naa Erehobɔti Iri ca ki ni, naa Kala ca ki ni, 12 konaa Eresɛn cagbɔgɔ ki ni; ko la pye Ninive ca konaa Kala ca ti sɔgɔwɔ pi ni.
13 Mizirayimu wo wìla pye Ludi cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ we, naa Anɛmu cɛnlɛ woolo pe ni, naa Leyabi cɛnlɛ woolo, naa Nafitu cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ; 14 naa Paturusi cɛnlɛ woolo, naa Kasiluhi cɛnlɛ woolo poro naa Kafitɔri cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ we. Pa Filisiti tara fɛnnɛ pè yiri wa ki cɛngɛlɛ shyɛn ŋgele ke ni.
15 A Kana wì suu pinambyɔ koŋgbanŋa Sidɔn wi se konaa Hɛti ni. 16 Wo wìla pye Zhebusi cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ we, naa Amɔri cɛnlɛ woolo, naa Girigasi cɛnlɛ woolo, 17 naa Hɛvi cɛnlɛ woolo, naa Ariki cɛnlɛ woolo, naa Sini cɛnlɛ woolo, 18 naa Arivadi cɛnlɛ woolo, naa Zemari cɛnlɛ woolo konaa Hamati cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ we. Ko puŋgo na, a Kana sege woolo pè si jaraga. 19 Pe tara tìla lɛ wa Sidɔn ca ki na ma jaraga ma kari wa Gerari ca ki yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Gaza ca ki na, ma kari wa Sodɔmu ca, naa Gomɔri ca, naa Adima ca, konaa Zeboyimu ca ki yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Lesha ca ki na. 20 Poro pe yɛn Kamu wi setirige piile wele, mbele pàa kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ ma yala pe seye, naa pe sɛnrɛ, naa pe tara konaa pe cɛngɛlɛ ke ni.
21 Zhafɛti wi ndɔ Sɛmu wìla pinambiile pele se fun. Wo wìla pye Hebɛri naa wi setirige piile pe tɛlɛ we. 22 Sɛmu wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Elamu, naa Asuri, naa Aripakisadi, naa Ludi konaa Aramu. 23 Aramu wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Uzi, naa Huli, naa Getɛri konaa Mashi. 24 A Aripakisadi wo si Shela se. A Shela wo Hebɛri se. 25 Hebɛri wo la se pinambiile shyɛn. Pàa pye na koŋgbanŋa wi yinri Pelɛgi, katugu sanga ŋa ni wìla pye yinwege na, a tara woolo pè si kɔn pe yɛɛ na. Pàa pye naa nɔsepyɔ lenaŋa wi yinri Yokitan. 26 A Yokitan wo si Alimodadi se, naa Shelɛfu, naa Hazarimavɛti, naa Yera, 27 naa Hadoramu, naa Uzali, naa Dikila, 28 naa Obali, naa Abimayɛli, naa Saba, 29 naa Ofiri, naa Havila konaa Yobabu. Poro pe ni fuun mbele, poro la pye Yokitan wi pinambiile. 30 Pàa pye ma cɛn Mesa ca konaa Sefari yanwiga tara ti sɔgɔwɔ, ma wa yɔnlɔ yirisaga yeri. 31 Poro pe yɛn Sɛmu setirige piile wele, mbele pàa kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ ma yala pe seye, naa pe sɛnrɛ, naa pe tara konaa pe cɛngɛlɛ ke ni.
32 Nowe wi pinambiile pe setirige piile poro wɛlɛ yɛɛn, pàa kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ seye seye, ma yala pe cɛngɛlɛ ke ni. Leele mbele fuun pe yɛn laga tara ti ni, pa pè yiri wa pe setirige ki ni, ma jaraga ma cɛn tara, tara, tɔnŋgbɔɔ pi panŋgɔlɔ.