3
1 Queísi ítara líña lubeí,
¿jalíañeinti jagáñiragüle gürígia lueígiñe juríu jamá?
¿o cági lubuíduña lerésibirúniwa circuncisión?
2 Sarágu,
áni gíbeti gíñe lébuna.
Furúmiñeti cátei,
rúlumuti Búngiu lerérun joun juríu.
3 Ánjaña ñi jádaangiñe juríu,
múaraantiña lúma Búngiu,
¿magúnfulirunbei funági Búngiu láu lerérun ladǘga líra?
4 ¡Máma líña!
Lubáragiñe líra,
lagúnfuliruba Búngiu láu lerérun láu sun yé jama sun gürígia uboúagu.
Taríñajare Lerérun Búngiu.
Babájüdǘba queísi richáti lídan le baríñagubei,
áni buídubei báfuridun dánme le bagúserawagüdǘn.
5 Ábanya álügüdajani.
ánjein seríwi lubeí luríban wagáburi lun larúfuduni luágu richágua lan Búngiu,
¿cábagi waríñaga?
¿Maríchati funági Búngiu lugúndun larúfuduni ligáñi luágu luríban wagáburi?
(Nadímurejañatia queísi gürígia.)
6 ¡Máma líña!
Lugúndun lun jamúga múaran lan Búngiu,
¿ída líña jamúgagi lagúseragüdüniña gürígia?
7 Ánjein gíñe seríwi lubeí wayéeni lun weírigutimá lan linárün Búngiu,
¿cáti uágu laríñawagúa wawágu luágu gafígoun wamá?
8 ¿Lúnti lubeí jamúga ladügǘn wuríbani lun larijoúniwa le buídubei?
Niján cátei le jaríñagubei sarágu gürígia luágu ligía lan warúfudajabei.
Gürígia ja aríñagubaña ítara,
lúnti jamúga jasíadirúniwa.
Sun wagía gadúnruntiwa ligíbugiñe Búngiu
9 ¿Ída liñági?
¿Buítimaatiwa wagía juríu sügǘ jáu gürígia ja mámabaña juríu?
¡Uá!
Lugúndun arúfuda wamáali luágu dándu lan juríu queísi máma juríu lábugiñeñanu lubáfu figoú.
10 Taríñajare Lerérun Búngiu.
Úati ni ában gürígia richáguati ligíbugiñe Búngiu,
ni íbini ábanrügü,
11 úati ni ában ánjaruti lun gunfaráanda lan,
úati ni ában áluajati Búngiu.
12 Yuríguaaña súngubei,
ñǘdünjaña lídoun féridi.
Úati ni ában adǘgüti le buídubei,
ni íbini ában.
13 Eyéeraguatiña láu jayúma,
júnren líña jayúma lun jadímurejan lagǘbüri dimúrei le mínsiñeguti
queísi limínsiñegun líjeme umúajaü júnren lárigiñe líchugúniwa jiláali ñíjin.
Yúsu jamúti jayúma lun jagádeirun jíri gürígia furése queísi láfarajan lupeísini jéwe.
14 Anábajani rügǘñein jadímurejan lau jeyéreejabu.
15 Furéseti jagúdi lun joúdin áfaraja.
16 Barǘti jagáburi gürínguaü lúma igárigu,
17 áni ibídiñeti ǘma lánina darángilaü joun.
18 Marítagungubeítiña luágu lanúfudewa lueí Búngiu.
19 Subúdi wamúti luágu sun lan le laríñagubei binádu lilúrudun Búngiu,
joun lan ja lábugiñebaña lúrudu ligía laríñagei,
lun jasúbudiruni gürígia jagía luágu gafígoun jamá.
Ítara líña lubeíti,
gadúnrun jamá sun gürígia ligíbugiñe Búngiu,
dándu juríu queísi ja mámabaña juríu.
20 Lugúndun úabei ni ában eréderuti richágu ligíbugiñe Búngiu lueígiñerügü ladǘgüni le lubeíbei lúrudu,
lúnrügü lasúbudiragüdüni lúrudu woun luágu gafígoun wamá lesériwida.
Lídaangiñe afíñeni liábin asálbaruni
21 Guetóti arúfuda láali Búngiu woun ída lúba lan ligáburi gayára lan weréderun richáguañu ligíbugiñe boúgudin lueí lúrudu lé meja líchugubei lídaangiñe Moisés.
Gayáraati wasúbudiruni líra láu walíijanun lilíburuna to meme lilúrudun Moisés,
túma jalíburun profétagu.
22 Láu wafíñerun luágu Crístu,
gayára lan weréderun richáguañu ligíbugiñe Búngiu,
áni ában lan ladǘgüni Búngiu líra joun sun gürígia,
23 lugúndun afígounjaaña sun gürígia áni siñáti lagúndaarun Búngiu jáu.
24 Láu lareíni Búngiu,
resíbi lumútiña sun gürígia queísi lánigu,
mafáyeijaanga jagía luágu,
lugúndun fáyeijali Crístu luágu wafígoun lun gayáraabei lan weréderun richáguañu ligíbugiñe Búngiu.
25 Adǘgati Búngiu lun lébunabei lan ferúdun Crístu láu loúnwen luágu wafígoun,
áni lídaangiñe wafíñerun luágu queísi Wasálbaragüle liábin ferúdun woun.
Láu loúnwen Crístu queísi afáyeiragülei luágu figoú,
ába larúfuduni Búngiu luágu úaragua lan áni iyéreeguti figoú lun.
Ába lachíbuni líta Crístu jafígoun gürígia já meja aganoúbaña lídan dan le sügǘjalibei,
le uágubei mafáyeijagüdün láañabaña lan,
26 chibá lumuti gíñe jafígoun ja aganoúbaña lídan buri dan le,
lun larúfuduni luágu úaragua lan,
áni sun ja afíñebaña luágu Jesucrístu queísi Jasálbaragüle barǘ lumútiña queísi úaraguatiña.
27 Queísiti ítara líña lubeí,
¿cáti asúseredubei lun japántan gürígia luágu lubuídun jagáburi?
Gumúguati.
¿Cági uágu?
Lugúndun lun jamúga gayára lan wasálbarun láu lubuídun wagúnfulirun lúma binádu lilúrudun Búngiu,
gayáraati jamúga wanáangun woúngua,
queísi sálbañu wáña lubeí láurügü wafíñerun luágu Crístu,
gumúgua lébuna wanáangun woúngua.
28 Subúdi wamáali lubeíti buídu luágu resíbi láani Búngiu gürígia le afíñeti luágu Crístu queísi gürígia richáguati,
mebéresegúnga ánjein gúnfulijali lubeí lúma lilúrudun Moisés lúmoun magúnfulirungili lan.
29 ¿Juríu rügǘñanu funági Gabúngiutei Búngiu?
¿Ma funági gíñe Jabúngiute ja mámabaña juríu?
Jabúngiute gíñe,
30 lugúndun ában rügǘñein Búngiu,
le erésibirubaliña sun gürígia ja afíñebaña luágu Jesucrístu queísi Jasálbaragüle,
mebéresenga ligía ánjein resíbi jabálin circuncisión lúmoun merésibirun jamáni.
31 ¿Wayúsuruñein lubeíti afíñeni luágu Crístu lun warúfuduni luágu mebégi lan binádu lilúrudun Búngiu guetó?
¡Uá!
Lubáragiñe líra,
warúfuduñein luágu buídu méme lan lúrudu ligía.