Wabágari lúma Sífiri Sándu
8
1 Guetó,
gidáwaali jadúnrun gürígia ja lídaanbaña ában lúma Jesúsu.
2 Rúlaali Crístu láni Espíritu woun,
áni Espíritu ligía,
rúti iséri ibágari woun,
furígüda láadiwa lábugiñegiñe lubáfu figoú le anǘgübaliwa lídoun oúweni.
3 Mabáfuti meja lilúrudun Búngiu lun lagídaruníwa lábugiñegiñe lubáfu figoú ladǘga turíban wanígi,
wagía gürígia garaǘwarügütiña.
Ába ladǘgüni Búngiu le lásiñerubei lilúrudun adǘga láu loúnajani Liraǘ uboúagun queísi gürígia garaǘwarügüti le gíñe gayáraati lafígounjan (láu sun,
mafígounjan lan).
Ába loúnwen Liraǘ Búngiu,
le Jesucrístubei,
luágu wafígoun,
ába lagúmuchaguagüdüni lubáfu figoú wawágu láu loúnwen.
4 Ladǘgünbalin Búngiu líra,
lun gayáraabei lan wadügǘniwa gürígiame richáguatiña queísi lagúmadijan lilúrudun,
gürígia ja mabágaridunjañabaña lídan luríban jagúndan,
ja abágariduñabaña guetó queísi lugúndan Sífiri Sándu.
5 Ja abágaridubaña queísi jagúndan queísi gürígia garaǘwarügütiña,
luágu rügǘñein cátei le lánina uboú jarítagua,
ánjaña ja abágaridubaña queísi lugúndan Sífiri Sándu,
luágu cátei le lánina siélu jarítagua.
6 Dan le jabágaridun gürígia queísi jagúndan,
marítagunga jagía luágu Búngiu,
barǘ lumútiña lídoun oúweni,
ánjeinti dan le jabágaridun queísi lugúndan Sífiri Sándu,
barǘ lumútiña lídoun ibágari tímatimaati lúma darángilaü.
7 Ja arítagubaña luágu cátei le lánina uboú le,
láganiñu Búngiu lugúndun mája jáña,
áni siñá ligía jíchaagun joúngua lábun lilúrudun.
8 Ligía,
ja lubeí abágaridubaña láu jagúndan queísi gürígia garaǘwarügütiña,
siñáti jadǘgüni lugúndan Búngiu.
9 Ánjeinti jugúya,
mabágaridunjadün lídan jugúndan queísi gürígia garaǘwarügütiña,
jabágariduña lídan ában lúma láni Búngiu Espíritu,
queísi aganoúa lubeí jídan.
Le úabei láni Crístu Espíritu lúma,
máma lánigu Crístu.
10 Ánjein wínwan lubeí láni Crístu Espíritu jídan,
wínwanboun juwáni lun sun dan ladǘga tarúfudúniwa richáguañu ligíbugiñe Búngiu,
láu sun loúweba lan júgubu ladǘga figoú le lídaanbei uboú le.
11 Ánjein wínwan lubeí láni Espíritu jídan,
Búngiu méme le ásaaragüdübalin Jesucrístu lídaangiñe oúweni,
líchuguba ibágari iséri lun júgubu le goúwedadibei,
lídaangiñe láni Espíritu le jídaanbei.
12 Ítara líña lubeíti,
nidújeñu,
lúnti wagúnfulirun lúma Sífiri Sándu le wádaanbei,
máma lúma wagúndan queísi gürígia garaǘwarügütiña.
13 Lugúndun ánjaün abágaridarügü queísi jugúndan,
queísi gürígia garaǘwarügütiña,
jeféridiruba,
mídinbadün siélu,
ánjein jáfara igáburi lánina figoú le jídaanbei jilágubei,
láu lubáfu Sífiri Sándu,
jabágariduba lun sun dan lúma Búngiu siélu.
14 Sun ja ladúndejabaña láni Búngiu Espíritu,
lirájüñü Búngiu.
15 Sífiri Sándu le jerésibirubei,
máma ában espíritu lánina idámuni lúnya lanúfudedagüdǘnün lueí láburujan ligáñi Búngiu juágun,
Espíritu le jerésibirubei,
ligía le adǘgübalün lun lirájüñü jumá Búngiu.
Ligía gayára lubeí wagúaruni Búngiu Wáguchi.
16 Geféenti láni Búngiu Espíritu woun luágu lirájüñüjadíwa lan Búngiu.
17 Áni ladǘga lirájüñü wamá Búngiu,
garíchatiwa gíñe lun alágan siélu le uágubei laríñaga Búngiu woun,
le lúnbei gafánran wamá lídaangiñe,
lúma Crístu.
Ánjein súfuri wabeí luágu Crístu ya uboúagu,
gafánraanbadiwa lídan luweírigun yágüta siélu.
18 Jarítaguatina luágu ni cáta lan le wasúfurirubei ya uboúagu lúmoun uweíriguni le lúnbei wabíjini siélu.
19 Láuñein sarágu ayúmajani lúma eménigini sun uboú le ladǘgübei Búngiu,
agúrabei dan le lúnbei jerésibiruni lirájüñü Búngiu jalágaante.
20 Níjein mégeiti luágu sun uboú,
máma jamúga ladǘga labúseerun,
ladǘga ítara líña lan labúseeruni Búngiu,
21 láu sun líra,
súnwandan níjein lan eménigini luágu leséfuruba lan uboú lídaangiñe asúfuriruni lúma agádeiruni le gádaanbalin lun gafánraanbei lan lídan jaweírigun lirájüñü Búngiu.
22 Subúdi wamúti luágu chülǘ lan lúmoun dan le,
sun uboú le ladǘgübei Búngiu ayájuati láu igárigu camá ában wǘri to agáridutu.
23 Áni máma rügǘñein uboú asúfurira,
súfuritiwa gíñe,
wagía afíñetiña luágu Crístu,
láu sun níjeinjali lan Sífiri Sándu wáma queísi lagúmeseraja cátei le lúnbei werésibiruni.
Sandítiwa ában oúnwenbun igári,
áni agúraba wamúti dan le lúnbei wayábin lun lirájüñüjadíwa lánme Búngiu le tímatimaati,
dánme le liséridun wágubu.
24 Ligía lágüdaja wasálbarun.
Merésibirun wamágili sun ubuíduni le lúnbei wabíjini queísi lirájüñü Búngiu,
agúrabajatiwa werésibiruni yágüta siélu.
Ánjein jamúga ibíja wamáaliti sun le lúnbei wabíjini queísi lirájüñü,
mébunaali jamúga wagúrabajan.
Magúrabajaantiña gürígia jerésibiruni cátei le ibíja jamáalibei.
25 Queíti merésibirun wamágili lubeí sun le lúnbei wabíjini queísi lirájüñü Búngiu,
lúnti wagúrabuni láu gurásu.
26 Ítara méme gíñe,
íderagua lumútiwa Sífiri Sándu lídan wadébilin.
Queísigubeirügü níjein dan,
siñáti wayúmuragun lun Búngiu queísi lubúdubu.
Lídan óra ligía,
ába líderaguníwa Sífiri Sándu lun waríñaguni luweírin cátei le wasándirubei tídan wanígi lun Búngiu lídan ában luwúyeri le siñáti laríñawagún láu dimúrei.
27 Áni Búngiu,
le aríjubarun wanígi,
subúdi lumúti ca lan labúseerubei Sífiri Sándu laríñagun wádaangiñe,
ába loúnabuníwa Búngiu lugúndun ayúmuraguati Espíritu queísi lugúndan Búngiu.
Agáñeiruni lídan sun luwúyeri lénreengúnga
28 Subúdi wamúti luágu aráanse láani Búngiu lun sun lan cátei le asúseredubei woun,
íbini asúfuriruni,
lun lanǘgün buíti woun,
wagía le jínsiñejabúbei lun,
wagía le wájali lan lun lánigu wamá queísi larítaguni.
29 Lugúndun ja lasúbudirubaña Búngiu lúmagiñe lubáragiñe ladǘgüni uboú luágu lánigubaña lan,
fánrein lumútiña lun ítara jamá queísi Liraǘ,
lun Liraǘ lan íbugañaü joun sun ja lanúadirubaña lun lirájüñü jamá.
30 Játi lanúadirubaña lúmagiñe binárü,
wáti gíñe joun,
resíbi lumútiña gíñe lúmagua queísi gürígia richáguatiña,
áni ja lerésibirubaña,
rúti gíñe ufánrani joun lídan luweírigun queísi lirájüñü.
31 ¿Cábati waríñaga luágu buri cátei le?
Queísi lueígiñeñein lubeí wafúleisein Búngiu,
¿cábagi jabáfu wáganiñu wawágu?
32 Mamájaanti Búngiu lun líchuguni Liraǘ guánarügü lun loúnwen luágu wafúleisein,
lubáragiñe líra,
ába ledéregeruni lun loúnwen waweígiñe,
sun wagía,
¿ída lubáti míchugun láani sun líbiri cátei woun queísi líchuguni Liraǘ woun?
33 ¿Cági gayáraabei líchugun jadúnrun ja anúadaja láañabaña Búngiu queísi lánigu?
Búngiu arúfudubaliña quei madúnruntiña.
34 ¿Cáteiti gayáraabei lasíadiruníwa lun féridi?
Crístu guánarügü oúwebei wawágu,
ába lásaarun lídaangiñe oúweni,
guetó níjein ñun lueígiñe loúnwenren Búngiu Úguchili ayúmuragua wawágu.
35 ¿Cábati gayára lagídaruníwa lueí línsiñejabu Crístu?
¿Liyáraabadiwa funági asúfuriruni,
o lénreengúnga,
o eíbaajoúni,
o ilámaü,
o manáanguni,
o pelíguru,
o oúweni?
¡Uá!
36 Laríñajare tídan Lerérun Búngiu.
Yaráfatiwa lun woúnwen bueígiñe ságü wéyu,
ítara líña joúseruniwa wáganiñu queísi mudún anügǘtiña lun jafarún.
37 Lídan sun cátei le,
ibíja wamúti luweírin lubáfu Crístu,
le jínsiñejabúbei woun,
lun wagáñeirun lídan sun lénreengúnga.
38 Choúru numúti lubeíti luágu úa lan ni cáta lun lagídaruníwa lueí línsiñejabu Búngiu—ni oúweni,
ni ibágari,
ni ánjeligu,
ni máfianu,
ni cátei le guetóbei,
ni le lúnbei liábin,
39 ni le siélubei,
ni le uboúagubei,
ní buri ámu cátei le ladǘgübei Búngiu—siñáti lagídaruníwa lueí línsiñejabu le larúfudubei woun lídan Wabúreme Jesucrístu.