NOWE KONAA TƆNŊGBƆƆ PI PANGA YE
6–9
Leele pe tipewe we
6
1 Naa leele pàa kaa na lege laga tara ti na, a pè si sumbonɔ lɛgɛrɛ se. 2 Ko sanga wo ni, a Yɛnŋɛlɛ li pinambiile pè si leele pe sumbonɔ pe yan pe yɔn fɔ jɛŋgɛ. A pè si pele wɔ, ma pe pɔri pe jɛɛlɛ. 3 Kona Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Yinwege wɔnwɔn mba mìla le leele pe ni, mi soo yaga pi koro pe ni pilige pyew, katugu pe yɛn wire nda ti yɛn kuworo. Mbege lɛ yiŋgɔ ni, pe yɛgɛlɛ ke se toro yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa (120) na.» 4 Ko sanga wo ni, letitɔɔnrɔ la pye laga tara ti na, ali ki sanga wi puŋgo na fun. Ko sanga wowi Yɛnŋɛlɛ li pinambiile pàa leele pe sumbonɔ pe lɛ pe jɛɛlɛ, ma piile sese pe na. Poro pàa pye faa woolo letugbɔɔrɔ, ma pye fanŋga fɛnnɛ, a pe mɛgɛ kì yiri fɔ jɛŋgɛ.
5 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sigi yan fɔ leele pe nawa pì pe pe na laga tara ti na fɔ ma saa toro. Pe nawa jatere wi sila pye yaraga ko ka na, fɔ tipege ko bɔkɔ, pilige pyew. 6 A kì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li mbɛn, a lì sigi yan fɔ ki sila daga li leele pe da laga tara ti na. Li nawa pìla tanga li na fɔ jɛŋgɛ. 7 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sho fɔ: «Leele mbele mìla da, mi yaa pe tɔngɔ mbe pe wɔ laga tara ti na, mbege lɛ leele pe na, mbe saga wa yaayoro to naa yaara nda ti maa fulolo tara ti na, konaa naayeri sannjɛrɛ ti ni; katugu leele mbele mì da, ndɛɛ mii ja pe da, ko mbe ja mbɔnrɔ.» 8 Ɛɛn fɔ, Nowe wo la mɛgɛ ta Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri.
Yɛnŋɛlɛ làa yo li yaa Nowe wi shɔ
9 Nowe wi setirige ki ŋga. Nowe wìla pye lesinŋɛ konaa jɛrɛgisaga fu wi sanga wi ni. Wìla pye na tanri Yɛnŋɛlɛ konɔ li na wi yinwege piliye yi ni fuun yi ni.
10 Nowe wìla pinambiile taanri se, pe mɛrɛ ti nda: Sɛmu, naa Kamu konaa Zhafɛti.
11 Tara tìla jɔgɔ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, leele pàa pye na tipere piin tara ti ni lagapyew. 12 A Yɛnŋɛlɛ lì si tara ti wele mari yan ti yɛn ma jɔgɔ, katugu sɛnwee piile pe ni fuun pàa pye na kapege piin laga tara ti na. 13 A Yɛnŋɛlɛ lì sigi yo Nowe wi kan fɔ: «Mìgi kɔn maga tɛgɛ, mbe yaara nda fuun mì da ti tɔngɔ mberi wɔ wa sanga ŋa wo ni, katugu leele pe yɛn na kapere ti piin tara ti lagapyew. Wele, mi yaa poro naa tara ti ni pe pinlɛ mbe pe tɔngɔ. 14 Ma tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge gbegele ma yɛɛ kan gofɛri tire ni, ma yumbiile wɔ wa ki nawa, maga nawa naa ki puŋgo ki wɔlɔgɔ joro panyi ni. 15 Wele, maga gbegele ki gbegewe mba po na: ki titɔnlɔwɔ pi pye mɛtɛrɛ cɛnmɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (150), ki gbemɛ pi pye mɛtɛrɛ nafa ma yiri kaŋgurugo, ki yagawa pi pye mɛtɛrɛ kɛ ma yiri kaŋgurugo. 16 Maga gona wi tɔn, ma fenɛtiri wɔ ki na mɛtɛrɛ kɔngɔ wa ki mbogo yagawa po naa ki tɔnyaraga ti sɔgɔwɔ pi ni, ma yɔn wɔ ki kanŋgaga nuŋgba na. Maga gbegele, maga pye go taanri, maga tagala ki yɛɛ na. Ka mbe pye nɔgɔna, ka mbe pye nandogomɔ, ka mbe pye go na. 17 Wele, mi yaa tɔnŋgbɔɔ tirige laga tara ti na, mbe yaraga ŋga fuun ki yɛn na wɔɔn ki tɔngɔ. Yaraga ŋga fuun ki yɛn laga tara na, ki yaa ku. 18 Ɛɛn fɔ, mboro wo na, mi yaa na yɔn finliwɛ pi le ma ni. Ma yaa ka ye wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni, mboro naa ma jɔ, naa ye pinambiile, konaa pe jɛɛlɛ pe ni. 19 Yaara nda fuun ti yɛn yinwege na, ma ti cɛnlɛ pyew ti shyɛnzhyɛn yigi, naŋa naa jɛlɛ, ma ye ti ni wa tɔnmɔkɔrɔ gbeŋge ki ni, jaŋgo to mbe ta ti koro yinwege na wa ma ni. 20 Sannjɛrɛ ti ni fuun, mbe yala ti cɛngɛlɛ ke ni, naa yaayoro naa woŋgaala pe ni fuun, mbe yala pe cɛngɛlɛ ke ni, konaa yaŋgala jɛgɛlɛ jɛgɛlɛ ŋgele fuun ke maa fulolo tara ti na ke ni, mbe yala ke cɛngɛlɛ ke ni, ti ni fuun ti naŋa naa jɛlɛ mbe pan ma kɔrɔgɔ, jaŋgo to mbe koro yinwege na. 21 Ma yaakara ti cɛnlɛ pyew ta lɛ mari le wa ma yɛɛ kɔrɔgɔ, ti pye mboro naa to ni, ye yaakara.» 22 A Nowe wì sigi pye ma, paa yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ làa ki yo maa kan we.