Di Bangabangana Ke Maro Limi Be Ru Yo Titoko Urata Moonoo Masngana Dook Tiap Limi Be Ru Nga
15
1 Motong la be matak ilo pang malala ke Maro,
ngan akamata so san mulu pombe le atakrai ye.
Ngan akamata di bangabangana ke Maro limi be ru yo tikoko urata moonoo masngana dook tiap limi be ru ke be tigarung di tooltool ye nga.
Ngan ye kene yo be di bangabangana ke Maro tina ngan tiyei porai urata kidi a tigarung di tooltool ye so dook tiap tina a imot nga,
ngan ole tisiutu kate malmal ke Maro le imot lapau.
2 Motong akamata so san mulu in dawa ben tiek,
bong tiek tani in dawa ben tikarata ye galas ipa ye ei.
Inbe di tooltool yo tikodo tiek tani in gigini nga,
ngan di tooltool tina yo tikodo le timede le tilloso asara gok dook tiap tani le ipa ye kai padodo ki,
inbe kinkatingi ke ene nga.
Inbe di ngan titoko so dawa ben pari yo Maro ikap pang di nga,
3 inbe tiwou.
Ngan woungu tani in ke Mose,
yo kapraingi ke Maro,
inbe ke Sipsip Natunu i.
Le nga tiwou nen,
“Tool Mai Maro,
ong in gurana kiong mai san le illos gurana ke so nga le imot.
Inbe urata yo kuyei nga,
ngan ipaposo gurana kiong yo mai mata i,
le di tooltool titakrai ye.
Ong in tool kuto mai yo be matam kala di tooltool ke tana i nga le ikenen nen i,
le dada kiong ngan tarantatu inbe moolmool le imot.
4 Di tooltool le imot ole titattadai ong a tiraua pong,
inbe ole tiyeie em le ilo ete ke be di tooltool tipayitong ye.
Ole nen,
yesoo ong taleu in kuyepe le taukam busunu.
Nen le di tooltool ke ni mai i le imot nga,
ngan ole timan tigun turudi a tisung pong.
Yesoo,
dada dook mata kiong yo noonoonoo nga,
ngan pombe a ila mallangana le imot oo.”
5 Ngan tiwou a imot,
motong la be matak lo mulu,
ngan akamata bareme mai ke sungunu yo iken ye malala ke Maro i,
in dada ki koon panganga a ikenen.
Inbe bareme mai ke sungunu tani in ben badabada ke sungunu yo muku ngan Maro ipamede betanga ki pang di tooltool ki ye i.
6 Ngan tina be matak pang nen,
ngan akamata di bangabangana limi be ru tina yo titoko urata moonoo masngana dook tiap yo limi be ru nga,
ngan tipas ke bareme mai ke sungunu tani in lono a tisi pang tana.
Di ngan tisousou ye sousoungu kookoonoo yo puspusngana inbe igalanga dook mata nga.
Inbe bittoongoo yo iken ke katedi le iwakai nga,
ngan tikarata ye gol.
7 Motong la di so mauredi tina yo pai nga,
ngan atu kidi in imadit tina le ikap omai yo tikarata ye gol nga,
ngan atu atu pang di bangabangana tina yo limi be ru nga.
Ngan omai tina ngan tipapon ye kate malmal ke Maro,
tool tani yo iyepepe nen le taukan motingi i.
8 Inbe ye kene tani in bareme mai ke sungunu yo iken ye malala ke Maro i,
in ipon ye so kutana yo pombe ye Maro nunngana inbe gurana ki nga.
Nen le tool sa yo ke be ilo bareme mai ke sungunu tani in lono,
ngan tiap.
Ngan iken nen le lo di bangabangana tina yo limi be ru nga,
ngan tiyei porai urata kidi a tigarung di tooltool ye urata moonoo masngana dook tiap limi be ru tina ngan le imot.