Yɛnŋɛlɛ làa yɔn finliwɛ le Nowe wi ni
9
1 Kona, a Yɛnŋɛlɛ lì si duwaw Nowe wo naa wi pinambiile pe na, ma pe pye fɔ: «Ye se, ye lɛgɛ, ye tara ti yin. 2 Yaara nda fuun ti yɛn yinwege na laga tara ti na, naa naayeri sannjɛrɛ to naa yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo tara ti na, naa ŋgbanra ti ni, ti yaa la fyɛ konaa ti sunndo wi yaa la kɔɔn ye yɛgɛ, mìri le ye kɛɛ. 3 Yaraga ŋga fuun ki maa tigile ma pye yinwege na, ti mbe ya pye ye yaakara. Mì ti ni fuun ti kan ye yeri, paa yɛgɛ ŋga na mìla yan wɛrɛ ti kan ye yeri we. 4 Ɛɛn fɔ, yaga ka kara ta ka nda ti yɛn ti yinwege ki ni, ko kɔrɔ wo yɛn nda ti yɛn ti kasanwa pi ni. 5 Ye kasanwa mba pi yɛn ye yinwege ye, mi yaa ka pi fɔgɔ ki yewe. Na yaayogo ka lere wa gbo, mi yaa ka ki lere wi kasanwa pi fɔgɔ yewe ki yaayogo ki na. Na lere wa ka wi lewee yɛnlɛ wa gbo, mi yaa ka ki lere wi yinwege fɔgɔ ki yewe ŋa wùu gbo wi na.
6 Na lere ka lere gbo,
lere wa wi yaa ka wo gbo fun;
katugu Yɛnŋɛlɛ lì lere wi da, a wì pye li yanlɛɛ.
7 Yoro wo na, ye piile se, ye lɛgɛ, ye jaraga lɛgɛrɛ laga tara ti na
8 Kona, a Yɛnŋɛlɛ lì sigi yo Nowe wo naa wi pinambiile pe kan 9 ma yo fɔ: «Ye wele, mi wo na, mi yaa na yɔn finliwɛ pi le ye ni, naa ye setirige piile mbele pe yaa ka yiri ye puŋgo na pe ni; 10 konaa yaraga ŋga fuun ki yɛn yinwege na wa ye ni ki ni: Sannjɛrɛ, naa yaayoro, naa woŋgaala pe ni fuun, naa yaara nda fuun tì yiri wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni, konaa nda fuun ti yaa ka pye yinwege na laga tara na ti ni. 11 Mi yaa na yɔn finliwɛ pi le ye ni. Mi se ka tɔnŋgbɔɔ tɛgɛ mbe yaara nda ti yɛn yinwege na ti tɔngɔ laga tara ti na naa. Tɔnŋgbɔɔ ma pi yaa ka tɛgɛ mbe tara ti tɔngɔ naa.» 12 A Yɛnŋɛlɛ lì sho naa fɔ: «Yɔn finliwɛ mba mi yaa le ye ni, naa yaara nda fuun ti yɛn yinwege na wa ye ni ti ni, konaa leele mbele fuun pe yaa ka yiri ye puŋgo na pe ni, pi kacɛn wowi ŋa. 13 Mi yaa na yaanŋgondi wi tɛgɛ wa kambaara ti na, wi pye na yɔn finliwɛ pi kacɛn, po mba mì le tara woolo pe ni we. 14 Sanga o sanga mi ka ti tisaga kiga wɔ, pa yaanŋgondi wi yaa yiri wa kambaara ti na. 15 Yɔn finliwɛ mba mì le ye ni, naa yaraga ŋga fuun ki yɛn yinwege na ki cɛnlɛ pyew li ni, mi yaa la nawa tuun ki yɔn finliwɛ pi na. Tɔnŋgbɔɔ se ka pan mbe yaara nda ti yɛn yinwege na ti tɔngɔ naa laga tara ti na. 16 Yaanŋgondi wiga yiri wa kambaara ti na wa naayeri, mi yaa la wi wele, mbaa nawa tuun na yɔn finliwɛ mbakɔɔ pi na, po mba mì le yaara nda fuun ti yɛn yinwege na laga tara na ti ni we.» 17 A Yɛnŋɛlɛ lì si Nowe wi pye naa fɔ: «Yaanŋgondi wo wi yɛn yɔn finliwɛ pi kacɛn we, po mba mì le mi naa yaara nda fuun ti yɛn yinwege na laga tara ti na ti ni we.»
Nowe wi pinambiile taanri pe sɛnrɛ
18 Nowe wi pinambiile mbele pàa yiri wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni pe mɛrɛ ti nda: Sɛmu, naa Kamu konaa Zhafɛti. Kamu wìla pye Kana wo to. 19 Nowe wi pinambiile taanri poro wɛlɛ yɛɛn. Pe setirige piile poro wɛlɛ pè se ma tara ti ni fuun ti yin.
20 Nowe wo wìla pye kɛkɔɔn koŋgbanŋa ma ɛrɛzɛn tiire sanri. 21 A Nowe wì si kaa duvɛn wɔ a wùu yigi; a wì suu yaripɔrɔ ti wɔ wi yɛɛ na, ma koro witiwaga, wa wi paraga go ki ni. 22 A Kana wi to Kamu wì si saa wi to Nowe wi yan witiwaga, mɛɛ pan maga yo wi nɔsepiile shyɛn pe kan wa funwa na. 23 Kona, a Sɛmu naa Zhafɛti pè si derigbɔgɔ lɛ maga taga pe pajoro ti na, nɛɛ kee puŋgo ni wa paraga go ki ni, ma saa pe to wi tɔn ki ni. Pàa puŋgo wa pe to wi yeri, jaŋgo paga kaa witiwaga ki yan. 24 Naa duvɛn wìla kaa laga Nowe wi na, ŋga wì pinambyɔ puŋgofɔ wìla pye wi na, a wì sigi jɛn. 25 A wì sho fɔ:
Daŋga mbe Kana wi yigi!
Wi pye kulolo pe kulo mboo nɔsepiile pe kan!
26 A wì sho naa fɔ:
Yawe Yɛnŋɛlɛ na li yɛn Sɛmu wi Yɛnŋɛlɛ le, gbɔgɔwɔ mbe pye li woo!
Kana wi pye Sɛmu wi kulo!
27 Yɛnŋɛlɛ li Zhafɛti wi gbɔgɔ!
Wila korogi wa Sɛmu wi paara yinrɛ ti ni.
Kana wi pye wi kulo!
28 Tɔnŋgbɔɔ pi toroŋgɔlɔ, a Nowe wì si pye naa yɛlɛ cɛnmɛ taanri naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (350). 29 Nowe wi yinwege piliye yi ni fuun yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (950), a wì si ku.