Adama wi setirige piile kala
5
1 Adama wi setirige piile pe mɛrɛ sɛwɛ wi ŋa. Yɛnŋɛlɛ li yaa lere wi da pilige ŋga ni, làa wi da a wìli lɛ. 2 Làa pe da naŋa naa jɛlɛ. Pilige ŋga ni làa pe gbegele, a lì si duwaw pe na, mɛɛ pe mɛgɛ ki taga na pe yinri leele.
3 Naa Adama wìla kaa ta yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɛ (130), a wì si pinambyɔ se, a wì yiri wi kɔrɔgɔ, ma pye wi yanlɛɛ. A wì suu mɛgɛ taga naa yinri Sɛti. 4 Sɛti sege ki puŋgo na, a Adama wì si pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔtaanri (800), ma pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 5 Adama wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa ma yiri kɛ (930), a wì si ku.
6 A Sɛti wo si ta yɛlɛ cɛnmɛ ma yiri kaŋgurugo (105), a wì si pinambyɔ se naa yinri Enɔsi. 7 Enɔsi sege ki puŋgo na, a Sɛti wì si pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔtaanri ma yiri kɔlɔshyɛn (807), ma pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 8 Sɛti wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa kɛ ma yiri shyɛn (912), a wì si ku.
9 A Enɔsi wo si ta yɛlɛ nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ, mɛɛ pinambyɔ se naa yinri Kena. 10 Kena sege ki puŋgo na, a Enɔsi wì si pye naa yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔtaanri naa kɛ ma yiri kaŋgurugo (815), ma pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 11 Enɔsi wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ ma yiri kaŋgurugo (905), a wì si ku.
12 A Kena wo si ta yɛlɛ nafa taanri ma yiri kɛ, a wì si pinambyɔ se naa yinri Mahalaleyɛli. 13 Mahalaleyɛli sege ki puŋgo na, a Kena wì si pye naa yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔtaanri naa nafa shyɛn (840), ma pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 14 Kena wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ ma yiri kɛ (910), a wì si ku.
15 A Mahalaleyɛli wo si ta yɛlɛ nafa taanri ma yiri kaŋgurugo, a wì si Yerɛdi se. 16 Yerɛdi sege ki puŋgo na, a Mahalaleyɛli wì si pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔtaanri naa nafa ma yiri kɛ (830), ma pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 17 Mahalaleyɛli wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔtaanri naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo (895), a wì si ku.
18 A Yerɛdi wo si ta yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa taanri ma yiri shyɛn (162), a wì si pinambyɔ se naa yinri Enɔki. 19 Enɔki sege ki puŋgo na, a Yerɛdi wì si pye naa yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔtaanri (800), ma pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 20 Yerɛdi wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa taanri ma yiri shyɛn (962), a wì si ku.
21 A Enɔki wo si ta yɛlɛ nafa taanri ma yiri kaŋgurugo, a wì si pinambyɔ se naa yinri Matusalɛmu. 22 Matusalɛmu sege ki puŋgo na, a Enɔki wì si pye naa yɛlɛ cɛnmɛ taanri (300). Wìla pye na tanri Yɛnŋɛlɛ konɔ li na. A wì si pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 23 Enɔki wi yinwege piliye yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ taanri naa nafa taanri ma yiri kaŋgurugo (365). 24 Enɔki wìla pye na tanri Yɛnŋɛlɛ konɔ li na, ko puŋgo na, a wì si kaa kɔ leele pe na, pe suu yan naa, katugu Yɛnŋɛlɛ làa wi lɛ ma kari wi ni.
25 A Matusalɛmu wo si ta yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (187), a wì si pinambyɔ se naa yinri Lemɛki. 26 Lemɛki sege ki puŋgo na, a Matusalɛmu wì si pye naa yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa tijɛrɛ ma yiri shyɛn (782), mɛɛ pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 27 Matusalɛmu wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa taanri ma yiri kɔlɔjɛrɛ (969), a wì si ku.
28 A Lemɛki wo si ta yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa tijɛrɛ ma yiri shyɛn (182), a wì si pinambyɔ se. 29 A wì suu mɛgɛ ki taga naa yinri Nowe, ma sho fɔ: «We tunndo nda waa piin, na tere nda tege, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lì tara ti daŋga, ki pyɔ ŋa yɛɛn, wo wi yaa we kotogo ki sogo we na ti kala na.» 30 Nowe sege ki puŋgo na, a Lemɛki wì si pye naa yɛlɛ cɛnmɛ kaŋgurugo naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo (595), ma pinambiile pele yɛgɛ se, naa sumborombiile ni. 31 Lemɛki wi yinwege piliye yan fuun wìla ta, yìla pye yɛlɛ cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (777), a wì si ku.
32 Nowe wìla ta yɛlɛ cɛnmɛ kaŋgurugo (500), a wì si pinambiile taanri se: Sɛmu, naa Kamu konaa Zhafɛti.