Di Tooltool Ke Isrel Yo 144,000 Nga
7
1 Le nga so tina ngan pombe a imot,
motong la akamata di bangabangana ke Maro pai ngan tikodo ye tana gigini tina yo pai nga.
Inbe tiyakala muru pai tina yo ke tana i nga,
a be nen ngan muru tina ngan ipa tana pono le tiek pono inbe kai pono be.
2 Motong la be matak pang nen,
ngan akamata bangabangana ke Maro san mulu ipa ye ni yo ke ipa ye a ise i.
Ngan bangabangana tani in itoko so yo be titar tarkilanga ke Maro ilo ye di tooltool ye i.
Ngan tarkilanga tani in ke Maro yo iyepepe nen i.
Inbe ya in koonoo le kalngana mai pang di bangabangana pai tina yo Maro ikap gurana pang di be tigarung tana le tiek nga.
Ngan le iwete pang di nen,
3 “Kin kagarung tana le tiek inbe kai ngan be.
Bong iken nen be amtar tarkilanga ilo ye di kapraingi ke Maro kiidi ngan damodi ngan.”
4 Motong la alongo kinkatingi ke di sema tooltool yo tarkilanga ke Maro iken ye di nga.
Ngan kinkatingi kidi tooltool tina ngan ben 144,000 ye rara ke di Isrel tina ngan le imot.
5 Nen le di tooltool yo titar tarkilanga ke Maro ilo ye di nga,
ngan ye rara ke Yuda ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Rupen ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Gad ngan tau sangaul be ru,
6 inbe ye rara ke Aser ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Naptali ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Manase ngan tau sangaul be ru lapau.
7 Inbe ye rara ke Simion ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Liwi ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Isakar ngan tau sangaul be ru,
8 inbe ye rara ke Sebulen ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Yosep ngan tau sangaul be ru,
inbe ye rara ke Bensamen ngan tau sangaul be ru lapau la titar tarkilanga ke Maro ilo ye di nga.
Di Tooltool Malala Mai La Tisung Pang Maro Nga
9 Ngan akamata so tina ngan pombe a imot,
motong la be matak pang nen,
ngan atoo,
akamata di tooltool alunu le alunu san le ke be tool sa ikinkat di tiap.
Di tooltool tina,
ngan tipa ke tana maimai nga le imot,
le bareme kidi ngan ki ki,
inbe kulidi le koodi ngan ki ki lapau.
Di ngan tikododo ke dama ke Sipsip Natunu potai pang ye kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai yo matan kala di tooltool nga le imot i.
Inbe di tooltool tina ngan tisousou ye sousoungu kookoonoo mooloo mooloo,
inbe titoko so ben kautuku raunu ye baedi.
10 Inbe koodi le kalngadi mai nen,
“Maro kiam,
ong in kuwur ye kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai,
inbe ong in kuye Sipsip Natunu la kapamulam ye so dook tiap yo be igarungam i.”
11 Motong la di bangabangana ke Maro tina le imot yo tikodo le tiwakaia kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai in ipa ye di kuto maimai ke malala ke Maro,
inbe di so mauredi tina yo pai nga,
ngan tigun turudi le du damodi toko tana ke dama ke kookoowoo tani,
inbe tisung pang Maro.
12 Tiyei ne,
“Moolmool!
Maro kiam,
amyitmaka em,
inbe amyeie em le ilo ete ke be di tooltool tipayiti.
Kanakana ngan ong in lom kaua urata ye dada yo tarantatu ngan leu,
le amwete lo ponana kiam pong,
inbe amraua pong.
Ong in gurana mai iken yong,
le kuyei tool kuto mai pang so nga le imot le iken nen le taukan motingi.
Moolmool!”
13 Motong la di kuto maimai tina ngan atu itorau nen,
“Ai,
di tooltool yo tisousou ye sousoungu kookoonoo mooloo mooloo nga,
nga di sema?
Inbe di ngan tipa ke ngai?”
14 Le nga araua torungu ki nen,
“Tool mai,
au i lok galanga ye di tiap sa,
bong ong in la o lom galanga i.”
Motong la iyei ne,
“Nga di tooltool tina yo muku ngan tiyepe a lal dook tiap ke touanga pombe pang ye di ngan tisolo masngana mai ye di koi kidi ngan nanga.
Di ngan tingas sousoungu kidi ye rara ke Sipsip Natunu ngan la le sousoungu kidi ikoko nen nga.
15 Nen le
‘tikodo dama ke kookoowoo ke burungu ke Maro,
inbe ye ke le bong tina yo kanakana nga,
ngan tiyepe ye bareme mai ke sungunu ki,
inbe tiyei urata ki.
Inbe tool tani yo iwur ye kookoowoo ke burungu ke tool kuto mai i,
in ole iyepe kataunu ye di,
inbe matan kala di dawa ben tareke tinana ipatur di natunu nga.
16 Nen le o ke be pitolo di mulu tiap,
inbe moorook di mulu tiap lapau.
Ngan ke o ke be isini di le tinidi iyes mata mulu tiap,
inbe so sa yo be iyesnai di a be igarung di,
ngan tiap lapau.
17 Ole nen,
yesoo Sipsip Natunu yo ikodo kataunu ke ni yo kookoowoo ke tool kuto mai iken ye i,
in ya la be matan kala di dawa ben tool dook mata yo be matan kala di sipsip ki i.
Ngan ya la be irara di a tila ye ran gumono yo be ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i,
in pang di i.
Inbe Maro ole imus matadi surunu yo irar a isi nga le imot,
le o ke be lodi modoko mulu tiap.’ ”