Lúban Búngiu to uboúaguna túma Lúban Búngiu to siéluna
9
1 Lídan meja le furúmiñeti darádu le ladǘgübei Búngiu jáma binádu wagǘbürigu,
rúlumuti meja gumádi joun ída lúba lan jájuduragun lun,
ñíñoun gíñe ában múna to sánduboun ya uboúagu to lúbanboun Búngiu.
2 Ítara líña ligáburi taráanserún múna tugúya.
Múnada,
ñíñein bián rúmu,
lídan furúmiñeti rúmu le gíribei Fulásu Sándu,
ñíñein lébu sanúdelu lúma dábula le ñí tubei fein to biníwaboun.
3 Ñíñoun ában bélu labádinagua bián rúmu ligía,
Fulásu le Sándutimáabei líribei libíaman rúmu.
4 Lídan rúmu ligía,
ñíñein ában latárü gólu lun lágudajoún cupáli ñi,
túma bágüsi to lánina darádu,
gólu sun toúba.
Turágeirugu bágüsi tugúya,
ñíñein ában ágeidinaǘ gólu le gádaanbalin eígini le gíribei maná,
ñíñein gíñe luwénwen Aarón le ájüchagubei,
lúma dǘbü le uágubei labǘrüjoúa díisi gumádi le líchugubei Búngiu lun Moisés.
5 Toúgiñe bágüsi tugúya,
ñíñoun jayáwa querubínes,
ja queísigubeirügübaña ánjeligu,
arúfuda jamúti querubínes jagía luágu ñíñein lan Búngiu lídan fulásu ligía.
Darúguatiña táu bágüsi tugúya,
le ñí lubei ferúdunawa lan figoú,
láu jarǘna.
Mabúseerúntiwa wadímurejan sarágu luágu buri cátei le guetó.
6 Aráanseñu líña buri cátei ítara,
belútiña fádirigu lídoun Fulásu le Sándubei ságü wéyu lun jafádirijan.
7 Ánjeinti lídoun Fulásu le Sándutimáabei,
fádiri rügǘñein íñutimáati ebélura ñíjin ában weíyaasu lídan irúmu,
áni dan le lebélurun,
gásu lanǘgün játa anímaalu lun ladágaragüdün luágu lifígoun guánarügÜ lúma luágu jafígoun gürígia.
8 Láu cátei le,
larúfudajaña Sífiri Sándu woun luágu sun lan seríwigili lan Fulásu le Sándubei lúma buri sun igáburi le adügǘbei ñi,
madárarúngili ǘma lídoun Fulásu Sándutimáati.
9 Sun igáburi lé meja adügǘwabei lábugiñe binádu lidáradun Búngiu,
liyáwa iséri lidáradun Búngiu wáma le seríwigilibei lídan dan le.
Cátei lé buri meja íchugúbei lun Búngiu,
lúma cátei le adágarawagüdǘwabei lun lábugiñe binádu darádu,
siñáti meja larúmadagüdünun jawáni ja agúnfulirubaña lúma Búngiu ítara.
10 Lúrudu buri lánina binádu darádu luágu jagúnfulirun lúma Búngiu,
luáguti eígini le lúnbei jeígin gürígia,
uníñein le lúnbei játuni,
lúma buri igáburi lánina arúmaduni,
mabuíduragüdün lumútu buri cátei líra uwáni,
lúntirügü lesériwidun darí lasáansiruni Búngiu sun cátei láu liábin Crístu.
11 Láu liábin Crístu,
guetó ligía fádiri íñutimáabei luágu iséri darádu le íchugubei ubuíduni woun sügǘ láu le binádubei.
Lúban Búngiu le ñí lubei lafádirija,
buítimaatu sügǘ táu tó meja uboúaguboun.
úati mégeiti tuágu,
ladǘga máma jadǘga gürígia múna to siéluboun,
to uáguboun nadímureja.
12 Belújali Crístu lídoun Fulásu Sándutimáati siélu le ñí lubei Búngiu,
máma lun ladágaragüdün játa gábara jáma bágasu ñǘbürigiña luágu jafígoun gürígia,
dagágüda lumúti líta guánarügü.
Láu ábanrügü lebélurun,
ligía ibíjaali asálbaruni magúmuchaditi woun.
13 Inárüni luágu lábugiñe lan binádu darádu,
gabáfuti meja játa bágasu jáma gábara,
lúma jabáligin bágasu ñǘbürigiña,
lé buri áturawagúbei jawágun ja marúmanbaña,
lun ledéregeruniña lúma lun larúmadagüdüniña boúgudigiñe jabíti ligíbugiñe Búngiu.
14 Áni ánjein ítara líña lubeí,
¡gúbumégia gabáfutima lan líta Crístu!
Lídaangiñe Sífiri Sándu le magúmuchadibei,
rúguati Crístu lúngua lun Búngiu quei ában adágaragüdüni luágu wafígoun le úati dáseiti luágu,
áni jarúmagüda lumútu líta wawáni,
gidá lumútiwa lídaangiñe lidíjeri arítaguni luágu wagúnfulirun lúma binádu darádu,
adǘga lumútiwa lun wabúseerun wesériwidun lun Búngiu le wínwanbei.
15 Ligía Jesucrístu lubeí búyeibei lun ában iséri darádu le adǘga láalibei Búngiu wáma.
Loúnwenbei Crístu lun ferúdunawa lan figoú le adügǘbei lábugiñe binádu darádu,
lun gíñe ja lan únbaña wájali lan Búngiu lun lánigu jamá,
gayára lámuga jerésibiruni labínirun Búngiu le laríñagubei luágu líchugubei lan queísi alágan.
16 Lugúndun dan le líchugun ában gürígia lújabu árigi tuágu ában gárada luágu alágan,
mabáfutu gárada tugúya darí lun lasúbudirúniwa luágu jiláali lan gürígia ligía.
17 Mebégitu gárada tugúya dan le wínwangili gürígia ligía,
darí dan le jiláali.
18 Ligía gíñe láu lubeí léserun jítaü ladügǘwa furúmiñeti lidáradun Búngiu jáma lumútuniña.
19 Subúdigüda lumúti Moisés sun lugúmadina lúrudu joun sun gürígia,
lárigiñe,
ába lanǘgün gamísa funátu lúma lilímun isópo,
ába ladǘdüragüdüni lídan dúna lúma játa bágasu ñǘbürigiña jáma gábara,
ába labájichagunun lilíburuna lúrudu jáma gíñe sun gürígia.
20 Ábati laríñagun joun.
“Niján jítaü le achoúrurubalin lidáradun Búngiu júma.”
21 Bajígua lumútu gíñe Moisés Lúban Búngiu lúma sún buri cátei le ayúsurubei lídan jájuduragun lun.
22 Según lúrudu ligía,
jarúmagüdǘwati sun líbe-ágei cátei láu jítaü,
áni úati ferúdunawa lan figoú ánjein úa láwiyurun jítaü.
Lachíbuni loúnwen Crístu wafígoun
23 Busénwati lubeí mejati ladágaragüdǘniwa játa anímaalu lun larúmadawagüdün buri cátei le,
sun líra,
iyáwaü rügǘñein lun cátei le inárüniti le siélubei,
le ñí tubei Lúban Búngiu tímatimaatu,
áni busénwati ladágaragüdǘniwa jítaü le buídutimaati sügǘ láu játa anímaalu luágu cátei lánina siélu.
24 Mebéluti Crístu tídoun Lúban Búngiu tugúra to jadǘga wügǘriña ya uboúagu,
to meja tiyáwarügüboun Lúban Búngiu to tímatimaatu siélu,
siélun méme lebélura,
le ñí lubei larúfudagua lúngua guetó ligíbugiñe Búngiu lun lafádirijan luágu wafúleisein.
25 Belúti fádiri íñutimaati le juríu lídoun Fulásu Sándutimaati ában weíyaasu lídan irúmu lun ladágaragüdün jítaü le máma líta,
ánjeinti Crístu,
míchaagunti lúngua quei adágaragüdüni sarágu weíyaasu lun lachíbuni figoú.
26 Lun jamúga ítara líña lan,
gásu jamúga loúnwen sarágu weíyaasu lúmagiñe ladügǘn uboú.
Masúseredunti ítara,
lubáragiñe líra,
dan le lagúnfuliruña lán buri dan,
chülǘguaali Crístu ábanrügü weíyaasu,
íchaagueina lúngua lun lagídaruni figoú.
27 Ítara quei sun lan gürígia lúnti lan joúnwen ábanrügü weíyaasu,
lárigiñeme ábame jagúserawagüdǘn,
28 Ítara líña gíñe líchaagun Crístu lúngua ábanrügü weíyaasu lun lagídaruni jafígoun gürígia.
Lachǘlürüba wéyu lun lagíribudun Crístu uboúagun,
mámaalime lun lagídaruni figoú liábin,
liábinba lun lanǘgüniña sun ja agúrabubalin liábin siélun lun jabíjini sun cátei lánina jasálbarun.