Asara Gok Dook Tiap Ipas Ke Tiek Lono A Ise
13
1 Motong la akamata asara gok dook tiap atu in ipas ke tiek lono a ise.
Ngan asara gok tani in kutono limi be ru,
inbe sipi ki sangaul la ikodo ye kutono tina ngan.
Inbe koomoo ke kutono yo dawa ben kidi kuto maimai ngan iken ye sipi ki tina atu atu nga.
Inbe tiwodo ene ilo ye kutono tina ngan le imot,
bong ene tina atu atu ngan betanga dook tiap ke kan pasemenge Maro.
2 Inbe asara gok tani yo akamata i,
in matana ben pusi gok somai yo tiwete ene ye lepet i.
a Inbe kene nga garagarana leu be kukunu mooloo mooloo dawa ben asara gok san yo ene bia i.
b Inbe koonoo somai be dongana mooloo mooloo ben laion.
Inbe asara gok tani,
in moto ikaua gurana ki panga,
a be nen ngan ikaua nene a iwur ye kookoowoo ki ke burungu,
inbe iyei tool kuto mai pang di tooltool ke tana i.
3 Inbe asara gok tani in kutono atu in ben tisomate a imata nga,
bong monongo ki tani in imap a dook mata oo.
Nen le di tooltool le imot ke tana i titakrai inbe titoo.
4 Di tooltool le imot tikamata ngan lodi galanga ye nen,
be moto la ikaua gurana ki panga i.
Le nga tisung pang moto tani,
inbe tisung pang asara gok tani in lapau.
Nen le tiyitmaka ene a tiwete nen,
“Sei tool dawa ben asara gok i?
Inbe sei tool be ole iye asara gok tani tipatoko ngan le illosi i?”
5 Motong la Maro imalum pang asara gok tani be ya taunu koon payiti ye betanga ki,
inbe ikan paseme Maro.
Inbe Maro imalum panga be ipapos gurana ki yo be iyei urata ki ye nga,
ngan ye taudu sangaul pai be balana ru.
6 Le nga asara gok tani in imadit tina le ikan paseme Maro,
inbe iwete mur ye Maro ipa ye malala ki yo iyepe ye i,
in ene.
Inbe iwete mur ye di bangabangana ke Maro le di tooltool ki yo tiyepe ye malala ki nga,
ngan lapau.
7 Ngan nen le gurana ki mai ke be ipamaditi patokongo ye di tooltool ke Maro ngan ole illos di ye patokongo nga.
Inbe Maro imalum panga lapau be iyei tool kuto mai pang di tooltool ke tana maimai nga le imot.
Ngan di tooltool tina ngan bareme kidi ngan ki ki inbe koodi le kulidi ngan ki ki lapau.
8 Inbe di tooltool le imot ke tana i nga,
ngan ole tisung pang asara gok tani.
Bong di tooltool yo tiwodo edi ilo ye rau ke yepongo dook mata nga,
ngan ole tisung panga tiap.
Ngan rau tani,
in rau ke Sipsip Natunu yo muku ngan tiraumate a imata i.
Inbe ye kene yo Maro itar so nga le imot a pompombe tiao nga,
ngan tiwodo di tooltool tina yo be tikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i,
in edi ilo ye.
9 Nen le sei tool be talngana nga,
ngan itar talngana dook a ilongo betanga yo nga.
10 Kumata le tool be Maro ipootoo be ilo rumu dook tiap ke di talnga dikidiki lono nga,
ngan ole ya la be tikauu a titaru lo rumu dook tiap tani in lono i.
Inbe kumata le tool be Maro ipootoo be tiraumate ye pul ke patokongo nga,
ngan ole ya la be tiraumate ye pul a imata i.
Ngan nanga,
kumata be dada yo nen ngan pombe nga,
ngan di tooltool ke Maro ngan o ke be tiwala muridi panga tiap,
bong tikodo le tutube a tisolo urata moonoo yo be pombe pang ye di nga,
inbe tiparama lodi medana yo titaru panga i.
Asara Gok Dook Tiap Ipas Ke Tana Lono A Ise
11 Motong la akamata asara gok dook tiap san mulu,
in ipas ke tana lono a ise.
Ya in sipi mitiap ru pombe ye kutono dawa ben ke sipsip natunu nga,
bong betanga ki yo iwete ngan dawa ben ke moto yo iwetewete nga.
12 Ngan ya in ikaua asara gok yo imuku in nene,
inbe itoko gurana mai ki le imot.
Nen le iwete le gurana pang di tooltool yo tiyepe ye tana i nga,
ngan a tisung pang asara gok san yo imuku i.
Inbe ya in asara gok tani yo moonoongoo ki maiyoko ke be imata ye i,
bong ngan imap a dook mata mulu oo.
13 Inbe asara gok tani yo ipa mur i,
in iyei mos maimai matana matana a iyei ben tarkilanga panga.
Ngan mos tina ngan atu yo iyeii i,
in iyeie ei le imol ke lang katene a isi tana le di tooltool le imot tikamata ye matadi.
14 Ya in ikaua asara gok dook tiap yo imuku i,
in nene,
nen le iyei mos matana matana ye gurana ki yo mai san i.
Le ye dada yo iyeii nen i,
in le ikaua lungunu ye di tooltool ke tana i.
Ngan nen le iwete pang di be tikarata kai padodo atu le dawa ben asara gok yo imuku in kanningana,
a be nen ngan tisung panga.
Ngan asara gok tani,
in muku ngan tiso ye pul ke patokongo,
bong ngan imata tiap nga imaurur go.
15 Inbe asara gok tani yo ipa mur i,
in gurana mai iken ye,
le imaia amunu ilo ye asara gok yo imuku in kanningana ngan le imaur a iwetewete.
Nen le kai padodo tani in imadit a iwete be di tooltool yo tisung panga tiap nga,
ngan tiraumata di a timmata.
16 Inbe iwete be titara tarkilanga ki ilo ye di tooltool le imot baedi oonoo inbe ye damodi lapau.
Nen le titar tarkilanga tina ye di tooltool yo edi maimai le edi maimai tiap nga,
inbe di tooltool yo ballingadi le ballingadi tiap nga,
inbe di tooltool yo poranga le poranga tiap nga,
ngan lapau.
17 Nen le kumata be tool yo taukan tarkilanga ke asara gok be iken ye nga,
ngan o ke be iyimi so ye di tooltool kapala tiap,
inbe di tooltool kapala o ke be tiyimi so ki,
ngan tiap lapau.
Ngan tarkilanga tani in ene iken ye,
too kinkatingi ke ene iken ye.
18 Ngan nanga,
kumata tool be lon ikaua urata ye dada yo dook mata nga,
inbe lon galanga dook nga,
ngan ke be lon ikaua urata ye kinkatingi ke asara gok ngan dook,
yesoo kinkatingi ki tina ngan kinkatingi ke tool atu.
Le kinkatingi tina ngan la 666 nga.