Nowe wi yege wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni
7
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sigi yo ma Nowe wi kan fɔ: «Mboro naa ma go woolo pe ni, ye ye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni, katugu mboro nuŋgba mì yan ma yɛn sinŋɛ na yɛgɛ na wa ki nala pilige woolo mbele pe ni. 2 Yaayoro to naa woŋgaala mbele pe yɛn kpoyi, ma ti shyɛnzhyɛn tɛgɛsaga kɔlɔshyɛn wɔ ti ni, ti nambala naa ti jɛɛlɛ, ma si nda ti yɛn fyɔngɔ ni ti tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba wɔ fun, ti nambala naa ti jɛɛlɛ. 3 Ma sannjɛrɛ ti cɛngɛlɛ ke ni fuun ti shyɛnzhyɛn tɛgɛsaga kɔlɔshyɛn wɔ ti ni, ti nambala naa ti jɛɛlɛ, jaŋgo ti cɛngɛlɛ ke koro laga tara ti ni fuun ti na. 4 Na pilige kɔlɔshyɛn ka toro, mi yaa tisaga wa laga tara ti na yɔnlɔ nafa shyɛn naa yembinɛ nafa shyɛn ni. Yaara nda fuun mì da, mi yaa ti tɔngɔ mberi wɔ laga tara ti na.» 5 Ŋga fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo ma Nowe wi kan, a Nowe wì ki ni fuun ki pye ma.
Tɔnŋgbɔɔ pi panga ye
6 Nowe wìla ta yɛlɛ cɛnmɛ kɔgɔlɔni (600), sanga ŋa ni tɔnŋgbɔɔ pìla pan laga tara ti na we. 7 Nowe naa wi jɔ, naa wi pinambiile poro naa pe jɛɛlɛ pe ni, pè si pinlɛ ma ye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni tɔnŋgbɔɔ pi kala na. 8 Yaayoro to naa woŋgaala mbele fuun pe yɛn kpoyi, naa mbele pe yɛn fyɔngɔ ni, naa sannjɛrɛ ti ni, konaa yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele ke maa fulolo tara ti na ke ni, 9 ti shyɛnzhyɛn, naŋa naa jɛlɛ, a tì si ye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni Nowe wi kɔrɔgɔ, paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ làa ki yo maa kan we. 10 Naa piliye kɔlɔshyɛn yìla kaa toro ma kɔ, a tɔnŋgbɔɔ pì si ye ma tara ti tɔn.
11 Yɛlɛ na ni Nowe wìla ta yɛlɛ cɛnmɛ kɔgɔlɔni (600), ki yɛlɛ li yeŋge shyɛn wogo ki pilige kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn wogo ki na, tara ti nɔgɔna tɔnmɔ wegele ke ni fuun ke si janri ma yiri lɛgɛrɛ. A naayeri tɔnmɔ wegele kè si yɛngɛ. 12 A tisaga ki nɛɛ paan tara ti na yɔnlɔ nafa shyɛn naa yembinɛ nafa shyɛn ni. 13 Ko pilige koyi Nowe wìla ye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni wo naa wi jɔ, naa wi pinambiile Sɛmu, naa Kamu, naa Zhafɛti, konaa wi pinambiile pe jɛɛlɛ taanri pe ni. 14 Ko leele poro pàa pye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni, poro naa woŋgaala, naa yaayoro ti cɛngɛlɛ ke ni fuun, naa yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo tara ti na, ma yala ke cɛngɛlɛ ke ni fuun ke ni, naa sannjɛrɛ ti ni fuun, ma yala ti cɛngɛlɛ ke ni fuun ke ni, naa sannjɛtumɔɔrɔ ti ni fuun, konaa yaraga ŋga fuun kanwiga yɛn ki na ki ni. 15 Yaara nda fuun ti yɛn yinwege na, pa tìla ye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni yɛɛn wa Nowe wi kɔrɔgɔ, ti naŋa naa jɛlɛ. 16 Ki yaara ti ni fuun, naŋa naa jɛlɛ, a tì si pan ma ye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni, paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ làa ki yo ma Nowe wi kan we. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki yɔn tɔn pe na.
17 A tɔnŋgbɔɔ pì si pan tara ti na maga yigi fɔ pilige nafa shyɛn. A tɔnmɔ pì si lɛgɛ fɔ ma tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki yirige wa naayeri. 18 Tɔnmɔ pìla pan tara ti na ma lɛgɛ jɛŋgɛ, a tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki nɛɛ yɛgɛ tɔnmɔ pi go na. 19 A ka nɛɛ tari tɔnmɔ pi lɛgɛwɛ pi na fɔ ma saa yanwira titɔɔnrɔ ti ni fuun ti tɔn. 20 A tɔnmɔ pì si yiri ma yanwira ti yinrɛ ti tɔn ma gbɔn fɔ mɛtɛrɛ kɔlɔshyɛn naa kɔngɔ. 21 Yaara nda fuun ti yɛn yinwege na, na yanri laga tara ti na, a ti ni fuun tì ku: sannjɛrɛ, naa yaayoro, naa woŋgaala, naa yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo tara ti na konaa leele pe ni fuun. 22 Yaraga ŋga fuun yinwege wɔnwɔn la pye ki ni laga tara ti na, a ki ni fuun kì ku. 23 Pa Yɛnŋɛlɛ làa yaara nda fuun ti yɛn yinwege na ti tɔngɔ mari wɔ laga tara ti na yɛɛn we, maga lɛ leele pe na, ma saa gbɔn yaayoro ti na, naa yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele ke maa fulolo tara ti na, konaa naayeri sannjɛrɛ ti ni. A ti ni fuun tì ku ma wɔ laga tara ti na. Nowe wo naa mbele pàa pye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni, poro cɛ pàa shɔ.
24 A tɔnŋgbɔɔ pì koro laga tara ti na fɔ ma saa gbɔn piliye cɛnmɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (150).